Türkiye’de Meslek Olarak Kabin Hizmetleri ve Eğitimi

Sivil havacılık sektörü değişen yaşam standartları, müşteri talep ve beklentilerindeki belirgin farklılaşma ve teknolojik alanda meydana gelen yeniliklerin etkisiyle, son zamanlarda büyük bir gelişim göstermiştir. Sektörde yaşanan bu gelişmelerin gelecekte de artarak süreceği aşikârdır. Ortaya çıkan bu gelişim şiddeti yüksek bir rekabeti de beraberinde getirmiştir. Kabin hizmetleri, havayolu şirketlerinin, müşterileri ile birebir muhatap oldukları, akılda kalıcılığı en yüksek faaliyetlerin yer aldığı, ehemmiyeti yüksek ve oldukça kapsamlı bir süreçtir. Bahse konu rekabet sürecinden olumsuz etkilenmek istemeyen işletmeler, yer operasyonu, uçuş operasyonu, teknik destek süreci ve pazarlama gibi çok geniş bir yelpazede hizmet veren, karmaşık, kapsamlı ve risk düzeyi yüksek bir sektör olan havacılık sektöründe yer alacak, üstün nitelikli çalışanları bünyelerine dâhil etmeyi bir zorunluk olarak görmektedirler. Bu bağlamda havayolu şirketleri bakımından bünyelerinde istihdam ettikleri kabin görevlilerinin, yüksek düzeyli uygulamalar gerçekleştirebilecek bir noktaya getirilmeleri için iyi nitelikli bir eğitimden geçirilmeleri oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple de gerek havacılık işletmelerinin kendi bünyelerinde gerekse de ulusal ve uluslararası arenada, çeşitli eğitim-öğretim kurumları vasıtasıyla kabin hizmetlerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma havacılık işletmelerinde görevli kabin hizmetleri personelinin rollerine ilişkin görev ve sorumluluklar hakkında bir çerçeve çizmek ve ilgili personelin eğitim süreçleri hakkında bilgilendirmede bulunmayı amaçlamaktadır.

___

 • Aktunç, İ. (2013). Kabin Memuru Tanımı. Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı, Cabin Interphone Journal, 1, ss. 9-10.
 • Armstrong, S. & Mitchell, B. (2008). The Essential HR Handbook. U.S.A: The Career Press.
 • Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (2007). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods (5th ed.). Boston, MA, Allyn & Bacon.
 • Bolcu, T. (2008). Havacılık Çalışanlarının Yönetimi El Kitabı, Katalog Yayıncılık, Ankara. ss. 41.
 • Bülbül, G. & Ergün, N. (2017). Counterproductive Work Behavior in Air Transportation Organizations: A Study on Airline Cabin Services. International Journal of Management Economics and Business. 13(2), 407- 424.
 • Chen-Shu, C. (2017). Paternalistic Leadership and Cabin Crews Upward Communication: The Motivation of Voice Behavior. Journal of Air Transport Management. 62(4), 44-53.
 • Çetin, C. (2009). İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi. Beta Yayıncılık. İstanbul.
 • Çiçekçioğlu, N. (2003). Hizmet Sektöründe Havacılık Uygulamalar: Teori, Pratik ve Değerlendirme, Ulus Yayın Dağıtım A.Ş., Bursa. ss. 54-60.
 • Demir, A. (2016). Hava Taşımacılık Sektörü, İstanbul Yeni Havalimanı ve İnsan Kaynağı Planlama İhtiyacı, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(25), 79-94.
 • Fırat, L. (2003). Hizmet Sektörü ve Havacılık, Kurşun Kalem Basım Yayım, İstanbul. ss. 54
 • Gençoğlu, N. (2012). Ekip Çalışmasında Çatışma Yönetimi ve Havayolu İşletmeciliğinde Kabin Ekipleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ss. 64-70
 • Görkem, O. & Yağcı, K. (2016). Evaluation of Airline Passangers' Perceptions of In-Cabin Services: Turkish Airlines Example, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss. 432-435.
 • Gürbüz, T. İ. & Sözen, İ. (2016). Kabin Ekiplerinin Duygusal Zekâ Yeteneklerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma, BUJSS, Cilt: 9, Sayı: 1, ss. 39-60.
 • ICAO, (2016). Civil Aviation Development Annual: 2015, Paris.
 • Karagülle, Ö. (2013). Sektörün Eğitimli Personel İhtiyacı. Türk Hava Yolları Turkish Aviation Academy Dergisi, 9, 6-7.
 • Karagülle, Ö. & Birgören, T. (2013). Havayolu Taşımacılığında Uçucu Ekip Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Karataş, Z. (2015) “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Sosyal Hizmet E-Dergi, 1(1): 69-70.
 • Kavak, O., & Kaygın, E. (2021). Ekonomik krizlerin sivil havacılık sektörü üzerindeki etkilerine kronolojik bakış. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 3(1), 181-186.
 • Kim, Y. & Park, H. (2013). An Investigation of the Competencies Required of Airline Cabin Crew Members: The Case of a Korean Airline. Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, 13(1), 34-62.
 • Kiracı, K. & Bayrak, Ü. (2014). Sivil Havacılık Lisans Mezunlarının İstihdam ve Kariyer Durumları Üzerine Bir Çalışma. Journal of Educational Research Magazine, Volume 5.
 • Koenig, J. & Strauss, C. (2000). Supplements in Airline Cabin Service. In “Information and Communication Technologies in Tourism”, Fesenmaier D.R., Klein S. and Buhalis D. (eds.), Springer, Vienna, ss. 365-374.
 • Krippendorff, K. (2004) “Content Analysis: An Introduction To Its Methodology”, Sage Publication, USA - New York.
 • Kuyucak, F. & Şengür, Y. (2009). Değer Zinciri Analizi: Havayolu İşletmeleri İçin Genel Bir Çerçeve. KMU İİBF Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 16, ss. 132-147.
 • Neuman, L. (2012) “Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar: Cilt 2”, 5. Baskı, Yayın Odası, s. 321, İstanbul.
 • Orhan, F. & Akkoyunlu, B. (1991). Uzaktan Eğitim Yaklaşımında Temel Eğitim 1. Kademe Öğretmenleri’nin Video Destekli Hizmet içi Eğitimi. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, ss. 134-141.
 • Özçelik, M. ( 2012 ). Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi. Türk Hava Yolları Turkish Aviation Academy Dergisi, Sayı 5, ss. 20-21.
 • SGHM, 2021. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu (Çevrimiçi). https://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/kurumsal/faaliyet/2021.pdf. Erişim Tarihi: 14.08.2022
 • SGHM, 2022. Kabin Memuru Tanımı ve Asgari Meslek Kabul Standartları (Çevrimiçi). http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-personeli/2138-kabin-memuru. Erişim Tarihi: 14.08.2022
 • Tekin, N. (2002). Havacılıkta Hizmet ve Çalışan Eğitimi, Tunahan Matbaa Basım, İzmir. ss. 35-66. Vantoch, V. (2013). The Jet Sex: Airline Stewardesses and the Making of an American Icon. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008) "Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri", Seçkin Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara.