DİNLEME EĞİTİMİNE İLİŞKİN TEKNİKLER VE DEĞERLENDİRMELERİ

Anadili öğretimi öğrencilerin dört temel dil becerisi (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) edinmelerini sağlar. Anadili öğretiminin geliştirmesi gereken dört temel dil becerisinden biri olan dinleme öğrenmede önemli bir yere sahiptir. İletişim konusunda yapılan çeşitli çalışmalar dinlemeye önemli yer ayırmakta ve iletişimde dinlemenin önemini vurgulamaktadır. Buna karşılık yapılan diğer çalışmalar öğretmenlerin alan yazındaki yöntem ve tekniklerin farkında olmadıklarını ve dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin uygulanmasında sorunlar olduğunu göstermektedir. Bu amaçla bu çalışma dinleme becerisinin iletişimdeki önemi üzerinde durmakta ve öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla dinleme becerilerini geliştirmek üzerine yapılan çalışmaları değerlendirmekte ve onların geçerlilik ve güvenilirliği üzerinde durmaktadır.

TECHNIQUES FOR TEACHING LISTENING SKILLS: AN EVALUATION

Mother tongue teaching enables the students to acquire four fundamental language skills (listening, reading, speaking and writing). Listening, one of the four fundamental language skills to be acquired by the mother tongue teaching plays an important part in our learning. Various studies on communication stress the importance of listening as a communication skill. However, studies also confirm that teachers are unaware of the methods and techniques used in developing listening skills and there are problems in their applicability. In order to emphasize the importance of listening and to help teachers, this article intends to focus on evaluating the studies made on developing listening skills and concentrates on their validity and reliability.

Kaynak Göster

APA Türkel, A . (2012). DİNLEME EĞİTİMİNE İLİŞKİN TEKNİKLER VE DEĞERLENDİRMELERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (34) , 128-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25115/265157