Gelişimsel Denetim Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Öz Araştırmanın amacı geçerli ve güvenilir bir gelişimsel denetim ölçeği (GDÖ) geliştirmektir. Ölçek geliştirme çalışması niteliğinde olan bu araştırmada birinci çalışma grubu, 2015-2016 öğretim yılında Sivas ilinde görev yapan 149 öğretmenden oluşmaktadır. Yapı geçerliliği kapsamında ölçüt ölçek geçerliğini test etmek amacıyla Sivas ili merkez sınırları içerisindeki okullardan kolay ulaşılabilirlik örnekleme yöntemi ile ikinci çalışma grubu 254 öğretmenden oluşmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapılmıştır. Güvenirlik çalışmaları iç tutarlılık katsayısı ve madde analizleri ile test edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerlik testine uygunluğunu belirleyen Temel Bileşenler Analizi sonucunda KMO değeri 0,895 ve Barttlet testi sonuçları manidar bulunmuştur (X² =3136,060 p=,000). Ölçeğin yapı geçerliliği üç faktör altında toplanan ölçek üzerinden yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda RMSEA=0.067, CFI=0.96, NFI=0.92, AGFI=0.81, NNFI=0.95 ve (χ²/sd) 562.85/268 = 2.10 ulaşılan değerler modelin iyi uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. GDÖ’nün güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

Alfonso, R. J., Firth, G. R., & Neville, R. F. (1981). Instructional supervision: A behavior system. Allyn & Bacon.

Aydın, İ.(2013). Öğretimde denetim. Ankara: APegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri analizi al kitabı (12. Basım) Ankara: Pegem.

Cogan, M.L. (1973). Clinical Supervision. Boston: Houghton Mifflim Company.

Çetinkanat, A. C. ve Sağnak, M. (2010). İlköğretim ve bakanlık müfettişlerinin iletişim stillerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 35-43.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu,G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem.

Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2014). Denetim ve öğretimsel liderlik gelişimsel bir yaklaşım. Anı Yayıncılık.

Glickman, D.C. (2002). Leadership for Learning. USA: Assosciation for supervision and curricullum development (ASCD).

Harris, B. M., Bessent, W., & McIntyre, K. E. (1969). In service education: A guide to better practice. Prentice-Hall.

Hu, L., ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis. Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.

İlğan, A. (2007).Carl Glickman’ın gelişimsel denetim modeli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,14, 1-15.

İnal, K., Aksoy,N., Ural, A., Albayrak, M.B., Özmen, Ü., Kaymak, M ve Atakan, Ö. (2012). Kamusal eğitim, eleştirel yazılar. Ankara: Siyasal Kitabevi

Jöreskog, K. G. and Sörbom, D., (1993) Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates Publishers

Kline, R. B.(2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Third Edition). New York: The Gouilford Pess.

Marks, J. R., Stoops, E., & King-Stoops, J. (1985). Handbook of instructional supervision: A guide for the practicioner. (3rd Ed). Boston: Allyn and BaconNolan, J. & Hoover, L. A. (2011). Teacher supervision and evaluation. New York: Wiley.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Uzun, N. B., Gelbal, S., & Öğretmen, T. (2010). TIMSS-R fen başarısı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 531-544.

Kaynak Göster

APA Köybaşı, F , Uğurlu, C , Ağıroğlu Bakır, A . (2018). Gelişimsel Denetim Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (46) , 131-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/41774/328538