Sürdürülebilirlik Bağlamında Döngüsel Moda: İkinci El Giysi Satın Alma Niyetinin Tüketim Değerleri Perspektifinden İncelenmesi

Bu çalışmada, doğayı korumak için “sıfır atık”ı hedefleyen döngüsel modanın, giysilerin yaşam döngülerini uzatarak modanın ayak izini azaltma potansiyeli vurgulanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, tüketim değerlerinin ikinci el giysi satın alma niyeti üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Tüketim değerlerine yönelik algıları değerlendirmek için Lin ve Huang (2012) tarafından geliştirilen ölçek, ikinci el giysi satın alma niyetini değerlendirmek için ise Kumar ve diğerleri (2017) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında sosyal medya platformları tarafından online anket uygulanmıştır. Modelin hipotezleri, 425 katılımcıdan elde edilen verilere Kısmi En Küçük Kareler Yol analizi kullanılarak test edilmiştir. Mevcut bulguların ikinci el giyim piyasası paydaşlarının ilgisini çekmesi muhtemeldir. Aynı zamanda sonuçların kullanılmış giysilere ikinci bir şans vereceği ve ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, Tüketim Değerleri Ölçeği boyutlarının ikinci el giysi satın alma niyetleri üzerinde anlamlı ve olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür.

___

 • Amin, S., ve Tarun, M. T. (2020). Effect of consumption values on customers’ green purchase intention: a mediating role of green trust. Social Responsibility Journal. 17( 8): 1320-1336.
 • Atstja, D., Cudečka-Puriņa, N., Vesere, R., Abele, L., ve Spivakovskyy, S., (2021). Challenges of Textile İndustry in the Framework of Circular Economy: Case from Latvia. International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021)
 • Awuni, J.A. ve Du, J. (2016). Sustainable consumption in Chinese cities: green purchasing intentions of young adults based on the theory of consumption values, Sustainable Development, 24(2): 124-135.
 • Aygün, M. (2017). Bomonti Bit Pazarı/Feriköy Antika Pazarı’nın Etnografik Analizi. Mimarizm. 10 Eylül 2021, http://www.mimarizm.com/makale/nereden-gelir-ki-bu-isim_115222.
 • Bei, L. T., ve Simpson, E. M. (1995). The determinants of consumers' purchase decisions for recycled products: an application of acquisition-transaction utility theory. ACR North American Advances. Advances in Consumer Research, (22): 257-261.
 • Belk, R. W. (1974). An exploratory assessment of situational effects in buyer behavior. Journal of Marketing Research, 11(2): 156-163.
 • Borusiak, B., Szymkowiak, A., Horska, E., Raszka, N., ve Żelichowska, E. (2020). Towards building sustainable consumption: A study of second-hand buying intentions. Sustainability, 12(3): 875.
 • Cervellon, M. C., Carey, L., ve Harms, T. (2012). Something old, something used: Determinants of women's purchase of vintage fashion vs second‐hand fashion. International Journal of Retail and Distribution Management. 40(12): 956-974.
 • Chen, A. ve Peng, N. (2012). Green hotel knowledge and tourists' staying behavior, Annals of Tourism Research, 39(4): 2211-2219.
 • Chen, H. Y. (2021). The effect of fast fashion brand awareness on purchase intention: A study of fashion clothing. International Journal of Organizational Innovation, 14 (2): pp. 40-52.
 • Cho, E., S. Gupta, ve Kim, Y. K. (2015). Style consumption: ıts drivers and role in sustainable apparel consumption. International Journal of Consumer Studies 39 (6): 661–669.
 • Chun, E., Jiang, W., Yu, J., a ve nd Ko, E. (2018). Perceived consumption value, pro-environmental belief, attitude, eWOM, and purchase intention toward upcycling fashion products. Fashion and Textile Research Journal, 20(2): 177-190.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis For The Behavioral Sciences, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ.
 • Crane, D. (2003). Moda ve Gündemleri (Çev. Ö. Çelik), Ayrıntı Yayınları,
 • Çakır, İ. ve Dedeoğlu, A. (2020). İkinci el giyim sitelerinde algılanan risklerin satın alma niyeti üzerine etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (27): 56-57.
 • D’Adamo, I., Lupi, G., Morone, Piergiuseppe, ve Settembre-Blundo, D., (2022). Towards the circular economy in the fashion industry: The second-hand market as a best practice of sustainable responsibility for businesses and consumers. Environmental Science and Pollution Research. 1–14
 • Deniz, E. (2020). Çevrimiçi ikinci-el giyim eşyası satın almaya etki eden faktörlerin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (2): 1487-1519.
