DÜNYADA MÜZİK ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ VE KKÜ I. ULUSLARARASIL MÜZİK ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KURULTAYI

Dünya’da müzik araştırmalarının ilk ön kökleri insanların müzik konusunda düşünme, uslamlama bilgi-görüş ortaya koyma çizim, söylem ve eylemleriyle başlar; belirtme, paylaşma edim ve çalışmalarıyla gelişir. Bunların ilk çizimli ve sözlü başlangıçları Tarih Öncesinde, yazılı başlangıçları ise Tarih çağlarındadır. Müzik araştırmanın ve araştırmacılığının ilk ön oluşumu müziği betimleme, nitelendirme, adlandırma ve tanımlamayla başlar. Bu süreç kuram olarak Doğu’da MÖ 6.-5. yüzyılda Konfüçyüs’e, Batı’da ise yine MÖ 6.-5. Yüzyılda Pitagoras’a temellenir. Bu temel üzerinde oluşup gelişen müzik araştırmaları ve araştırmacılığı Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’da değişik boyut, kapsam, yol ve yöntemlerle belli aşamalardan geçerek günümüze ulaşmıştır.Çağımızda müzik araştırma, müzik yaşamı, kültürü, bilimi, sanatı, tekniği ve felsefesiyle ilgili olarak belli bir tasar ve düzen içinde yapılan bilinçli, amaçlı ve yöntemli arama çalışmasıdır. Buna göre müzik araştırma, (1) müziksel gerekliyi ve zorunluyu, (2) müziksel sağlamlığı ve sağlıklılığı, (3) müziksel gerçeği ve doğruyu, (3) müziksel kolaylığı ve kullanışlıyı, (4) müziksel özgünü ve güzeli ve (5) müziksel yararlıyı ve iyiyi/değerliyi ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bilinçli, ilkeli ve yöntemli arama süreci ve ürünüdür.Günümüzde müzik araştırmaları ve araştırmacılığı en çok üniversitelerde yoğunlaşırken öğrenciler giderek daha çok yer almakta ve etkin olmaktadır. Ancak araştırmaların yapılması yetmemekte, ulusal ve uluslararasıl düzey ve etkinliklerde topluca paylaşılması da gerekmektedir. Türkiye’de bunun en çok bilincinde olan Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) 1.Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kurultayından sonra 1. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kurultayını da gerçekleştirmektedir. Bir yıl içinde birbirini izleyen bu iki etkinlik bir bütünün iki ana aşamasıdır. Bunu başaran KKÜ yü kutluyor ve buna tanıklık etmekten kıvanç duyuyorum.Ne ki araştırmaların yapılması, sunulması ve yayınlanması yetmez; yayınlandıktan sonra tam okunması, paylaşılması, incelenmesi-irdelenmesi ve değerlendirilmesi de gereklidir. Bu, genellikle tez hazırlama ve makale yazma çalışmalarında kısmen yapılıyor. Fakat bununla yetinmeyerek araştırmaları da tam araştırmak gereklidir. Bu, yayınlanan araştırmaları şöyle bir tarama ve genel incelemeden öte, baştan sona çok yönlü, karşılaştırmalı ve derinlemesine irdeleme, çözümleme ve değerlendirme çalışmasıdır. Bu tür bir çalışma için önce Araştırma Üniversitesi olarak seçilen üniversitelerin doktora ve ötesi/sonrası programlarında yeni bir Araştırmaları Araştırma dersi yer almalı ve etkili bir biçimde verilmeli; ardından gelişkin üniversitelere yaygınlaştırılmalıdır. Bunun yanı sıra Araştırma Üniversitelerinde öğretim üyeliğinin yanı sıra ona eşdeğer araştırım üyeliği de kurulmalıdır (ihdas edilmelidir). Bütün bunlar kuşkusuz tüm gelişkin Müzik Üniversiteleri için de gereklidir.

