Our Initial Experiences with Laparoscopic Urologic Surgery

Amaç: Kliniğimizde gerçekleştirilen ürolojik laparoskopik cerrahi olguların sonuçları ve komplikasyonlarını geriye dönük olarak değerlendirmek. Yöntemler: Ocak 2012 - Ocak 2015 tarihleri arasında la- paroskopik operasyon geçiren toplam 115 hasta geriye dönük incelendi. Hastaların demografik özellikleri, preo- peratif tanıları, laparoskopik yaklaşım şekli, ameliyat ve yatış süreleri, cerrahi işlem esnasında ve sonrasında ge- lişen komplikasyonlar ve açık cerrahiye geçilen hastalar açısından incelendi. Bulgular: Hastaların 61’i kadın, 54’ü erkek ve ortalama yaşları 52,4±11,7 yıl idi. Altmış sekiz olguda transperito- neal, 47 olguda ise retroperitoneal girişim uygulandı. Top- lam 29 hastaya basit böbrek kisti eksizyonu, 25 hastaya basit nefrektomi, 22 hastaya üreterolitotomi, 19 hastaya radikal nefrektomi, 15 hastaya piyelolitotomi ve 5 has- taya da piyeloplasti yapıldı. Toplam 115 vakanın 4’ünde (%3,4) açık operasyona geçildi. Bu hastalar dışında ma- jör komplikasyon ve mortalite görülmedi. En sık yapılan ameliyatların ortalama süreleri ise; böbrek kist eksizyonu 62 (50-110) dk, basit nefrektomi 125 (95-140) dk, üretero- litotomi 108 (90-130) dk, radikal nefrektomi 141 (105-175) dk, piyelolitotomi 116 (95-140) dk ve pyeloplasti 166 (150- 190) dk idi. Ortalama yatış süresi 3,7±2,8 gün (2-11) idi. Sonuç: Uyguladığımız laparoskopik cerrahilerin sonuç- ları, başarı ve komplikasyon oranları literatürle uyumlu bulundu. Laparoskopik cerrahi, teknolojinin gelişmesi, de- neyimlerin artmasıyla ayrıca hastalar tarafından daha iyi tolere edilmesi nedeniyle açık cerrahiye alternatif, güvenli ve minimal invaziv bir tedavi yöntemi olduğunu düşün- mekteyiz

Laparoskopik Ürolojik Cerrahi Başlangıç Deneyimlerimiz

Objective: Retrospectively, to evaluate outcomes and complications of urological laparoscopic surgery cases performed in our clinic. Methods: A total of 115 patients who received laparo- scopic surgery between January 2012 and January 2015 were retrospectively evaluated. Included patients were assessed in terms of demographic characteristics, pre- operative diagnosis, type of laparoscopic approach, dura- tion of surgery and hospitalization, complications before and after surgery, and postoperative requirement for open surgery. Results: 61 of included patients were women, 54 were male, and the mean age was 52.4±11.7 years. Sixty-eight patients underwent transperitoneal and 47 patients re- ceived retroperitoneal procedures. While 29 patients re- ceived renal cyst excision, 25 had simple nephrectomy, 22 had ureterolithotomy, 19 had radical nephrectomy, 15 had pyelolithotomy and 5 had pyeloplasty. Four (3,4%) of the 115 patients required converting to open surgery. Except these patients, no major complication or mortal- ity was encountered. The mean duration of surgery for the most commonly applied procedures were as follows: renal cyst excision 62 (50-110) min, simple nephrectomy 125 (95-140) min, ureterolithotomy 108 (90-130) min, rad- ical nephrectomy 141 (105-175) min, pyelolithotomy 116 (95-140) min, and pyeloplasty 166 (150-190) min. The mean hospital stay was 3.7±2.8 (2-11) days. Conclusion: The success and complication rates of the laparoscopic surgeries performed in our clinic were con- sistent with those reported in the literature. In the light of technological advances and increasing experience, as well as based on the higher tolerance exhibited by pa- tients, we believe that laparoscopic surgery is a minimally invasive method that is a safe alternative to open surgery.

