SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE MİLLİYETÇİLİK ALGISI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Ulus olmanın ya da ulusu oluşturmanın bilincini ifade eden milliyetçilik; 17. yüzyılda İngiltere, 18. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, 19. yüzyılda ise Almanya’da halkın siyasal katılımın artmasında ve milli birliklerin oluşturulmasında önemli bir işleve sahip olmuştur. Modern dönemin ürünü olan milliyetçilik, imparatorlukları yıkan ve günümüzde ulus-devletlerin varlığını devam ettiren bir paradigma değişiminin de kaynağı olarak görülebilir. 21. yüzyılda dünyanın farklı yerlerinde yaşayan halkların anlam dünyasında farklı şekillerde tezahür eden bir ideoloji olan milliyetçilik özellikle millet algısının dinamikleri sayılabilecek objektif ve subjektif unsurlardan beslenmektedir. Bu çalışma teorik ve saha araştırması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde millet ve milliyetçilik kavramları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin millet ve milliyetçilik algısını inşa eden objektif ve subjektif unsurların neler olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmanın bir diğer amacı da katılımcıların demografik özellikleri ile milliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmanın saha araştırması bölümü nicel araştırma yöntemleri ve tarama deseniyle yürütülmüş, bu bağlamda bahsi geçen iki üniversiteden toplamda 388 katılımcıya anket formu uygulanmıştır. Çalışma dahilinde belirlenen hipotezler, anket verilerinin SPSS paket programında ilgili analizler yapılması suretiyle test edilmiştir. Saha araştırmasında katılımcıların cinsiyetleri, üniversiteleri, bölümleri, öğrencilikleri öncesinde yaşadıkları idari birim ve ideolojileri ile milliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki kurulmuştur.

___

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri spss uygulamalı. Sakarya Yayıncılık.
 • Anderson, B. (1995). Hayali cemaatler. (Çev. İ. Savaşır). (2. Baskı). Metis Yayınları.
 • Berktay, H. (1983). Cumhuriyet ideolojisi ve fuad köprülü. Kaynak Yayınları.
 • Demir, M, Çiçekay, H., Arslan, Ö. & Arslan, E. (2016). Muhasebe meslek mensuplarının denetçilik mesleği hakkındaki görüşleri: Van ilinde bir araştırma. Cumhuriyet üniversitesi İİBF dergisi, 17(1), 37-56.
 • Ersanlı, B. (2003). Milliyetçilik teorileri: Avrasya’da siyaset ve ilişkiler. Türkiye günlüğü, Sayı 75,123-136.
 • Gellner, E. (1992). Uluslar ve ulusçuluk. (Çev. B. E. Behar & G. G. Özdoğan). İnsan yayınları.
 • Heywood A. (2007). Siyaset. (Çev. B. B. Özipek). Adres yayınları.
 • Hobsbawm, E. J. (1995). 1780’den günümüze milletler ve milliyetçilik: program, mit, gerçeklik. (Çev. O. Akınhay). Ayrıntı yayınları.
 • Hroch, M. (2011). Avrupa’da milli uyanış. İletişim yayınları.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve amos uygulamalı nitel-nicel bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel yayınevi.
 • Kartal, M. & Bardakçı, S. (2018). Spss ve amos uygulamalı örneklerle güvenilirlik ve geçerlilik analizleri. Akademisyen yayınevi.
 • Kerestecioğlu, İ. Ö. (2014). Milliyetçilik: uyuyan güzeli uyandıran prens’ten frankeştayn’ın canavarına. içinde Ed. H. Birsen Örs. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla modern siyasal ideolojiler. (ss.307-350). (7. Baskı). İstanbul bilgi üniversitesi yayınları.
 • Kip, A. (2020). Milliyetçilik ve din. içinde Ed. Özcan Güngör. Sosyolojik açıdan din ve siyaset el kitabı. (195-211). Nobel yayınları.
 • Kohn, H. (1960). The idea of nationalism: a study in its origins and background. Collier- Mac Millan.
 • Korkmaz, T. (2016). Tiplojik ve kuramsal bağlamda milliyetçilik ve anadoluculuk. A kitap.
 • Mayers, A. (2013). Introduction to statistics and spss in psychology. Pearson education limited.
 • Nairn, T. (2015). Milliyetçiliğin yüzleri: Janus’a yeni bir bakış. İletişim yayınları.
 • Özkırımlı, U. (2016). Milliyetçilik kuramları. (6. Baskı). Doğu Batı Yayınları.
 • Salant, P. & Dillman, D. A. (1994), How to conduct your own survey. John Wiley & Sons, Inc.
 • Smith, A. D. (2017). Millî kimlik. (Çev. B. S. Şener). (9. Baskı), İletişim yayınları.
 • Stalin, J. (1994). Marksizm ve ulusal sorun ve sömürge sorunu. (Çev. M. Erdost). (5. Baskı). Sol yayınları.
 • Şen, F. Y. (2004). Globalleşme sürecinde milliyetçilik trendleri ve ulus devlet. Yargı yayınevi.
 • Şen, Y. F. (2015). Türk siyasal kültüründe millet algısı ve milliyetçilik. (2. Baskı). Yargı yayınevi.
 • Uzun, T. (2011). Uluslar ve milliyetçilikler, içinde Ed. Halis Çetin. Siyaset bilimi. (ss.351-384). Orion Kitabevi.
 • Weber, M. (2004). Sosyoloji yazıları. (Çev. T. Parla). (6. Baskı), İletişim yayınları.
 • Yıldırım, M. C. (2012). Milliyetçiliğin romantik dönemi üzerine saptamalar. Bilgi sosyal bilimler dergisi, (2), 100-115.