Examination of Attitudes, Views and Skills of Early Childhood Education Teacher Candidates on Science Education

The aim of this study was to analyze the relationship between scientific process skills, attitudes toward science and science teaching and to uncover third and fourth class early childhood education (ECE) teacher candidates’ views on science teaching. Mixed method research design was used in this study. Both of the quantitative and qualitative data was collected from the participants. The findings of the study showed that ECE teacher candidates’ scientific process skills were at the medium level and their attitudes toward science and science teaching were positive. There was a significant difference at their scientific process skills and attitudes toward science teaching according to the high school they graduated from. The scientific process skills variable was a moderator and partly accounted for the relationship between attitudes toward science and attitudes toward science teaching. Findings gathered from interviews indicated that the future ECE teachers could state which outcomes and methods/technics they could use in early childhood science education, but they couldn’t give comprehensive science activity examples.

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimine Yönelik Tutum, Görüş ve Becerilerinin İncelenmesi

Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının fen eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek, bilimsel süreç becerileri ile fene ve fen öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada, hem nicel hem nitel araştırma yöntemlerini barındıran karma yöntem araştırma deseni kullanılmıştır. Bulgular, öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin orta düzeyde, fene ve fen öğretimine ilişkin tutumlarının ise olumlu olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve fen öğretimine ilişkin tutumları mezun oldukları lise türüne göre farklılık göstermektedir. Bilimsel süreç becerileri değişkeni, bir moderator görevi görerek, öğretmen adaylarının fene ve fen öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin bir bölümünü açıklamıştır. Görüşlerden elde edilen bulgular sonucunda ise, geleceğin okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi dönemde fen eğitiminde kullanılabilecek yöntemleri ve kazanımları bildikleri ancak kapsamlı bir etkinlik örneği sunamadıkları görülmüştür.

___

 • Akman, B., Üstün, E. & Güler, T. (2003). 6 Yaş Çocuklarının Bilim Süreçlerini Kullanma Yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.
 • Batı, K., Ertürk, G. & Kaptan, F.(2010). The Awareness Levels of Pre-School Education Teachers Regarding Science Process Skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1993–1999.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chin, C. (2005). First-year Pre-service Teachers in Taiwan—Do They Enter the Teacher Program with Satisfactory Scientific Literacy and Attitudes toward Science? International Journal of Science Education, 27(13), 1549–1570.
 • Cho, H., Kim, J. & Choi, D. H. (2003). Early Childhood Teachers’ Attitudes toward Science Teaching: A Scale Validation Study, Educational Reseach Quarterly. 27(2),33-42.
 • Creswell, J. W. (2007). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (3rd Ed.). Thousands Oaks, CA: Sage.
 • Crawley, N. N. (1991). The Summary of Research in Science Education – 1989. Science Education, 75(3), 1-35.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö. (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretime Yönelik Tutumları ile Bazı Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9 (3),40-51.
 • Davies, D. & Howe, A. (2003). Teaching science and design and technology in the early years, London, David Fulton Publishers.
 • Doğruöz, P. (1998). “Bilimsel İşlem Becerilerini Kullanmaya Yönelik Yöntemin Öğrencilerin Akışkanların Kaldırma Kuvveti Konusunu Anlamalarına Etkisi”.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Ekinci Vural, D. & Hamurcu, H. (2008). Preschool Teacher Candidates’ Self-Efficacy Beliefs Regarding Science Teaching Lesson and Opinions about Science. Elementary Education Online, 7(2), 456-467.
 • Feistritzer, E. C., & Boyer, E. L. (1983). The conditions of teaching: A state by state analysis. The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, Princeton, New Jersey.
 • Fishbein, M., & Ajzen, L. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior, reading. MA: Addison-Wesley.
 • Flick, U. (2011). Triangulation-eine einführung. Wiesbaden: VS Verlag.
 • Geban, Ö., Aşkar, P. & Özkan, İ. (1992). Effects of Computer Simulation and Problem Solving Approaches on High School. Journal of Educational Research. 86 (1), 5-10.
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Atlan, A. & Şahpaz, Ö. (15-17 Eylül 1994). Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına ve Fen Bilgisi İlgilerine Etkisi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri, İzmir.
 • Hamurcu, H. (07- 09 Eylül 2006). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Hakkındaki Görüşleri. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, Ankara.
 • İnan, Z. (2010). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin İrdelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (4), 2275-2323.
 • Inan, H. Z. (2011). Teaching Science Process Skills in Kindergarten. Social and Educational Studies (Energy Education Science and Technology Part B), 3(1), 47-64.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şirketi.
 • Kallery, M. & Psillos, D. (2001). Pre-School Teachers’ Content Knowledge in Science: Their Understanding of Elementary Science Concepts and of Issues Raised by Children’s Questions. International Journal of Early Years Education. 9(3), 165-179.
 • Karamustafaoğlu, S. & Kandaz, U. (2006) Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26(1), 65-81
 • Kıldan, O. & Pektaş, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa İle İlgili Konuların Öğretilmesinde Okulöncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (KEFAD) 10(1), 113-127.
 • Lind, K. K. (2000). Exploring science in early childhood education (3rd.ed.). Albany: Delmar. Albany
 • Manning, P.C., Esler, W. K., & Baird, J. R. (1982). How Much Elementary Science Is Really Being Taught?. Science and Children, 19(8), 40-41.
 • Mechling, D. R., Stedman, C. & Donnellon, J. (1982). Preparing and Certifying Science Teachers: An NSTA Report. Science and Children, 20(2), 9-14.
 • Stepans, J., & McCormack, A. (1985). A study of scientific conceptions and attitudes toward science of prospective elementary teachers: A research report. ERIC Document Reproduction Service No. ED 226 024.
 • Martin (2001). Constructing early childhood science, Delmar Thomson Learning.
 • Okey, J. R., Wise, K. C. & Burns, J. C. (1982). Integrated process skill test-2. (James R. Okey, Department of Science Education, University of Georgia, Athens, GA 30362, USA).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Osborne, J. (2003). Attitudes toward Science: A Review of the Literature and Its Implications. International Journal of Science Education. 25, 9, 1049–1079.
 • Saçkes, M., Akman, B. & Trundle, K. (2012). A Science Methods Course for Early Childhood Teachers: A Model for Undergraduate Pre-Service Teacher Education. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(2), 1-26.
 • Şahin, F. (2000), Okulöncesinde Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri, İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Stepans, J., & McCormack, A. (1985). A study of scientific conceptions and attitudes toward science of prospective elementary teachers: A research report. ERIC Document Reproduction Service No. ED 226 024.
 • Sönmez S. (2007). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen ve Fen Eğitimine Yönelik Tutumları” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özbek S. (2009). “Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Uygulamalarının İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Tan, M. & Temiz, K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 89-101.
 • Temiz, B. K.(2001). “Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Timur, B. (2012). Determination of Factors Affecting Preschool Teacher Candidates’ Attitudes toward Science Teaching. Educational Sciences: Theory & Practice. Special Issue, 2997-3009.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1305-0060
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 1995
 • Yayıncı: Dicle Üniversitesi