TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİM SÜRECİ VE TELEVİZYON PROGRAMLARININ KİŞİLERİN TÜKETİM DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ: BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI

Çalışmanın temel amacı bütün dünyayı etkisi altına alan kültürel bir değişim sürecinin tüketim üzerine etkilerini incelemektir. Kapitalizm ve küreselleşme gibi unsurların tetiklediği tüketim kültürü, liberalleşme sonucunda Türkiye'de de gelişme göstermiş, özellikle de televizyonlar aracılığıyla tüketim isteğini yaygınlaştırmıştır. Bu çalışmada televizyon programlarının kişilerin tüketim davranışlarına olan etkisini incelemek amacıyla odak grup yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular katılımcıların, odak grupta tartışılmak üzere seçilen televizyon programı etkisiyle, tüketme eğilimlerinin arttığını ortaya koymuştur.

THE DEVELOPMENT PROCESS OF CONSUMER CULTURE AND THE ROLE OF TELEVISION PROGRAMS: A FOCUS GROUP STUDY

The main objective of this study is to examine the impact of the worldwide cultural transformation process on consumption practices. Driven by factors like capitalism and globalization, consumer culture is also progressed in Turkey, which prolifarated the desire to consume through the television. This research employs focus group study methodology in order to investigate the influence of tv programs on individuals' consumption behavior. Findings demonstrate that the tv program that is selected as the matter of discussion for the focus group, enhanced the consumption propensity of the participants.

Kaynakça

Ay, A.(2015). Altkültür ve Net AltkültürleriBağlamında Türkiye Gençliği. F. Aydoğan (Ed.)Küreselleşme Olgusu Bağlamında Yeni Medya ve Tüketim Toplumu. İstanbul, s.163-167.

Başaran, Mehmet (1984). Özal ve Yıkım Ekonomisi, İstanbul: Al Yayıncılık.

Bali, Rıfat N.(2002). Tarz-ı Hayattan Life Style'a Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar, İstanbul: İletişim Yayınları.

Belk, Russell W. ve Güliz Ger. (1994). "Problems of Marketization in Romania and Turkey". Research in Consumer Behaviors: Consumption in Marketizing Economies, London: JAI Pres Inc.

Bilton, Tony, Kevin Bonnett, Pip Jones, Tony Lawson, David Skinner, Michelle Stanworth ve Andrew Wester (2009). Sosyoloji, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Boratav, Korkut (1998). Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Browne, Ray B. (1988). Popular Culture as the New Humanities, Ohio: Bowling State University

Crane, Diana (2003). Moda ve Gündemleri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları Douglas, Mary ve Isherwood, Baron(1999). Tüketim Antropolojisi, Ankara: Dost Yayınları.

Düzgün, Meliha (2004). Popüler Kültür Ve Ürünlerinin Oluşumunda Medyanın Rolü, Ankara: MEB. Basımevi

(Egitim Dergisi). Erdoğan, İ. ve Alemdar K. (1994). Popüler Kültür ve İletişim, Ankara: Ümit Yayıncılık.

Erdoğan İ. ve Alemdar K. (2005). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirilmesi, Ankara: Erk Yayınları.

Ger, Güliz ve Russell W. Belk.(1996). "I'd Like to Buy the Word a Coke: Consumptionscapes of the "Less Affluent World". Journal of Consumer Policy Vol 19(3).

Güneş, S. Saral ve Özlem K. Aydın (2016). Tüketim Kültürü Çerçevesinde Lüks Yaşam Tarzlarının Dergi Reklamlarındaki Sunumu: Home Art Dekorasyon Dergisi Örneği. Journal of Yaşar University. 11(43), 220- 239.

Hawkins I. D. Best ve K.A Coney (1983). Consumer Behavior, Boston: R,chard D Irwin Inc Karanfil, N. (2015). Küreselleşmenin Tüketim Kültürü ve Davranışı Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kazgan, Gülten (1999). Tanzimat'tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınları.

Kızılçelik, S. (2004). Zalimler ve Mazlumlar: Küreselleşmenin İnsani Olmayan Doğası, Ankara: Anı Yayınları.

Kongar, Emre (1992). 21. Yüzyılda Dünya, Türkiye ve Kamuoyu, İstanbul: Simavi Yayınları.

Köroğlu, M. A. (2014). Tüketim Kültürünün Gençliğe Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(4).

Marshall, Gordon (1999). Sosyoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Oktay, Ahmet (1994). Türkiye'de Popüler Kültür, İstanbul : Yapı Kredi Yayınları Poyraz, E., ve Özalp, H. (2017). Kültür Endüstrisi ve Tüketim Bağlamında "Örnek Aile" Filminin Bir Analizi.

Intermedia International e-Journal ISSN: 2149-3669, 3(5), 371-386.

Solomon, Michael - Bomossy (2006). Consumer Behaviour, New Jersey: Printice Hall Storey, John (1997). Cultural Theory And Popular Culture, Essex: Prentice Hall Publishing, Essex.

Ulugay, Osman (1987). Özal Ekonomisinde Paranız Pul Olurken, Ankara: Bilgi Yayınevi.

Ülgen, M. Nazıf (1989). Özalizm Çıkmazı, İstanbul: Sahan Basım Evi.

Yağlı, F. (2011). Tüketim Kültürü ve İdeolojinin Yeniden Üretildiği Bir Alan Olarak Halkla İlişkiler Yönetiminin Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Yayınlanmış Yükseklisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi SBE.

Zeytin, Halil İbrahim (1998). Kitle İletişim Araştırmalarını Geliştiren Etmenler, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi.

Kaynak Göster