TÜRKİYEDE EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME ULUSAL YETERLİLİKLER

Üniversitelerin kendi içerisinde yapılanma ihtiyacı her geçen gün artmasına, ve işleyen gelişmelere karşı ciddi çalışmaların yeterince olmadığı görülmektedir. Bu çalışmayla üniversitelerde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim yeterliliklerine uluslar arası yeterlilikler bağlamında eğitim bilimleri alanı örnekleminde dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada öğretim üyelerinin görüşlerini almak amacıyla nicel karakterli 40 adet soru oluşturularak farklı bölgelerdeki gelişmiş 12 Üniversitenin ilgili enstitülerine ulaşılmıştır. 135 kişilik öğretim üyesi araştırmaya katılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde; bağımsız değişkenlerle beraber verilen çoklu seçenekli soru formu değerlendirilmiştir. Bağımsız değişkenler için varyans analizi ve frekans değerleri üzerinden istatistik yorumlar yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, araştırmanın ana kütlesini temsilen Türkiye'de bulunan 7 Coğrafi bölge içerisinden her bölgeden en az bir üniversite olması koşulu sağlanarak daha çok doktora eğitimi yaptığı bilinen üniversiteleri kapsaması planlanmıştır. Araştırmanın Sonucu öğrencilerin önemli bir kısmı yetersiz bulunurken, öğrencilerin iletişim becerisine ilişkin yetersizliği olduğu öğretim üyelerinin bir kısmı tarafından dile getirilirken genel anlamda mesleki yetersizliğin olduğu vurgulanmıştır

Türkiyede Eğitim Bilimleri Alanında Yürütülen Lisansüstü Eğitime Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde Bakış / An Overvıew Of Postgraduate Studıes In Educatıonal Scıences In The Framework Of Natıonal Qualıfıcatıons

ÖZETÜniversitelerin kendi içerisinde yapılanma ihtiyacı her geçen gün artmasına karşın bu duruma ve işleyen gelişmelere karşı ciddi çalışmaların yeterince olmadığı görülmektedir. Bu çalışmayla üniversitelerde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim yeterliliklerine uluslar arası yeterlilikler bağlamında eğitim bilimleri alanı örnekleminde dikkat çekmek amaçlanmıştır.  Bu çalışmada yöntem olarak öğretim üyelerinin görüşlerini almak amacıyla nicel karakterli 40 adet soru formu oluşturularak farklı bölgelerdeki gelişmiş 12 Üniversitenin ilgili enstitülerine ulaşılmıştır. 135 kişilik öğretim üyesi araştırmaya katılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde; bağımsız değişkenlerle beraber verilen çoklu seçenekli soru formu değerlendirilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler betimsel istatistik eşliğinde bağımsız değişkenler için t testi, tek yönlü ANOVA testi ve çapraz karşılaştırma yapmak için ki-kare istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, araştırmanın ana kütlesini temsilen Türkiye’de bulunan 7 Coğrafi bölge içerisinden her bölgeden en az bir üniversite olması koşulu sağlanarak daha çok doktora eğitimi yaptığı bilinen üniversiteleri kapsaması planlanmıştır. Araştırmanın Sonucu öğrencilerin  önemli bir kısmı yetersiz bulunurken, öğrencilerin iletişim becerisine  ilişkin yetersizliği olduğu öğretim üyelerinin bir kısmı tarafından dile getirilirken genel anlamda mesleki yetersizliğin olduğu vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Eğitim, Program, Eğitim Bilimleri, Lisansüstü Eğitim. Üniversite,  Nitelik, Nicelik.  

___

Akyüz, Y. ( 2009) Türk eğitim Tarihi, Ankara

Aslan, G. (1997 ) Milli Eğitim Dergisi Sayı 174. ,

Dilci, T. Gürol, M. (2007) “Sosyal Bilimler Enstitülerinde yapılan Lisansüstü Eğitimin İşlevselliği” III. Lisansüstü Eğitim Kongresi Eskişehir

İlhan, A.Ç. (2009) “Bologna Süreci Lisansüstü yeterlilikler çerçeve programının oluşturulması” Ankara Üniversitesi Sempozyum Verileri Ankara

Kaya, A. ( 2008) Bastırılmamış Doktora Tezi Malatya

Karasar, N. (2005) “Bilimsel Araştırma Yöntemi” Ankara Nobel Yayın ve Dağıtım

Kısakürek, M. A. ( 2007) III Lisansüstü Sempozyumu Lisansüstü Sorunlar ve Çözüm Önerileri Bildiri Özetleri” 17–20 Ekim Anadolu Üniversitesi Eskişehir,

Kısakürek, Mehmet A. .( 1976) Üniversitelerimizde Yenileşme "Programlar ve Öğretim Açısından". Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Özmen, F, ( 2007) “Lisansüstü Sempozyumu Lisansüstü Sorunlar ve Çözüm Önerileri Bildiri Özetleri” 17-20 Ekim Anadolu Üniversitesi Eskişehir

Şimşek, H; Yıldırım, A. ( 2006) “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri” Ankara seçkin yayıncılık

Tun, B. (2007) “III Lisansüstü Sempozyumu Lisansüstü Sorunlar ve Çözüm Önerileri Bildiri Özetleri” 17–20 Ekim Anadolu Üniversitesi Eskişehir

YÖK 2547 Sayılı Yasa, (1981) Yükseköğretim Yasası. (RG: 06. 11. 1981 – 17506), YÖK, (2003). Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, Ankara.