 • Diddi, S., Yan, R. N., Bloodhart, B., Bajtelsmit, V., ve McShane, K. (2019). Exploring young adult consumers’ sustainable clothing consumption intention-behavior gap: A behavioral reasoning theory perspective. Sustainable Production and Consumption, 18, 200-209.
 • Dissanayake, G., ve Perera, S., 2016. New approaches to sustainable fibres. Sustainable fibres for fashion industry. Springer, Singapore, 1–12.
 • Ferraro, C., Sands, S., ve Brace-Govan, J. (2016). The role of fashionability in second-hand shopping motivations. Journal of Retailing and Consumer Services, 32, 262-268.
 • Gabriel, M., ve Luque, M.L.D., (2020). Sustainable development goal 12 and its relationship with the textile industry. In: Gardetti, M.A., Muthu, S.S. (Eds.), The UN Sustainable Development Goals for the Textile and Fashion Industry. Textile Science and Clothing Technology, Springer, Singapore.
 • Guiot, D., ve Roux, D. (2010). A second-hand shoppers’ motivation scale: Antecedents, consequences, and implications for retailers. Journal of Retailing, 86(4): 355-371.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., ve Tatham, R. L. (2006), Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 • Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M. ve Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), (3rd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Han, H., ve Kim, Y. (2010). An investigation of green hotel customers’ decision formation: Developing an extended model of the theory of planned behavior. International Journal of Hospitality Management, 29(4): 659-668.
 • Henninger, C. E., Brydges, T., Iran, S., ve Vladimirova, K. (2021). Collaborative fashion consumption–A synthesis and future research agenda. Journal of Cleaner Production, 319: 128648.
 • Henseler, J., Ringle, C.M., ve Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in varience-based structural equation modelling, Journal of the Academy of Marketing Science, 43, 115-135.
 • Hole, G., ve Hole, A.S., (2020). Improving recycling of textiles based on lessons from policies for other recyclable materials: A minireview. Sustainable Production and Consumption, 23, 42–51.
 • Hoştan, G. (2021), H&M, 20 Yeni Ülkede İkinci El Platformu Sellpy’yi Piyasaya Sürdü. https://www.bisektor.com/hm-20-yeniulkede-ikinci-el-platformu-sellpyyi-piyasaya-surdu/ (Erişim tarihi: 18.09.2022)
 • Hung, C. L., ve Hsieh, C. Y. (2010). Searching the fit pattern between cultural dimensions and consumption values of mobile commerce in Taiwan. Asia Pacific Management Review, 15(2): 147-165.
 • Hur, E. (2020). Rebirth fashion: secondhand clothing consumption values and perceived risks. Journal of Cleaner Production 273:122951.
 • İşçioğlu, T.E. ve Yurdakul D. (2018). İkinci el giyim motivasyonları ve sürdürülebilirlik üzerine keşifsel bir araştırma, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 4(2):253-280.
 • Kang, J., Martinez, C. M. J., ve Johnson, C. (2021). Minimalism as a sustainable lifestyle: Its behavioral representations and contributions to emotional well-being. Sustainable Production and Consumption, 27, 802-813.
 • Khurana, K., ve Tadesse, R. (2019). A study on relevance of second hand clothing retailing in Ethiopia. Research Journal of Textile and Apparel, 23(4): 323-339.
 • Kılıç, S. (2020). Pazarlama karması stratejileri (4p) açısından ikinci el giyim ürünleri satan web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(74): 1020-1032.
 • Ki, C.W., Park, S., ve Ha-Brookshire, J.E., (2021). Toward a circular economy: Understanding consumers’ moral stance on corporations’ and individuals’ responsibilities in creating a circular fashion economy. Business Strategy and the Environment 30(2):1121–1135
 • Kim, H., ve Jan, I. U. (2021). Consumption value factors as determinants of use intention and behavior of car-sharing services in the Republic of Korea. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 1-19.
 • Kim, H., Lee, E.J. ve Hur, W.M. (2012). The mediating role of norms in the relationship between green identity and purchase intention of eco-friendly products, Human Ecology Review, 19(2): 125-135.
 • Kim, I., Jung, H.J. ve Lee, Y. (2021). Consumers’ value and risk perceptions of circular fashion: comparison between second-hand, upcycled, and recycled clothing, Sustainability, 13(3): 1208-1223.
 • Koca, E. ve Çağman, D. S. (2012). Kullanılmayan giysilerin değerlendirilmesinde çalışan kadınların ekolojik yaklaşımları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27): 159-169.
 • Kotler, P., ve Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. (Global 18th ed.), Pearson Education.
 • Kumar, B., Manrai, A. K., ve Manrai, L. A. (2017). Purchasing behaviour for environmentally sustainable products: A conceptual framework and empirical study. Journal of Retailing and Consumer Services, 34, 1-9.
