Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü

Sahâbe cahiliye dönemindeki şiirlerinde kötü yönleri ıslah etmişlerdir. Bu yüzden de tamamıyla şiire karşı değillerdir. Şiirleri, içerisindeki kelimelerin anlamlarına göre değerlendirmişlerdir. İçerisinde kötü sözlerin bulunduğu şiirleri okumamışlar ve okunmasına engel olmuşlardır. Müslüman olmadan evvel şiir ile meşgul olan sahâbe bu özelliklerini İslâm yolunda cihat ederken veya farklı hayır yollarında kullanmışlardır. Hz. Peygamber’in huzurunda ona biat ederken, savaşta, yardım talebinde bulunurken veya hüzünlendiklerinde ağızlarından “günah” bir söz çıkmadan şiir okumuşlardır.

Period After The Role of Ignorant Companions Poetry

 Companions changed the bad aspects in the poetry of ignorance era.  Therefore, they are not totally opposed to the poetry. Poems were evaluated in accordance with the meaning of the words in them. They didn’t read the poems in which bad words were found and didn’t let them to be read. Companions who had engaged with poetry before being Muslims, used that for jihad or for different charities in Islam. During the allegiance to the Prophet in front of him, during the war, during the request for assistance and in sadness, did they read poems without saying any words which mean ‘sin’.

Kaynakça

Ahmed b. Hanbel, Müsned, thk. Şuayip el-Arnavut, Beyrut: 1998-1419.

Aynî, Bedruddin Ebu Muhammed, Umdedü’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2001.

Azîmâbâdî, Ebû Abdirrahman Şeref, Avnu’l-Ma’bûd Alâ Şerhi Süneni Ebî Dâvûd, Beyrut: Dâru İbni Hazm, 1426-2005.

Bardakoğlu, Ali, “Hırsızlık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1998, XVII, 384-396.

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil, Câmiu’s-Sahîh, Musahhih ve Mudekkik Takdîm Muhammed Ahmed el-Hallâf, Lübnan: Dâru İhyâu’t-Türâsi’l-Arabî, tsz.

Darekutnî, Ali b. Ömer, Sünen, thk. Şuayip el-Arnavut, Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 2004-1424.

İsmail Durmuş, “Şiir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 2010, XXXIX, 144-154.

Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, İstanbul: Beyân Yayınları, 2009.

Hazer, Dursun, “Hz. Peygamber’in Şairi Hassân b. Sâbit (ö. 682)’in Şiirlerinde Övülen ve Yerilen Değerler”, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, I, 85-116.

Heysemî, Ebûbekir, Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1414.

İbn Abdi’l-Berr, Ebû Ömer, el-İstiâb fî Ma’rifeti’l-Ashab, Lübnan: Mektebetü’l-Asriyye, 1431-2010.

İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî-Temyîzi’s-Sahâbe, Lübnan: Beytu’l-Efkâr, 2004.

İbn Hibban, el-İhsan Bi Tertîbi Sahih-i İbn-i Hibban, thk. Şuayip el-Arnavut, Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1991-1414.

el-Kureşî, Ebû Zeyd Muhammed b. Ebi’l-Hattâb, Beyrut: Cemheretu eş‘âri’l-‘Arap, 1424-2003.

Kurtubî, Ebû Abdillah Ebûbekir, el-Câmî li-Ehkâmi’l-Kur’an, Kahire: Dâru Âfâki’l-Arabî, 1431-2010.

Kutup, Seyyid, Fi-Zilâli’l-Kur’an, Beyrut: Dâru’ş-Şurûk, 2003-1423.

Müslim, Ebû’l-Hüseyin b. El-Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî, Sahîhu Müslim, Tahriç: Muhammed b. İyâdî, Kahire: Mektebetü’s-Safâ, 2003-1424.

Öğmüş, Harun, Cahiliye Döneminde Araplar, İstanbul: Timaş Yayınları, 2013.

Özdemir, Abdurrahman, “Muallaka Şairi Bir Sahabi: Lebid (ö. 660) b. Rabia”, İslâmi İlimler Dergisi, (2006), I, 117-144.

Taberânî, Ebu’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed, Mu’cemu’l-Kebir, Tahriç: Muhammed el-Asyûti, Lübnan: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2007.

Tahâvî, Ebû Câfer, Şerhu Meâni'l-Âsâr, thk. Muhammed Zehra- Muhammed Seyyid, Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1994-1414.

Yalar, Mehmet, “İslami Arap Şiiri ve Hz. Peygamber”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2009), XVIII, 61-88.

Zebîdi, Zeynuddin, Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, trc. Ahmed Naim, Kamil Miras, Ankara: Emel Matbaacılık, 1980.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd57726, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {19}, pages = {223 - 241}, doi = {10.18505/cuifd.98566}, title = {Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü}, key = {cite}, author = {Yektar, Osman} }
APA Yektar, O . (2015). Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 223-241 . DOI: 10.18505/cuifd.98566
MLA Yektar, O . "Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2015 ): 223-241 <
Chicago Yektar, O . "Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2015 ): 223-241
RIS TY - JOUR T1 - Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü AU - Osman Yektar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18505/cuifd.98566 DO - 10.18505/cuifd.98566 T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 241 VL - 19 IS - 2 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - doi: 10.18505/cuifd.98566 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü %A Osman Yektar %T Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü %D 2015 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 19 %N 2 %R doi: 10.18505/cuifd.98566 %U 10.18505/cuifd.98566
ISNAD Yektar, Osman . "Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 / 2 (Aralık 2015): 223-241 .
AMA Yektar O . Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü. CUIFD. 2015; 19(2): 223-241.
Vancouver Yektar O . Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2015; 19(2): 223-241.
IEEE O. Yektar , "Cahiliye Döneminden Sonra Sahâbe Şiirinin Rolü", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 19, sayı. 2, ss. 223-241, Ara. 2015, doi:10.18505/cuifd.98566