Çalgı Tutum Ölçeği’nin (Ç.T.Ö) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çalgı eğitimi, müzik eğitiminin önemli bir alanını oluşturmaktadır. Müzisyenlerin çalgılarına yönelik tutumları, onların çalgıları ile aralarında kurdukları ilişkinin temel değerlerini de belirlemektedir. Bu araştırma, müzisyenlerin çalgılarına yönelik tutum düzeylerini belirlemek üzere psikometrik özelliklere sahip bir ölçme aracı geliştirme, müzisyenlerin çalgılarına yönelik tutumlarını belirleme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 166 madde ile başlanmış ve uygulamalar 307 müzisyen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde geliştirilen Çalgıya Yönelik Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının sonucunda yapılan faktör analizi hesaplamalarında KMO= ,864 ve p< ,01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda 38 madde ve 6 alt boyuttan oluşan ölçek için Test-Tekrar-Test uygulaması yapılmıştır. Uygulamadan sonra yapılan Pearson çarpım moment korelasyon analizi sonrasında tüm alt boyutlar ve ölçek toplam puanı için puanlar arası korelasyon pozitif yönde ve yüksek derecede anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları, emek-performans ve emek-yaratıcılık boyutları arasında anlamlı ilişki bulunamamış, diğer tüm boyutlar arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. İstatistik analizleri sonrasında elde edilen sonuçlara göre, ölçek alt boyut ve toplam puanlarda ayırt edici bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Müzik Eğitimi, Tutum

Kaynakça

Arkonaç, S. A. (2005). Psikoloji. İstanbul: Alfa.

Creech, A. ve Hallam, S. (2003). Parent-teacher-pupil interactions in instrumental music tuition: a literature review. B.J. Music Education, 20(1), 29-44.

Konkacı, N. (2010). Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin bireysel çalgı eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Otrar, M. (2007), Marmara Öğrenme Stilleri Ölçeğinin (ÖSÖ-M) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.

Şerif, M.; Şerif, C.W. (1996). Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Sosyal.

Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Elektronik kitap: Üçüncü sürüm.

Kaynak Göster

APA Turan Engin, D . (2019). Çalgı Tutum Ölçeği’nin (Ç.T.Ö) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (48) , 30-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/51015/538893