ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümleri dışında, ortaöğretime alan öğretmeni yetiştirme görevi, ilgili yasa gereği, Eğitim Fakülteleri ve Enstitüler işbirliğiyle, tezsiz yüksek lisans programları yoluyla da yürütülmektedir. Araştırmanın amacı Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Matematik Alanlar Öğretmenliği ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Alanlar Öğretmenliği öğrencilerinin profilini, sorunlarını ve programa ilişkin beklentilerini belirlemek¬tir. Araştırma evrenini Osmangazi Üniversitesi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans Öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Örneklem alma yoluna gidilmemiş, araştırma evreninin tümüne ulaşılmıştır. Araştırma varolan durumunu saptamayı amaçlayan, tarama (survey) modelindedir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirliği test edilmiş anket kullanılmıştır. Bu araştırmayla, tezsiz yük¬sek lisans öğrencilerinin profili, programa ilişkin beklenti ve sorunlarından yola çıkarak, tezsiz yüksek lisans programlarının, çağdaş yaklaşımlar ve gelişmeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesine yönelik bulgu ve önerile¬re ulaşılmaya çalışılmıştır.

THE PROFILES OF THE STUDENTS ATTENDING THE SECONDARY EDUCATION FIELD TEACHING WITHOUT THESIS: OSMANGAZI UNIVERSITY CASE

Under the law concerned, in addition ot the departments of the Faculties of Education, the task to educate teachers for secondary education has been giyen to the programmes without thesis which are carried out in coordination with the faculties of education and the related institutes. The purpose of the study is to reveal the profiles, problems and expectations as to the programme of the students attending Osmangazi University, Institute of Science, Scinece and Mathematics Field Teaching and Institute of Social Sciences, Social Fields Teaching. The field of the study is the students registered at Secondary Education Teaching Master Programme Without Thesis at Osmangazi University. No sample group was appointed for the study and the students in the study field were reached. The purpose was to determine the current situation, which was a survey in nature. A questionnaire was use to get the opinions of the students, which was developed by the researchers and whose reliability and validity analyses were also made. With this study, findings as to the profiles, expectations and problems of the students attending the programmes without thesis were evaluated and suggestions were made to improve the programme in the light of the contemporary developments and approaches.

Kaynak Göster

APA Anılan, H , Girmen, P , Şentürk, İ , Öztürk, A . (2005). ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268381

3448 3815

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİLİMSEL SÖYLEM ve KANITLAMA

Doğan GÜNAY, Ümral KIRMAN

FEN BİLGİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ÖRNEK BİR DERS UYGULAMASI

Bülent ÇAVAŞ, Teoman KESERCİOĞLU

LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM ALANI OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ

Bekir İnce

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Eylem YILDIZ, Ercan AKPINAR, Hilal AŞKAR, Ömer ERGİN

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ANILAN, Pınar GİRMEN, İlknur ŞENTÜRK, Abdulkadir ÖZTÜRK

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANINDA OGRENIM GÖREN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ, YAŞADIKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Berna GÜNHAN, Güneş YAVUZ

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Rabia Kalem TANEL, Serap ÇALIŞKAN, Halil ÇALLICA

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR (RESİM) ALANI BİLİM ADAMI YETİŞTİRMENİN NİTELİKSEL BOYUTUNUN İNCELENMESİ

Yaşar Serin

FEN BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ :(İNGİLTERE - FRANSA - NORVEÇ - YUNANİSTAN - TÜRKİYE YAKLAŞIMLARI)

Bülent Çavaş, Teoman Kesercioğlu

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tolga Gök, İlhan Sılay