Kaynakça

1. Demir Ö, Öztürk B, Eğriboyun S, Esen AA. Initial experi- ence with urologic laparoscopic surgery in our clinic and the learning process. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakül- tesi Derg 2010;24:105-112. 2. Schuessler WW, Vancaillie TG, Reich H, Griffith DP. Trans- peritoneal endosurgical lymphadenectomy in patients with localized prostate cancer. J Urol 1991;145:988-991. 3. Clayman RV, Kavoussi LR, Soper NJ, et al. Laparoscopic nephrectomy: initial case report. J Urol 1991;146:278-282. 4. Chung JH, Lee SW, Lee KSet al. Safety of en bloc ligation of the renal hilum during laparoscopic radical nephrectomy for renal cell carcinoma: a randomized controlled trial. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2013;23:489-494. 5. Rassweiler J. Laparoscopic radical prostatectomy is also on- cologically safe and effective! BJU Int 2013;112:158. 6. Leclair MD, Vidal I, Suply E, et al. Retroperitoneal laparo- scopic heminephrectomy in duplex kidney in infants and children: a 15 -year experience. Eur Urol 2009;56:385-389. 7. Kim C, McKay K, Docimo S. Laparoscopic nephrectomy in children: systemic review of transperitoneal laparoscopic and retroperitoneal approaches. Urology 2009;73:280-284. 8. Dağgulli M, Utanğaç MM, Bozkurt Y, et al. Our laparo- scopic radical nephrectomy experiences. Dicle Med J 2014;41:732-737. 9. Keeley FX, Tolley DA. A review of our first 100 cases of laparoscopic nephrectomy: Defining risk factors for com- plications. Br J Urol 1998;82:615-618. 10. Siqueira TM, Kuo RL, Gardner TA, et al. Major compli- cations in 213 laparoscopic nephrectomy cases: The Indi- anopolis experience. J Urol 2002;168:1361-1365. 11. Rassweiler JJ, Seemann O, Henkel T, et al. Retroperitoneos- copy. Technique and experiences with the first 100 patients. Urol A 1996; 35: 185-195. 12. Kural AR, Demirkesen O, Akpınar H, et al. Our initial experiences with laparoscopic nephrectomy. Turk J Urol 2004;30:414-421. 13. Hatipoğlu NK, Penbegül N, Söylemez H, et al. Urological laparoscopic surgery: Our experience of first 100 cases in Dicle University. J Clin Exp Invest 2012;3:44-48. 14. Bayraktar AM, Ölçücüoğlu E, Taştemur S, et al. Initial re- sults of our laparoscopic urological surgery: Firs 32. Fırat Medical Journal 2014;19:75-78. 15. Wickham JEA. The surgical treatment of renal lithiasis. In: Urinary Calculous Disease. edn. Edited by JEA W: New York, NY: Churchill-Livingstone; 1979: 145-198. 16. Gaur DD, Trivedi S, Prabhudesai MR, et al. Laparoscopic ureterolithotomy: technical considerations and long-term follow-up. BJU Int 2002;89:339-343. 17. Simforoosh N, Bassiri A, Danesh A, et al. Laparoscopic management of upper urinary tract stones: a report of 134 cases. Urology 2006;68:15. 18. Nambirajan T, Jeschke S, Albqami N, et al. Role of laparos- copy in management of renal stones: single-center experi- ence and review of literature. J Endourol 2005;19:353-359. 19. Türk C, Knoll T, Petric A, et al. Guidelines on urolithiasis. European Association of Urology, Guidelines 2015. 20. Patloo AM, Sarmast AH, Khan MA, et al. Laparoscopic retroperitoneal pyelolithotomy and open pyelolithotomy: a comparative study. Turk J Urol 2012;38:195-200. 21. Schuessler WW, Grune MT, Tecuanhuey LV, Preminger GM. Laparoscopic dismembered pyeloplasty. J Urol 1993;150:1795-1799. 22. Eden CG. Minimally invasive treatment of ureteropelvic junction obstruction: a critical analysis of results. Eur Urol. 2007;52:983-989. 23. Tan BJ, Rastinehad AR, Marcovich R, et al. Trends in urt- ereropelvic junction obstruction management among urolo- gists in the United States. Urology 2005;65:260-264. 24. Soulie M, Seguin P. Urological complications of laparo- scopic surgery: Experience with 350 procedures at a single center. J Urol 2002;165:1960-1963. 25. Rassweiler JJ, Teber D, Frede T. Complications of laparo- scopic pyeloplasty. World J Urol 2008;26:539-547.

Kaynak Göster

1385 1152

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Effects of Intragastric Balloon on Body Mass Index, Lipid Profile and Blood Glucose Regulation: A Prospective Study

Hasan ERDEM, Süleyman ÇETİNKÜNAR, Mehmet AZİRET, Recep AKTİMUR, Sabri ÖZDAŞ, Fahri TETİŞİR, Banu YÜREKLİ

Şizofreni Hastalarında Serum Büyüme Durdurucu Spesifik Protein 6 (Gas-6) Düzeyleri

Fethullah GERİN, Alper BAŞ, Aybala TOPRAK EREK, Hayriye ERMAN, Sadettin DÜRÜYEN

Kick Boks Sporcularında Kısa Süreli Yoğun Egzersizin Karaciğer Enzimleri ve Serum Lipit Düzeyleri Üzerine Etkileri

ÖMER KAYNAR, NURİNNİSA ÖZTÜRK, NURCAN KILIÇ BAYGUTALP, EBUBEKİR BAKAN, FATİH KIYICI

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptomları ile Okul Performansı Arasındaki İlişki

MELİKE DEMİR, MAHŞUK TAYLAN, SÜREYYA YILMAZ, Mehmet COŞKUNSEL, Gökhan KIRBAŞ, CENGİZHAN SEZGİ, PAKİZE GAMZE ERTEN BUCAKTEPE, Halide KAYA

Künt Dalak Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ile Nonoperatif Yaklaşımın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

ZÜLFÜ BAYHAN, SEZGİN ZEREN, Mehmet Fatih EKİCİ, Cüneyt KAHRAMAN, Turgut ŞİMŞEK

Use of Bosentan, Theophylline and Vardenafil in Treatment of Priapism

İhsan UNUS, AHMET KARAKEÇİ, TUNÇ OZAN, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN

Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Y. Kenan HASPOLAT, Müsemma KARABEL, Duran KARABEL, Selvi KELEKÇİ, Tuba TUNCEL, VELAT ŞEN, Ünal ULUCA, İlhan TAN

Determination of P-Glycoprotein Expression by Flow Cytometry in Hematological Malignancies

BERKAY SARAYMEN, AYSUN ÇETİN, Behzat ÇİMEN, İHSAN ÇETİN, MUSTAFA YAVUZ KÖKER, Bülent ESER

Frequency of Stent Placement after Ureteroscopic Lithotripsy in a University and a State Hospital

HÜSEYİN ÇELİK, AHMET ÇAMTOSUN, Caner Ediz, İbrahim TOPÇU, RAMAZAN ALTINTAŞ, Cemal TAŞDEMİR

Determining a Safe Time for Oral Intake Following Pediatric Sedation

YUNUS OKTAY ATALAY, CENGİZ KAYA, ERSİN KÖKSAL, Yasemin Burcu ÜSTÜN, LEMAN TOMAK