DÜNYADA MÜZİK ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ VE KKÜ I. ULUSLARARASIL MÜZİK ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KURULTAYI

Dünya’da müzik araştırmalarının ilk ön kökleri insanların müzik konusunda düşünme, uslamlama bilgi-görüş ortaya koyma çizim, söylem ve eylemleriyle başlar; belirtme, paylaşma edim ve çalışmalarıyla gelişir. Bunların ilk çizimli ve sözlü başlangıçları Tarih Öncesinde, yazılı başlangıçları ise Tarih çağlarındadır. Müzik araştırmanın ve araştırmacılığının ilk ön oluşumu müziği betimleme, nitelendirme, adlandırma ve tanımlamayla başlar. Bu süreç kuram olarak Doğu’da MÖ 6.-5. yüzyılda Konfüçyüs’e, Batı’da ise yine MÖ 6.-5. Yüzyılda Pitagoras’a temellenir. Bu temel üzerinde oluşup gelişen müzik araştırmaları ve araştırmacılığı Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’da değişik boyut, kapsam, yol ve yöntemlerle belli aşamalardan geçerek günümüze ulaşmıştır.Çağımızda müzik araştırma, müzik yaşamı, kültürü, bilimi, sanatı, tekniği ve felsefesiyle ilgili olarak belli bir tasar ve düzen içinde yapılan bilinçli, amaçlı ve yöntemli arama çalışmasıdır. Buna göre müzik araştırma, (1) müziksel gerekliyi ve zorunluyu, (2) müziksel sağlamlığı ve sağlıklılığı, (3) müziksel gerçeği ve doğruyu, (3) müziksel kolaylığı ve kullanışlıyı, (4) müziksel özgünü ve güzeli ve (5) müziksel yararlıyı ve iyiyi/değerliyi ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bilinçli, ilkeli ve yöntemli arama süreci ve ürünüdür.Günümüzde müzik araştırmaları ve araştırmacılığı en çok üniversitelerde yoğunlaşırken öğrenciler giderek daha çok yer almakta ve etkin olmaktadır. Ancak araştırmaların yapılması yetmemekte, ulusal ve uluslararasıl düzey ve etkinliklerde topluca paylaşılması da gerekmektedir. Türkiye’de bunun en çok bilincinde olan Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) 1.Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kurultayından sonra 1. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kurultayını da gerçekleştirmektedir. Bir yıl içinde birbirini izleyen bu iki etkinlik bir bütünün iki ana aşamasıdır. Bunu başaran KKÜ yü kutluyor ve buna tanıklık etmekten kıvanç duyuyorum.Ne ki araştırmaların yapılması, sunulması ve yayınlanması yetmez; yayınlandıktan sonra tam okunması, paylaşılması, incelenmesi-irdelenmesi ve değerlendirilmesi de gereklidir. Bu, genellikle tez hazırlama ve makale yazma çalışmalarında kısmen yapılıyor. Fakat bununla yetinmeyerek araştırmaları da tam araştırmak gereklidir. Bu, yayınlanan araştırmaları şöyle bir tarama ve genel incelemeden öte, baştan sona çok yönlü, karşılaştırmalı ve derinlemesine irdeleme, çözümleme ve değerlendirme çalışmasıdır. Bu tür bir çalışma için önce Araştırma Üniversitesi olarak seçilen üniversitelerin doktora ve ötesi/sonrası programlarında yeni bir Araştırmaları Araştırma dersi yer almalı ve etkili bir biçimde verilmeli; ardından gelişkin üniversitelere yaygınlaştırılmalıdır. Bunun yanı sıra Araştırma Üniversitelerinde öğretim üyeliğinin yanı sıra ona eşdeğer araştırım üyeliği de kurulmalıdır (ihdas edilmelidir). Bütün bunlar kuşkusuz tüm gelişkin Müzik Üniversiteleri için de gereklidir.

