LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın temel amacı lise öğrencilerinin okullarının yaşam kalitesine ilişkin algılarının incelenmesinde kullanılmak üzere Sarı Ötünç ve Erceylan 2007 tarafından geliştirilen Liselerde Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin LİSEYKÖ geçerlik ve güvenirliğini yeniden sınamaktır Araştırmanın örneklemi Adana İli merkez ilçelerinde alt orta ve üst sosyo ekonomik düzeydeki genel liselerden yansız olarak belirlenen altı liseye devam eden 500 öğrenciden oluşmaktadır Veriler üzerinde yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmış güvenirlik çalışmaları kapsamında ise maddelerin iç tutarlık Cronbach Alpha katsayıları aritmetik ortalama ve standart sapları ile madde toplam puan korelâsyonları incelenmiştir Analizler sonucunda “Öğretmenler” “Okula yönelik olumlu duygular” “Statü” “Okul yöneticileri” “Okula yönelik olumsuz duygular” “Öğrenciler” ve “Sosyal etkinlikler” alt boyutlarından oluşan toplam 35 maddelik bir ölçme aracı elde edilmiştir Toplam varyansın 60 59’unu açıklayan bu yedi boyuta ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 86 85 78 81 82 70 ve 68’dir Analizlerinden elde edilen değerlere bakılarak Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin liselerdeki yaşam kalitesinin öğrenci algılarına göre ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir

Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

The main purpose of this study is to re examine the reliability and the validity of the Quality of Life in High Schools Scale QLHSS which was developed by Sari Ötünç and Erceylan 2007 This study was carried out in six high schools which were randomly selected from low middle and high socio economic status among high schools located in the central province of Adana and the sample consisted of total 500 students Construct validity of the scale was studied by factor analysis while Cronbach Alpha internal consistency coefficients means standard deviations item total correlations of the items were examined in reliability studies As the results of these analyses it has been found that the scale consists of seven factors Teachers Positive affects toward school Status School administartors Negative affects toward school Students and Social activities and 35 items with 60 59 of the total variance Cronbach Alpha coefficients were calculated as 86 85 78 81 82 70 and 68 Finally considering the results of the analyses it can be said that the Quality of Life in high Schools Scale is a reliable and valid tool in examining students’ perceptions of quality of life in their high schools Keywords: Quality of school life Quality of Life in High Schools Scale reliability validity

Kaynakça

Bourke, S., & Smith, M. (1989). Quality of school life and intentions for further education: The case of rural high school. Paper presented at the Annual Conference of the Australian Association for Research in Education. Adelaide, South Australia.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (5th ed.). Ankara:Pegem A Yayıncılık.

Doğanay, A. & Sarı, M. (2006). Öğrencilerin üniversitedeki yaşam kalitesine ilişkin algılarının demokratik yaşam kültürü çerçevesinde değerlendirilmesi (Çukurova Üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (16), 107 – 128.

Dorman, J. P. (1999). The development and validation of an instrument to asses institutional level environments in universities. Learning Environment Research, 1, 333-352.

Durmaz, A. (2008). Liselerde okul yaşam kalitesi (Kırklareli ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Fish, M. C., & Dane, E. (2000). The classroom systems observation scale: Development of an instrument to assess classrooms using a systems perspective. Learning Environments Research, 3, 67-92.

Gil, G. A. (1996). Analysis of the Williams and Batten questionnaire on the quality of school life in Spain. In M. Binkley; K. Rust, & T. Williams (Ed.), Reading literacy in an international perspective (s.223-240). Washington, DC: National Center for Education Statistics (NCES).

İnal, U. (2009). Adana il sınırları içerisindeki yatılı ilköğretim bölge okullarında bulunan öğretmen ve öğrencilerin okul yaşam kalitesi algilarinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Jaavall, I. M. H. (2007). Quality of school life for working students: A study conducted among working students of 8th grade in a primary school in Addis Ababa, Ethiopia. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, University of Oslo, Norway.

Johnson, W. L. & Johnson, A. M. (1993). Validity of the Quality of School Life Scale: A primary and second-order factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 53, 145-153.

Johnson, B. & Stevens, B. J. (2001). Exploratory and confirmatory factor analysis of the School Level Environment Questionnaire (SLEQ). Learning Environments Research, 4, 325 – 344

Karatzias, A., Papadioti-Athanasiou, V., Power, K. G., & Swanson, V. (2001). Quality of school life. A cross-cultural study of Greek and Scottish secondary school pupils. European Journal of Education, 36 (1), 91-105.

Karatzias, A., Power, K.G., & Swanson, V. (2001). Quality of school life. Development and preliminary standardisation of an instrument based on performance indicators in Scottish secondary schools. School Effectiveness and School Improvement, 12(3), 265-284.

Korkmaz, g. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalitesini algılama düzeyleri ve mesleki tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Leonard, C. A. R. (2002). Quality of school life and attendance in primary schools. Unpublished doctoral dissertation, University of Newcastle, Australia.

