EL-KÂZERÛNÎ'NİN DELÎLÜ'L-HUSÛL FÎ ŞERHİ MİNHÂCİ'L-VUSÛL BAŞLIKLI ESERİ

Bu çalışma, Ahmed b. Muhammed el-Kâzerûnî'yi ve Delîlü'l-husûl fî şerhi Minhâci'l- vusûl adlı eserini tanıtmayı amaçlamaktadır. Söz konusu eser Beydâvî'nin fıkıh usûlünde kaleme aldığı Minhâcu'l-vusûl'ün şerhi olup, tarafımızdan doktora tezi olarak hazırlanmştır. Bu eser, metin ve şerh birbirine katılarak yazılmıştır. Öz ve kolay bir dille yazılan bu şerhin, ders kitabı olabilecek bir niteliğe haiz olduğunu söylemek mümkündür. Hicrî dokuzuncu asırda yaşadığı tahmin edilen Kâzerûnî'nin hadis, fıkıh usûlü, sarf, münâzara ve şiir ile ilgili eserleri bulunmaktadır.

___

  • Aka, İsmail, “Timurlular”, DİA, XXXXI, İstanbul: 2012.
  • Arıcı, Mustakim, Bir Biyografinin Yeniden İnşası: Kādî Beyzâvî, İlişki Ağları ve Eserleri (1. Baskı), Ankara: TDV, 2017.
  • Eshenkulova, Kishimjan, Timurlular Devrinde Medrese Eğitimi ve Ulûm el-Evâil (Basılmamış doktora tezi) İstanbul: 2001.
  • Özel, Feyyaz, Kâdı Beydâvî’nin Fıkıh Usûlü Görüşleri (Minhâcu’l- Vusûl Adlı Eseri Bağlamında), Yüksek Lisans Tezi 2016.
  • Yiğit, Metin, “Minhâc Literatürü ve Usûl Tarihindeki Etkisi”, İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî Beydâvî, Ankara: TDV Yayın Matbaacılık 2017.
  • _______, İlk Dönem Hanefi Kaynaklarına Göre Ebû Hanife›- nin Usûl Anlayışında Sünnet, İstanbul: İz Yayıncılık 2009.