2023 Eğitim Vizyon Belgesi Bağlamında Coğrafya Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Bu çalışma, Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ve 23 Ekim 2018 tarihinde kamuoyuna sunulan, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi bağlamında 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nın (CDÖP) değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde “ İçerik ve Uygulama ” başlığı altında öğretim programları, ders içerikleri, derslerde öğrencilere kazandırılması beklenen beceriler ve değerler ile ilgili ilkelere yer verilmiştir. Belirtilen temel ilkeler ve yaklaşım çerçevesinde coğrafya derslerinin önemi ve gerekliliği, öğretim programlarındaki değişimler ve güncel CDÖP ile vizyon belgesinde belirtilen ilkeler arasındaki uyum ve tutarsızlıklar, bu çalışmada ele alınan temel konuları oluşturmaktadır. Özellikle 2018 CDÖP’nin genel yapısı ve öğeleri (hedef- kazanım, kapsam-içerik, öğretme-öğrenme durumları ve ölçme değerlendirme) ve bu özeliklerin vizyon belgesinde yer alan temel ilkelerle örtüşme durumu literatür ve ilgili dokümanlara dayalı olarak tartışılmıştır. Ayrıca, Avrupa ve Türkiye yetkinlikler çerçevesinde ortaya konulan standartlar da göz önüne alınarak 2018 CDÖP’nin tüm boyutlarına yönelik eleştirel değerlendirmelere yer verilmiştir. Çalışma sonunda vizyon belgesi ve farklı ülkelerdeki uygulamalardan hareketle öğretim programına yönelik öneriler sunulmuştur.

Evaluation of Geography Curriculum in the Context of the 2023 Education Vision Document

This study aimed to evaluate the 2018 Geography Curriculum in the context of the 2023 Education Vision Document prepared by the Ministry of National Education and presented to the public on October 23, 2018. In the 2023 Education Vision Document, under the title of “Content and Practice,” the principles related to the curricula, course contents, skills, and values expected to be gained by the students in the courses are included. Within the framework of the stated basic prin¬ciples and approach, the importance and necessity of geography courses, the changes in the cur¬riculum, and the compatibility and inconsistencies between the current Geography Curriculum, and the principles stated in the vision document constitute the main topics discussed in this study. In particular, the general structure and elements of the 2018 Geography Curriculum (Learning outcomes, Scope-contet, teaching-learning situation, and assessment and evaluation) and the overlap of these features with the basic principles in the vision document were discussed based on the literature and related documents. In addition, critical evaluations of all dimen- sions of the 2018 Geography Curriculum were included, considering the standards set within the framework of European and Turkish competencies. At the end of the study, suggestions for the curriculum were presented based on the vision document and the practices in different countries.