Linnakylä, P. & Brunell, V. (1996). Quality of school life in the Finnish and Swedish speaking schools in Finland. In M. Binkley; K. Rust, & T. Williams (Ed.), Reading literacy in an international perspective (s.203-222). Washington, DC: National Center for Education Statistics (NCES).

Mok, M., & Flyyn, M. (2002). Determinants of students’ quality of school life: A path model. Learning Environments Research, 5(3), 275-300.

Mok, M. M. C. & McDonald, R. P. (1994). Quality of school life: A scale to measure student experience or school climate? Educational and Psychological Measurement,54 (2), 483-495.

Pang, N. S. (1999). Students' Quality of School Life in Bard 5 Schools. Asian Journal of Counselling, 6(1), 79-106.

Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazananımı sürecinde örtük program: düşük ve yüksek “okul yaşam kalitesine” sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sarı, M.; Ötünç, E. & Erceylan, H. (2007). Liselerde okul yaşam kalitesi: Adana ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13 (50), 297-320.

Sarı, M. & Cenkseven, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinde okul yaşam kalitesi ve benlik kavramı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-16. [Online]: http://www.insanbilimleri.com

Sheskin, D. J. (2004). Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. (3rd ed.). Boca Raton: Chapman&Hall/CRC

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics (3rd ed.). New York: College Publishers.

Tangen, R. (2009). Conceptualizing quality of school life from pupils' perspectives: a four dimensional model. International Journal of Inclusive Education, 13(8), 829-844.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

Weston, R. (1998). Quality of school life in government, catholic and other private secondary schools: Views of students and their parents. Australian Institute of Family Studies Family Matters, 50, 56-61.

Wilson, M. (1988). Internal construct validity and reliability of a quality of school life instrument across nationality and school level. Educational and Pyschological Measurement, 48, 995-1009.

Williams, T., & Roey, S. (1997). Consistencies in the quality of school life. In M. Binkley; K. Rust, & T. Williams (Ed.), Reading literacy in an international perspective, (s.193–202). Washington, DC: National Center for Education Statistics (NCES).

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil60314, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {20}, pages = {253 - 266}, doi = {}, title = {LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Sarı, Öğr. Gör. Dr. Mediha} }
APA Sarı, Ö . (2011). LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 20 (3) , 253-266 .
MLA Sarı, Ö . "LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2011 ): 253-266 <
Chicago Sarı, Ö . "LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2011 ): 253-266
RIS TY - JOUR T1 - LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Öğr. Gör. Dr. Mediha Sarı Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 266 VL - 20 IS - 3 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Öğr. Gör. Dr. Mediha Sarı %T LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2011 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 20 %N 3 %R %U
ISNAD Sarı, Öğr. Gör. Dr. Mediha . "LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 / 3 (Eylül 2011): 253-266 .
AMA Sarı Ö . LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 20(3): 253-266.
Vancouver Sarı Ö . LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 20(3): 253-266.
IEEE Ö. Sarı , "LİSE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 20, sayı. 3, ss. 253-266, Eyl. 2011
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1304-8880
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

89b47.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sıralı Regresyon Analizi ile Türkiye’deki iç Göçleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Mehmet UYSAL, Serpil AKTAŞ

“ÇAN” YÖRESİNDE KUTLAMA, HIDRELLEZ VE BİR RAMAZAN GELENEĞİ ZİYACIYA ÇIKMA RİTÜELLERİ ÜZERİNE

Assst. Prof. Dr. Hamdi GÜLEÇ, Engin TÜRKER

Les Rôles Fonctionnels Et Sémantiques De La Conjonction « Ki » En Turc Et Ses Equivalents En Français

Serkan DEMİRAL, Muzaffer KAYA

IMPACT OF TARGET LANGUAGE CULTURE IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Prof.dr. Natela DOGHONADZE, Assist. Prof.dr. Şaban ÇEPİK

CARİ İŞLEM AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 2001-2011 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yrd.doç.dr.ahmet ŞAHBAZ

Devlet Müdahalesinin Başarısızlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Yrd.doç.dr.haşim AKÇA

11 Eylül Sonrasında Abd Ve Türkiye’deki İç Güvenlik Yeniden Yapılanmalarının Karşılaştırılması

Dr. Sefer YILMAZ

ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Yrd. Doç. Dr. İ. Efe EFEOĞLU, Arş. Gör. Esengül İPLİK

MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİM AÇISINDAN PDR ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Meral ATICI, Dr. İsmail SANBERK, Dr. M. Yalçın ORTAKALE

Örgütlerde Mentorlüğün Örgütsel Güven Algısına Etkisine İlişkin Bir Araştırma

Yrd.doç.dr.nurettin İBRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr.özlem Yaşar UĞURLU, Öğr.gör.mehmet KIZILOĞLU