Üniversite Öğrencilerinin Evlenecekleri Eşlerde Aradıkları Özellikler

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin evlenecekleri kişilerde aradıkları özelliklerin boyutlarını incelemek ve bu boyutlara ilişkin cinsiyet farklılıkların' saptamaktır. Bu amaçla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okumakta olan 467 (252 kız, 215 erkek) lisans öğrencisine evlenecekleri kişilerde aradıkları özellikleri içeren 44 maddelik 5'li Likert tipi bir anket uygulanmıştır. Temel Bileşenler Faktör Analizi ve Varimax döndlirme tekniği uygulanarak yapılan faktör analizi sonuçları, anketteki 21 maddenin 6 faktörde toplandığını ortaya çıkarmıştır. Bu faktörlerin açıkladığı toplam varyans 59.24'tür. Bu faktörler Çekicilik, Güvenirlilik, Öz-güven, Dışa-dönüklük, Aile/politik görüş benzerliği ve Başatlık olarak adlandırılmıştır. Bu alt boyutlara ilişkin cinsiyet farklılıklarını saptamak amacıyla yürütülen tek yönlü çoklu varyans analizi (MANOVA) sonuçları, kız öğrencilerin evlenecekleri eşlerinin Öz-güven, Dışa-dönüklük, Aile/politik görüş benzerliği ve Başatlık özelliklerine sahip olmasını erkek öğrencilerden daha çok tercih ettiklerini göstermiştir. Bulgular, eşte aranan özellikler konusunda daha önce yurtiçi ve yurt dışında yürütülmüş çalışmalar ışığında tartışılmıştır.

The Criterias that the Graduate Students Seek in their Partners

The purpose of the present study was to investigate the dimensions of mate attributes preferences of university students and to examine gender differences in terms of these dimensions. For this purpose, a 5-point Likert type questionnaire consisting of 44 attributes was administered to 467 (252 females, 215 males) undergraduate students of Middle East Technical University. Principle component analyses yielded 6 factors from 21 items explaining 59.24 % of the total variance. These factors were named as Attraction, Trustworthiness, Self-reliance, Extrovertness, Familial/political similarity, and Dominance. Results of one-way MANOVA yielded significant gender differences in Self-reliance, Extrovertness, Familial/political similarity, and Dominance, indicating that females prefer these characteristics more than males. No significant gender differences were found in Attraction and Trustworthiness. Results were discııssed in line with the studies conducted in Tıırkey and in other countries. *

Kaynak Göster

APA Bugay, A , Tezer, E . (2008). Üniversite Öğrencilerinin Evlenecekleri Eşlerde Aradıkları Özellikler . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268252