___

 • Acara. (2021). Curriculum review guidelines paperhttps://www.australi ancurriculum.edu.au/media/7118/curriculum-review-guidelines- paper_feb-2021.pdf.
 • Aksoy, B. (2003). Milli kimliğin kazanılmasında coğrafyanın önemi. Türk Yurdu Dergisi, 23(194), 55-59.
 • Alım, M. (2003). Dokuzuncu sınıf coğrafya öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi [Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Alım, M., & Altaş, N. T. (2005). Coğrafya öğretmenlerinin 9. sınıf coğrafya dersinin içeriği ve öğretim süreci hakkında görüşleri. Milli Eğitim Der-gisi, 168, 173-187.
 • Altay, İ., & Altay, L. (2001). Coğrafya öğretiminin ortaöğretimdeki yeri ve işlevi. C. Alkan (Ed.), Coğrafya öğretimi (vol. 416, s. 67-79) içinde. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Artvinli, E. (2007). 2005 Yılı 9. sınıf coğrafya öğretim programı: Öğretmenler açısından uygulanabilirlik düzeyi [Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Aydın, F., & Güngördü, E. (2015). Coğrafya eğitiminde özel öğretim yöntem¬leri. Pegem Akademi.
 • Bednarz, S. W., Heffron, S., & Huynh, N. T. (Eds.) (2013). A road map for 21st century geography education: Geography education research (A report from the Geography Education Research Committee of the Road Map for 21st century geography Education Project). Association of American Geographers.
 • Demiralp, N. (2017). Coğrafya öğretiminde programların tasarım ve pro-gram öğeleri açısından incelenmesi ve 2017 öğretim program. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(17), 521-545.
 • DfE. (2014). The national curriculum in England Key Stages 3 and 4 frame- work document. https://assets.publishing.service.gov.uk/governmen t/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840002/Seconda ry_national_curriculum_corrected_PDF.pdf.
 • Engin, İ., Akbaş, Y., & Gençtürk, E. (2003). I. Coğrafya kongresinden günümüze liselerimizde müfredat programlarındaki değişimler. Milli Eğitim Dergisi, 157, 103-114.
 • Geçit, Y. (2008). Cumhuriyet dönemi lise coğrafya öğretim programları üzerinde bir çalışma. Marmara Coğrafya Dergisi, 18, 149-173.
 • Geography Education National Implementation Project [GENIP]. (2012). Geography for life: National geography standards (2nd ed). National Council for Geographic Education. Girgin, M. (2001). Neden coğrafya öğreniyoruz? Eastern Geographical Review, 5, 127-143.
 • Government of Ireland. (1999). Primary school curriculum, Geography, Social, Environmental and Scientific Education [SESE]. The Station- ery Office. https://www.curriculumonline.ie/getmedia/6e999e7b- 556a-4266-9e30-76d98c277436/PSEC03b_Geography_Curriculu m.pdf.
 • IGU. CGE. (1992). International charter on geographical education, international geographical union. https://www.igu-cge.org/1992-c harter/
 • IGU. CGE. (2000). International declaration on geographical education for cultural diversity. https://www.igu-cge.org/2000-declaration/
 • IGU. CGE. (2007). International declaration on geographic education for sustainable development. https://www.igu-cge.org/2007-declaration/
 • IGU. CGE. (2015). International declaration on research in geography edu- cation. https://www.igu-cge.org/2015-declaration/
 • IGU. CGE. (2016). International charter on geographical education. https ://www.igu-cge.org/2016-charter/
 • Kaya, N. (2012). Türkiye’de coğrafya eğitimi: Öğretim programı, öğretmen eğitimi ve ders kitapları boyutu [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü].
 • Kızılçaoğlu, A. (2006). Coğrafya dersi öğretim programı hakkında düşünceler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(16), 1-19.
 • Marran, J. F. (2003). Geography: An essential school subject—Five rea- sons why. Journal of Geography, 102(1), 42-43. [CrossRef]
 • Maude, A. (2010). What does geography contribute to the education of young Australians? Geographical Education, 23, 14-22.
 • MEB.(t.y.). Mutlu çocuklar güçlü Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu. http://202 3vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf.
 • MEB. (2005). Coğrafya dersi öğretim programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. (2018). Coğrafya dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.t r/Dosyalar/2018120203724482-Cografya%20dop%20pdf.pdf.
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed). Jossey Bass.
 • MYK. (2015). Türkiye yeterlilikler çerçevesi. https://myk.gov.tr/images/arti cles/editor/130116/TYC_teblig_2.pdf.
 • Öztürk, M. (2008). Coğrafya derslerinde planlama. R. Özey & A. Demirci (Eds.), Coğrafya öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar (s. 23-56) içinde. Aktif Yayıncılık.
 • Şahin, B. (2019). 2005 ve 2018 Coğrafya dersi öğretim programlarına yönelik karşılaştırmalı bir değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Der¬gisi, 17(1), 81-102.
 • Şahin, B. (2020). Uluslararası coğrafya birliğinin perspektifinden coğrafya eğitimi. Pegem Akademi.
 • Şahin, C. (2001). Türkiye’de coğrafya öğretimi: Sorunlar-çözüm önerileri. Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Salinas-Silva, V., Perez-Gallardo, P., & Arenas-Martija, A . (2015). Defining primary geography from teachers’ expertise: What Chilean teachers mean by geography. Review of International Geographical Education Online, 5(2), 166-184.
 • Sözen, E. (2018). 2005 ve 2018 Coğrafya dersi öğretim programlarında (CDÖP) yapılan değişikliklerin karşılaştırılması. Mediterranean Jour- nal of Educational Research, 12(26), 199-216. [CrossRef]
 • Spurna, M., Knecht, P., & Svobodova, H. (2020). perspectives on geography education in the Czech national curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education, 30(2), 1-17.
 • Taş, H. İ. (2007). Coğrafya eğitimi, tarih, standartlar, hedefler. Aktif Yayınevi.
 • TTKB. (2020). Öğretim programları değerlendirme raporu. https://ttkb.me b.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/24113242_ogretimprogramlari_ dr.pdf.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntem-leri (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık