İŞ KANUNUNUN YENİ DÜZENLEMESİ KARŞISINDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ

20 Mayıs 2016 tarih ve 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda geçici iş ilişkisine dair önemli değişiklikler yapılmıştır. Böylece daha önce Türk Hukukunda kabul edilmeyen meslekî anlamda veya öze istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinin kurulabileceği açıkça hüküm altına alınmıştır. Avrupa Birliğindeki düzenlemeden esinlenerek kabul edilen geçici iş ilişkisine dair yeni düzenleme Türk hukukunda güvenceli esnekliğin sağlanması açısından önemlidir.

TEMPORARY EMPLOYMENT RELATIONSHIP IN VIEW OF NEW REGULATION OF LABOR LAW

Major amendments regarding temporary employment relationship have been made in Labor Law No: 6715 dated 20 May 2016, Law on Making Amendments in Turkish Labor Institution Law, Labor Law No: 4857, and Turkish Labor Institution Law No: 4904. Thus, it was clearly adjudicated that temporary employment relationship, which had not been accepted in Turkish Law before, could be established in occupational aspect or through private employment office. New regulation on temporary employment relationship accepted by being inspired from the regulation in European Union is important to ensure the flexicurity in Turkish Law.

___

Akyiğit, Ercan: İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi, KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Ankara 1995, (Ödünç İş İlişkisi).

Akyiğit, Ercan: İş Hukuku, 11. Basım, Seçkin, Ankara 2016, (İş Hukuku). Alpagut, Gülsevil: "Geçici İş İlişkisini Düzenleyen Avrupa Birliği Yönergesinin Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan, C. I, Beta, İstanbul 2011, s. 351-367.

Başmanav, Yasemin: "Ödünç İş İlişkisi", Prof. Dr. Fevzi Şahlanan'a Armağan, Özel Sayı, C. 1, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul 2016, s. 139-169.

Benli, Abdurrahman/Yiğit, Yusuf: "4857 sayılı İş Kanununa Göre İş İlişkisi Ve Bu İlişkinin Hukukî Sonuçları", Kamu-İş, C. 8, S. 4/2006.

Çankaya, Osman Güven/Çil, Şahin: İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Yetkin Yayınları, Ankara 2006.

Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 29. Bası.

Dereli, Toker: "Geçici İş İlişkisinin Özel İstihdam Büroları Aracılığı İle Kurulmasına İlişkin Yeni Düzenleme Önerileri", MESS SİCİL İş Hukuku Dergisi, S. 25, Mart 12, İstanbul 2012, s. 10-14.

Erol, Hatice/Özdemir, Alpay: "Türkiye'de Özel İstihdam Büroları ve Geçici İş İlişkisi" Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 30, S. 5, 2016, s. 1095-1110.

Eyrenci, Öner/Taşkent, Savaş/Ulucan, Devrim: Bireysel İş Hukuku, Yenilenmiş 4. Bası, Legal Yayıncılık, İstanbul 2010.

Güzel, Ali/Heper, Hande: "Sürekli İstihdamdan Geçici Atipik İstihdama!...: Mesleki Amaçlı Geçici İş İlişkisi", Çalışma ve Toplum, 2017/1, s. 11 - 58.

Hekimler, Alpay: "Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisine İlişkin Mevzuat ve Taslakların Genel Değerlendirilmesi", Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Semineri, Tebliğler ve Görüşler, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara 2013, s. 49-76.

Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal, Ulaş: İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014.

Odaman, Serkan: "Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Türk İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi Uygulaması", SİCİL, S. 36, 2016, s. 41-61 (Yeni Düzenleme).

Odaman, Serkan: Türk ve Fransız Hukukunda Ödünç İş İlişkisi, Legal, İstanbul 2007 (Ödünç İş İlişkisi).

Paker, Kerim: "Teşvik Edici Uygulamalar Benimsenmeli", İşveren, C. 54, S. 6, Kasım-Aralık 2016, s. 69-70.

Süzek, Sarper: İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara, Savaş 1989, (Askıya Alınma).

Süzek, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 12. Baskı, Beta, İstanbul 2016, (İş Hukuku).

Şen, Murat: "Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi", İşveren, C. 51, S. 5, Eylül-Ekim, 2013, s. 66-69.

Taşkent, Savaş/Kurt, Dilek: "Mesleki Anlamda Ödünç İş İlişkisi", Kamuİş, C. 13, S. 1, 2013, s. 1-8.

Üşen, Şelale: "2008/104/EC Sayılı Ödünç İş İlişkisine İlişkin Avrupa Birliği Yönergesinin Getirdiği Yeni Düzenlemelerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", Çalışma ve Toplum, 2010/3 (26), s. 169-189.

Yenisey, K. Doğan: "Yeni Bir Tasarı Işığında Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi", Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı, I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Seçkin, Ankara, Nisan 2016, s. 133-171.

___