Güney Kore'nin Kültür Alanındaki Devlet Politikası: Kore Dalgası Sektörleri ve Kore Kültür Merkezleri

Güney Kore ya da resmi adıyla Kore Cumhuriyeti, 1990’lı yıllardan başlayarak günümüzde dahi etkisini her geçen gün artıran bir kültür endüstrisi sektörü oluşturmuştur. Çin medyasının “Hallyu” adını verdiği “Kore Dalgası”, Amerika Birleşik Devleti’nin kullanmış olduğu kültür endüstrisi sektöründen bir devlet politikası olması bakımından ayrılmaktadır. Kore Dalgası içerisinde barındırdığı Kore dizileri (K-Drama), Kore pop müzikleri (K-Pop), Kore filmleri (K-Film), vd. sektörlerle bir bütün halinde Kore kültürünün geleneksel maddi ve manevi öğelerini, değerlerini, normlarını modernleştirerek ve popülerleştirerek dünya genelinde tanıtmaya ve aktarmaya çalışmaktadır. Güney Kore hem yumuşak güç hem de kültürel diplomasi kavramları altında uluslararası alanda kültürel ilişkilerini güçlendirmek, zengin Kore kültürünü diğer ülkelere tanıtmak ve karşılıklı anlayışlar oluşturmak adına Kore Kültür Merkezleri oluşturmuştur. Dünya genelinde 28 ülkede 33 tane merkezi bulunan Kore Kültür Merkezleri’nde hem Kore Dalgası sektörlerini hem de geleneksel Kore kültürünü tanıtmak için Kore kültürü ile alakalı olarak çeşitli kurslar, etkinlikler, faaliyetler ve çalışmalar ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma Güney Kore’nin uluslararası alanda kültürel etkileşimlerini ve aktarımlarını Kore Dalgası ve Kore Kültür Merkezleri aracılığıyla nasıl gerçekleştirdiği sorusuna odaklanmıştır ve örneklem olarak ele alınan Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çeşitli resmi internet siteleri ile Türk ve dünya basınının internet sitelerinden sunulan metinleri, reklamları ve videoları içerik analizi yöntemiyle kategorilere ayırarak sınıflama amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Türkçe, Korece ve İngilizce akademik kaynaklara da yer verilmiştir. Genel olarak çalışma Kore kültürünün tamamını kapsaması açısından iki bölüm halinde Kore Dalgası sektörleri ve Kore Kültür Merkezleri şeklinde ayrı ayrı oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda elde edilen verilere göre Güney Kore’nin devlet politikası olarak Kore Dalgası sektörlerinin Kore Kültür Merkezlerine oranla daha ön planda yer aldığı anlaşılmaktadır. Ancak son dönemlerde Kore Kültür Merkezleri’nin çalışma ağırlıklarının geleneksel Kore kültürüne ait öğeler, değerler ve normlardan ziyade, Kore Dalgası sektörlerine verildiği de görülmektedir.

___

  • Adorno, T. W. ve Horkheimer, M. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği (Çev: N. Ülner ve E. Ö. Karadoğan). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
  • Back, L. (2014). Yerel/Küresel (Çev: M. A. Kırman). İçinde C. Jenks (Edt.), Temel Sosyolojik Dikotomiler (Çev. Edt: İ. Çapçıoğlu) (ss. 97-115). Ankara: Atıf Yayınları.
  • Institute for Cultural Diplomacy. (2022). What is Cultural Diplomacy? What is Soft Power?. Erişim https://culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy Erişim Tarihi 10.09.2022
  • Kore Kültür Merkezi (KKM). (2022). Kore Kültür Merkezi Hakkında. Erişim https://www.kocis.go.kr/eng/openInformation.do Erişim Tarihi 01.09.2022
  • Kore Kültür ve Bilgi Servisi (KOCIS). (t.y.a). Kore Kültür Merkezleri. Erişim https://tr.korean-culture.org/tr Erişim Tarihi 01.09.2022
  • Korea.net. (2022). Hallyu (Kore Dalgası). Kültür ve Sanat. Erişim https://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu Erişim Tarihi 01.09.2022
  • Nye, J. S. (2020). Yumuşak Güç (Çev: R. İ. Aydın). Ankara: BB101 Yayınları.