___

 • Kaplan, Ayten (2008), Kültürel Müzikoloji, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Oransay, Gültekin (1973). “Cumhuriyetin İlk Elli Yılında Geleneksel Sanat Musikimiz”, Ankara: AÜ İF 50. Yıl Kitabı Ayrıbasım.
 • Oransay, Gültekin (1976), Musiki Tarihi. Ankara: Yaykur Açık Yükseköğretim Dairesi.
 • Oransay, Gültekin (1988), “Musikinin Toplumla Etkileşimi”, içinde: Birinci Müzik Kongresi Bildiriler, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, s. 17-20.
 • RG (2017a), “18 Haziran 2017 tarih ve 7033 sayılı Kanun, Madde 23”, içinde: T.C. Resmî Gazete [RG], 1 Temmuz 2017, Sayı 30111.
 • RG (2017b), “6 Aralık 2017 tarih ve 7063 sayılı Kanun, Madde 2”, içinde: T.C. Resmî Gazete [RG], 20 Aralık 2017, Sayı 30276.
 • Sağın, Ferhan G. (2011). “Darülfünun’dan Günümüze Üniversitelileşme Sancımız”, içinde: 5. Üniversite Kurultayı (15-16 Ekim 2010 ODTÜ/Ankara, Yay. Haz. H. Çağatay Keskinok, Ankara: Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, s. 41-46.
 • Say, Ahmet (2005), Müzik Ansiklopedisi C. 2, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uçan Ali, (2005a), İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi, Genişletilmiş 3. Basım, Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Uçan, Ali (2005b), Müzik Eğitimi, Genişletilmiş 3. Basım, Ankara: Evrensel Müzikevi,.
 • Uçan, Ali, (2008), “2023’e Doğru Cumhuriyetimizin Kuruluş Felsefesine Uygun Kuşakların Yetiştirilmesinde Müzik Eğitimi: Politikalar, Yöntemler”, içinde: Cumhuriyetimizin Kuruluş Felsefesinin Öngördüğü Eğitim-Bildiriler. Editörler: İkram Çınar ve Namık Kemal Şahbaz, Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 214-270.
 • Uçan, Ali (2010), “Dünden Bugüne-Bugünden Yarına Türkler ve Müzik Bilimi [Müzikbilim]”, Türkler ve Bilim: Dünden Yarına Bilgi Şöleni [Sempozyumu] (6-11 Ekim 2010), Ankara: TOBB Ekonomi. ve Tekoloji Üniversitesi.
 • Uçan, Ali (2010-2011), “Cumhuriyetimizin Kuruluşundan Günümüze Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarımızda Yapılanmalar: Durumlar, Sorunlar ve Çözümler”, içinde: Üniversite Kurultayı 5 (15-16 Ekim 2010, ODTÜ/Ankara), Yay. Haz. H.
 • Çağatay Keskinok, Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği Yayını, BRC Matbaacılık, Ankara, 2011, s. 421-455.
 • Uçan, Ali (2013), “Türkiye’de Geleceğin Profesyonel Müzikçilerini Yetiştirmede Yeni Bir Kurum, Model ve Program Önerisi: Atatürk Müzik [ve Sahne Sanatları] Üniversitesi”, içinde: Geleceğin Profesyonel Müzikçileri: Yetiştirme Modelleri ve Programları (15 Mart 2013), Yay. Haz. Lütfü Erol, Editör: Gül Gizem Birçek, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayını, Ankara, Kasım 2013, s. 27-61.
 • Uçan, Ali (2015), Türk Müzik Kültürü, Genişletilmiş 3.Basım, Evrensel Müzik ve Yayınevi, Ankara.
 • Uçan, Ali (2016) “Türklerde Müzikbilim ve Türkiye’de Müzikbilimsel Gelişmeler”, içinde: 1. Erzurum Ulusal Müzikbilimleri Sempozyumu (28-29 Nisan 2016) Bildiriler Cilt 1, Editörler: Emrah Lehimler ve Koray Çelenk, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum, Aralık 2016, s. 17-81.
 • Uçan, Ali [2017], “Ankara’da Müzik Türlerinin Sınıflandırılması”, içinde: Müziğiyle Ankara, Yayın Kurulu: Ali Uçan, F. Gülay Mirzaoğlu ve diğerleri, Ankara: Ankara Kalkınma Ajansı, s. 40-49.
 • Uçan, Ali (2017a) “Türkiye’de Müzik Araştırmalarına Genel Bir Bakış ve KKÜ 1. Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kurultayı” (30-31 Mart 2017, Kırıkkale), içinde: OJOMUS-Online Journal of Music Sciences, Owner: Prof. Dr. Nilgün Sazak, Volume 2, Number 3, Special Issue, December 2017, s. 9-36.
 • Uçan, Ali (2017b), “Günümüzden Geleceğe Sürdürülebilir Müzik Eğitiminin İnsan Odaklı En Temel İlkeleri ve Koşulları”, içinde: Pamukkale Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (20-22 Nisan 2017), Baş Editör: Efe Akbulut, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Denizli, 2017, s. 30-43.
 • Zeren, Ayhan (2003), Müzik Sorunlarımız Üzerine Araştırmalar, İstanbul: Pan Yayıncılık: 107.