 • Kumar, P., Singh, R. K., ve Kumar, V. (2021). Managing supply chains for sustainable operations in the era of industry 4.0 and circular economy: Analysis of barriers. Resources, Conservation and Recycling, 164: 105215.
 • Laaksonen, M. (1993). Retail patronage dynamics: Learning about daily shopping behavior in contexts of changing retail structures. Journal of Business Research, 28(1-2): 3-174.
 • Lang, C., and Zhang, R. (2019). Second-hand clothing acquisition: The motivations and barriers to clothing swaps for Chinese consumers. Sustainable Production and Consumption, 18: 156–164.
 • Lasaleta, J. D., Sedikides, C., ve Vohs, K. D. (2014). Nostalgia weakens the desire for money. Journal of Consumer Research, 41(3): 713-729.
 • Lee, C. K., Levy, D. S., ve Yap, C. S. F. (2015). How does the theory of consumption values contribute to place identity and sustainable consumption? International journal of consumer studies, 39(6): 597-607.
 • Liang, J., ve Xu, Y. (2018). Second-hand clothing consumption: A generational cohort analysis of the Chinese market. International Journal of Consumer Studies, 42(1): 120–130.
 • Lin, P. C., ve Huang, Y. H. (2012). The influence factors on choice behavior regarding green products based on the theory of consumption values. Journal of Cleaner production, 22(1): 11-18.
 • Lundblad, L., ve Davies, I. A. (2016). The values and motivations behind sustainable fashion consumption. Journal of Consumer Behaviour, 15(2): 149-162.
 • Mason, M. C., Pauluzzo, R., ve Umar, R. M. (2022). Recycling habits and environmental responses to fast-fashion consumption: Enhancing the theory of planned behavior to predict Generation Y consumers’ purchase decisions. Waste Management, (139): 146-157.
 • Minton, A. P., ve Rose, R. L. (1997). The effects of environmental concern on environmentally friendly consumer behavior: An exploratory study. Journal of Business Research, 40(1): 37-48.
 • Mohammad, J., Quoquab, F., ve Sadom, N. Z. M. (2020). Mindful consumption of second-hand clothing: the role of eWOM, attitude and consumer engagement. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal
 • Muhamed, A. A., Ab Rahman, M. N., Hamzah, F. M., Zain, C. R. C. M., ve Zailani, S. (2019). The impact of consumption value on consumer behaviour: A case study of halal-certified food supplies. British Food Journal. 121(11): 2951-2966.
 • Niinimäki, K. (2010). Eco‐clothing, consumer identity and ideology. Sustainable development, 18(3): 150-162.
 • Niinimäki, K., (2018). Sustainable Fashion in a Circular Economy. Available at Aalto University. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/36608/isbn9789526000909.pdf?sequence=1. (Erişim 30 Ekim 2022).
 • Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., ve Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. Nature Reviews Earth and Environment, 1(4): 189-200.
 • Norum, P. and Norton, M. (2017). Factors affecting consumer acquisition of secondhand clothing in the USA. Journal of Fashion Marketing and Management. 21(2): 206-218.
 • Onurlubaş, E. ve Gümüş, N. (2022). Algılanan Risk Boyutlarının İkinci El Giysi Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma, Tekstil ve Mühendis, 29(126): 106-114.
 • Park, H. J. (2015). The influence of consumption values on fast fashion brand purchases. The Research Journal of the Costume Culture, 23(3): 468-483.
 • Pektaş, H., and Dengin, S. (2012). İkinci el giysi pazarları ve Türkiye’deki durumu. Akdeniz Sanat Dergisi, 4(7): 109-112.
 • Phau, I., Quintal, V., ve Shanka, T. (2014). Examining a consumption values theory approach of young tourists toward destination choice intentions. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. 8(2): 125-139.
 • Preuit R., ve Yan R.-N. (2017). Fashion and sustainability: Increasing knowledge about slow fashion through an educational module, International Journal of Environmental and Science Education, 12 (5): 1139-1154
 • Ringle, Christian M., Wende, Sven ve Becker, Jan-Michael. (2022). SmartPLS 4. Boenningstedt: SmartPLS. Retrieved from https://www.smartpls.com
 • Rulikova, M. (2020). “I would never wear those old clodhoppers!”: Age differences and used clothing consumption in the Czech Republic. Journal of Consumer Culture, 20(2): 175-193.
 • Sarstedt, M., Ringle, C.M., ve Hair, J.F. (2017), Partial Least Squares Structural Equation Modelling, In C. Homburg, M.Klarmann, A.Vomberg (Eds.), Handbook of Market Research, Heidelberg: Springer.
