Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretme Sürecinde Ders işleme Basamaklarını Yerine Getirme Düzeyleri

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde ders işleniş basamaklarını gerçekleştirme düzeyi araştırılmıştır. Araştırmaya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 150 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada bilgi toplama aracı olarak 34 ifadeden oluşan beşli likert tipi anket oluşturulmuştur. Ankette ilköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde ders işleniş basamaklarını (dikkati çekme, güdüleme, içeriği kazandırma, dönüt alma-düzeltme, özetleme-değerlendirme ve pekiştireç verme) içeren sorulara yer verilmiştir. Verilerin analizi aritmetik ortalamalara göre değerlendirilerek tablolar oluşturulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde ders işleme basamaklarından dikkat çekme, güdüleme, içeriği kazandırma ve dönüt alma - düzeltme "çoğu zaman" yerine getirdikleri tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra ders işleme basamaklarından özetleme¬değerlendirme ve pekiştireç verme basamaklarını "bazen" yerine getirdikleri ortaya çıkmıştır.

The Level of Primary School Teachers' Application of Teaching Step in the Teaching Process of Mathematics

The aim of this research is to find out the level of primary school teachers' practice of teaching steps in mathematic teaching. One hundred and fifty (150) teachers employed by the Ministery of National Education in primary schools were included in the research, which is based on a questionnaire of a five scaled likert type from always (1) to never (5) consisting of thirty four (34) statements as a means of data collection. The questionnaire includes questions with sııch teaching steps followed by primary school teachers in mathematics classes as drawing attention, motivation, helping the students get the content, feedback and correcting, summary - evaluation and consolidation. Following data analyeses made in accordaııce with arithmetic mean, tables were constituted. The study showed us that the teachers involved in the research efficiently performed sııch teaching steps in mathematics classes as drawing attention, getting the students to gain content, motivation, feedback and correcting and that they poorly carried out such teaching steps as summary — evaluation and consolidation.

Kaynak Göster

APA Aksu, H , Tığlı, E . (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretme Sürecinde Ders işleme Basamaklarını Yerine Getirme Düzeyleri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268274