KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KAPSAMINDA RİSK ODAKLI İÇ DENETİM ANALİZİ; MARMARA BÖLGESİNDEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Günümüzde kurumsallaşmanın getirmiş olduğu kurumların kendi aralarındaki faaliyet ilişkisinin rekabet içinde geleceğe yönelik ilerlemesi ve kurumlar arası veya kurum içindeki çalışanlar arasında çıkar çatışmaları, iş hayatının her alanında risk kavramını da ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada risk odaklı iç denetim sistemi ile kurumsal risk yönetimi sistemlerinin Marmara Bölgesindeki devlet üniversitelerinde varlığının ve işleyiş etkinliğinin tespit edilmesi amaçlanmış olup, devlet üniversitelerinde görev alan iç denetçilerle “Marmara Bölgesindeki Devlet üniversitelerinde Kurumsal Risk Yönetimi Kapsamında Risk Odaklı İç Denetim Analizi” adlı likert tipi anket çalışması yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara ilişkin frekans dağılım tabloları oluşturularak, betimleyici istatistik yöntemiyle değerlendirilmesine yer verilmiştir.

RISK-BASED INTERNAL AUDIT ANALYSIS WITHIN THE SCOPE OF CORPORATE RISK MANAGEMENT; A RESEARCH FOR STATE UNIVERSITIES IN MARMARA REGION

Today, the relationship between the institutions that the institutionalization has brought to the future in the competition and the conflicts of interest between the employees in the organization or in the institution have also revealed the concept of risk in every area of business life. In this study, it is aimed to determine the existence and operation efficiency of corporate risk management systems in public universities in Marmara Region, and the likert-type survey called “Risk-oriented Internal Audit Analysis within the Scope of Corporate Risk Management at State Universities in the Marmara Region” has been conducted. Frequency distribution tables related to the results obtained by using descriptive statistical method are included.

___

 • Akkaya, G. (2011) Risk odaklı iç denetim ve risk odaklı iç denetim planlamasında risk matrisinin oluşturulmasına yönelik örnek bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Altınbaş, O. (2017). ISO 31000 Risk yönetimi standardı ve bir portföy yönetim şirketi uygulaması (Yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Beyhan, M. (2018). Yerel yönetimlerde iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna etkisi; istanbul ilçe belediyeleri üzerine bir alan (Yüksek lisans tezi). Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bozkurt, C. (2010). Risk, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim. Denetişim Dergisi, (4), 17-39.
 • Can, N.E. (2014). Hastane işletmeciliğinde iç kontrol sisteminin etkinliği, (Doktora tezi)., Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Celayir, D. (2011). İç denetimde riskin değerlendirilmesi, (Yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul.
 • Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission. (2017). Enterprise Risk Management- Aligning Risk with Strategy and Performance.
 • Dede, T. Z. (2014). COSO tabanlı denetim tekniğinin bankacılık sektöründe hazine süreci uygulama önerisi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ekici, H. (2012). Kurumsal risk yönetimi: kalkınma ajansları örneğinde (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gacar, A. (2016). İşletmelerde kurumsal risk yönetimi varlığının belirleyicileri (Doktora Tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Görener, Ö. (2010). Risk odaklı iç denetim: olasılık-etki analizi çerçevesinde bir uygulama (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kara, S. (2011). İç denetimde risk yönetimi (Yayınlanmamış doktora tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Manisa.
 • Kara, S. ve Sakarya, Ş. (2012). Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde risk odaklı iç denetim ve imkb uygulaması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 5(1), 77-78.
 • Karalar, K. (2015). Kurumsal risk yönetimi kapsamında iç denetimin analizi ve ege bölgesindeki üniversiteler üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Kaya, B. (2013). Kamu idarelerinde iç kontrol sistemini oluşturma faaliyetlerinde iç denetçilerin üstlenebilecekleri rol ve sorumluluklar. Denetim Dergisi, (11), 20-31.
 • Kızılboğa, R. (2012). Kurumsal risk yönetimi odaklı iç denetim ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir model önerisi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kurt, G., & Uysal, T. U. (2018). COSO Kurumsal risk yönetimi çerçevesigüncelleme projesinin getirdiği yenilikler. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (54), 19-34.
 • Özsoy, M. T. (2012). Risk odaklı denetim ABD uygulaması ve Türkiye açısından değerlendirilmesi. Activelive Dergisi, Mart- Nisan, s. 2.
 • Pehlivanlı, D. (2008). Kurumsal Risk Yönetimi Temelli İç Denetim ve Türkiye Uygulamaları (Yayınlanmamış doktora tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Sarpkaya, D. (2012). Kurumsal risk yönetiminde iç denetimin rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Şenol, Z. (2016). Kurumsal risk yönetiminin firma performansina etkisi: BİST örneği (Doktora Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Tanç, A. (2009). Risk odaklı iç denetim yaklaşımı ve tekstil sektöründe bilgisayar destekli bir uygulama (Yayınlanmamış doktora tezi)., Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TUSİAD). (2006). Kurumsal risk yönetimi çalışma grubu, İstanbul.
 • TÜSİAD. (2008). Kurumsal risk yönetimi, İstanbul.
 • Türedi, H., Zor, Ü,. & Gürbüz, F. ( 2015). Risk Odaklı İç Denetim. Muhasebe ve Finansman Dergisi,. (66), 1-20.
 • Usul, H. & Mizrahi R. (2016). Risk Odaklı Denetim (1. basım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Burca, N. (2017). Yenilenen COSO Kurumsal risk yönetimi çerçevesi. https://nazifburca.com/2017/09/20/yenilenen-coso-kurumsal-risk-yonetimi-cercevesi/ (Erişim tarihi: 22.02.2018).
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu, (2013). Kamu İç Denetim Rehberi. Ankara, İDKK yayınları.
 • http://www.idkk.gov.tr/SiteDokumanlari/Mevzuat/Ucuncul%20Duzey%20Mevzuat/K%C4%B0DR_v1.0.pdf (Erişim tarihi: 26.02.2018).
 • İstanbul Serbest Muhaseneci ve Mali Müşavirler Odası. (2015, Nisan). İç denetime genel bir bakış. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YAYINLAR/kitaplar/ic_denetim_2015.pdf (Erişim tarihi: 01.05.2018).
 • Mali Hizmetler Uzmanları Derneği (2018). Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi Taslağına İlişkin Görüş Raporu. http://www.merkezmalihizmetler.org/wpcontent/uploads/2018/05/Mahud-risk-yonetimi-taslag%C4%B1na-iliskin-gor%C3%BCs-raporu.pdf (Erişim tarihi: 26.02.2018).
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (2003). T.C. Resmi Gazete (rega.gov.tr). Tarih/Sayı: 24.12.2003/25326.
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071226-21.htm (Erişim Tarihi: 26.02.2018).