 • Seebohm, P., Chaudhary, S., Boyce, M., Elkan, R., Avis, M., ve Munn‐Giddings, C. (2013). The contribution of self‐help/mutual aid groups to mental well‐being. Health & Social Care in the Community, 21(4): 391-401.
 • Sheth, J. N., Newman, B. I., ve Gross, B. L. (1991). Why we buy what we buy: A theory of consumption values. Journal of Business Research, 22(2): 159-170.
 • Silva, S. C., Santos, A., Duarte, P., ve Vlačić, B. (2021). The role of social embarrassment, sustainability, familiarity and perception of hygiene in second-hand clothing purchase experience. International Journal of Retail & Distribution Management. 49(6): 717-734.
 • Sorensen, K., ve Johnson Jorgensen, J. (2019). Millennial perceptions of fast fashion and second-hand clothing: an exploration of clothing preferences using Q methodology. Social Sciences, 8(9): 244.
 • Stanescu, M. D. (2021). State of the art of post-consumer textile waste upcycling to reach the zero waste milestone. Environmental Science and Pollution Research, 28(12): 14253-14270.
 • Sullivan, Yulia W., ve Dan J. Kim. (2018). Assessing the effects of consumers’ product evaluations and trust on repurchase intention in e-commerce environments. International Journal of Information Management 39: 199-219.
 • Sweeney, J. C., ve Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. Journal of retailing, 77(2): 203-220.
 • Tanrikulu, C. (2021). Theory of consumption values in consumer behaviour research: A review and future research agenda. International Journal of Consumer Studies, 45(6): 1176-1197.
 • Tarai, S., ve Shailaja, K. (2020). Consumer perception towards the sale of second-hand clothes in the localities of Odisha, State of India. Journal of Textile Engineering & Fashion Technology, 6(4): 159-162.
 • Thredup (2021), 2020 Resale Report, Çevrimiçi at: https://www.thredup.com/resale/#size-and-impact (Erişim 24 June 2021).
 • Vladimirova, K. et al., (2021). Conceptual Framework for Sustainable Fashion Consumption within the Circular Fashion System. International Research Network on International Fashion Consumption (online): https://sustainablefashionconsumption.org/key-facts/01/09/2021
 • Wang, B., Fu, Y., ve Li, Y. (2022). Young consumers’ motivations and barriers to the purchase of second-hand clothes: An empirical study of China. Waste Management, (143): 157-167.
 • Wang, X., Yu, C., ve Wei, Y. (2012). Social media peer communication and impacts on purchase intentions: A consumer socialization framework. Journal of Interactive Marketing, 26(4): 198-208.
 • Wang, Y., ve Hazen, B. T. (2016). Consumer product knowledge and intention to purchase remanufactured products. International Journal of Production Economics, (181): 460-469.
 • Weiner, A. B., and Schneider, J. (Eds.). (2013). Cloth and Human Experience. Smithsonian Institution.
 • Wu, T. J., Tsai, H. T., ve Tai, Y. N. (2016). Would corporate social responsibility affect consumers’ attitudes towards brand and purchase behavior? Buyer-seller guanxi as the moderator. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, (53): 272-287.
 • Xu, Y., Chen, Y., Burman, R., ve Zhao, H. (2014). Second‐hand clothing consumption: a cross‐cultural comparison between American and Chinese young consumers. International Journal of Consumer Studies, 38(6): 670-677.
 • Yağcı, S. (2017). Eski Elbiseyi İnternette Satmak Moda Oldu, https://www.dunya.com/sektorler/eski-elbiseyi-internette-satmak-modaoldu-haberi-370784 (E.T. 04.03.22).
 • Yan, R. N., Bae, S. Y., ve Xu, H. (2015). Second-hand clothing shopping among college students: the role of psychographic characteristics. Young Consumers. 16(1): 85-98.
 • Yıldırım, L. (2017). Geri dönüşüm/ileri dönüşüm/tekrar kullanım kapsamında ikinci el giysiler ve sürdürülebilirlik. Art-e Sanat Dergisi, 10(20): 484-503.
 • Yıldız, E. (2021). SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Reflektif ve Formatif Yapılar. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücel, S., ve Tiber, B. (2018). Hazır giyim endüstrisinde sürdürülebilir moda. Tekstil ve Mühendis, 25(112): 370-380.
 • Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3): 2-22.
 • Zhou, Y., Thøgersen, J., Ruan, Y., ve Huang, G. (2013). The moderating role of human values in planned behavior: the case of Chinese consumers' intention to buy organic food. Journal of Consumer Marketing. 30(4): 335-344.
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
 • ISSN: 1304-8392
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2004
 • Yayıncı: Çağ Üniversitesi