Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Sera Etkisi, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Algılarının Analizi

Bu çalışma Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Demirci-Manisa)'nde 7. yarıyılda okuyan 24 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, yüksek öğretim öğrencilerinin; küresel ısınma, sera etkisi ve iklim değişiklikleriyle ilgili algılarını tespit etmektir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin tamamının iklimin küresel ısınma ile değiştiğini belirtmelerine rağmen, ancak % 33.3'ünün küresel ısınmayı ve sera etkisini betimsel düzeyde tanımlamaya çalıştığı, iklim değişimini yerel düzeyde gerçekleşen hava olayları ile ilişkilendirerek algıladığı ve öğrencilerin bu konularla ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmada, araştırmaya katılan öğrencilerde iklim, iklim değişimleri, sera etkisi ve küresel ısınma konularında ciddi derecede bilgi eksikliği ve kavram yanılgılarına sahip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Analysis of Under Graduated Students' Perceptions Concerning Green House Effect, Global Warming and Climate Change

History education coııtributes sigııifıcantly to the individuals to provide themselves a plural This study was done at the Celal Bayar Universiry, Education Faculty (Demirci-Manisa). The sample of the study included 24 students, trainning at the 7th semestry. The aim of the study was to determine the higher students perception of green house effect, global warming and climate change. Data was gathered by semi structured interview and analyzed by content analysis. Although all students said that climate change was happened as a reason of global warming, the concepts of global warming and green house effect were examined at the level of explanation by 33.3% of them. They had a climate change perception. The perception was explained with local atmospheric conditations. As a result of the study, Students laked of knowledge with climate, climate change, global warming and green house effecet and, had several misconceptions about all subjects.

Kaynak Göster

APA Oluk, E , Oluk, S . (2007). Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Sera Etkisi, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Algılarının Analizi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268279