THE EFFECT OF ORGANISATIONAL CLIMATE ON THE AFFECTIVE COMMITMENT AND JOB SATISFACTION

Organisational climate is expressed as the atmosphere/mood perceived indirectly or directly by the employees of the organisation. Organisational climate may be useful on several organisational variables, especially the behaviours and attitudes of the employees within the organisation. In this study, the organisational climate's effect on affective commitment and job satisfaction was investigated. The data were collected with a survey applied to 362 employees who were working in 4 or 5-star hotel enterprises in Adana and Mersin. Consequently, it was discovered that there is a significant positive relationship between the organisational climate, affective commitment (r=0,661; p

ÖRGÜT İKLİMİNİN, DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ

Örgüt iklimi; örgüt çalışanları tarafından dolaylı ya da dolaysız algılan atmosfer/hava olarak ifade edilmektedir. Örgüt iklimi başta çalışanların örgüt içindeki davranış ve tutumları olmak üzere birçok örgütsel değişken üzerinde etkili olabilmektedir. Bu çalışmada örgüt ikliminin, çalışanların duygusal bağlıkları ve iş tatminlerine etkisi incelenmiştir. Veriler, Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 362 kişiye uygulanan anket ile toplanmıştır. Yapılan korelasyon analizleri sonucunda; çalışanların örgüt iklimi algıları ile duygusal bağlılık (r= ,661; p

Kaynakça

Ada, N., Alver, İ., and Atlı, F. (2008). Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve imalat sektörü çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 487-518.

Ağaoğlu, O.K. (1992). İşgücünü verimli kullanma tekniklerinin turizm sektörüne uygulanması. Yayın No:457: Ankara: Milli Prodüktivite Yayınları.

Akdemir, A. (2017). Otel işletmelerinde örgüt iklimine etki eden yönetsel güç kaynaklarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

Allen, N. J., and Meyer, J. P. (1990). Organisational commitment: Evidence of career stage effects. Journal of Business Research, 46-91.

Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., and Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academey of Management Journal, 1154- 1184.

Arslan, Y. (2009). Kurumsallaşma ve örgütsel güven ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü.

Atkinson, T. and Frechette, H. 2009. Creating a positive organisational climate in a negative economic on improving organisational climate to transform performance. Forum Transforming Performance

Baş, T., Amarat, M., Ünal, Ö., Durmuş, A., and Boz, Ş. (2018). Örgütsel iklimin örgütsel bağlılığa etkisi: Özel hastane örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 538-548.

Başaran, İ. (1992). Yönetimde insan ilişkileri: Yönetsel davranış. Ankara: Gül Yayınları.

Benson, J. (1996). Dual commitment: Contract workers in Australian manufacturing enterprises (Working Paper 101). Melbourne: University of Melbourne.

Bilir, P. (2005). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün örgüt iklimi ve çalışanların katılımla ilgili algılamaları. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi. Adana.

Bolat, O. İ., and Bolat, T. (2008). Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 75-94.

Castro, M. L. (2008). The relationship between organisational climate and employee satisfaction in South African information and technology organisation. University of South Africa.

Cronbach, L. J., (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika (16), 297–334.

Çekmecelioğlu, G. H. (2006). İş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumlarının işten ayrılma niyeti ve verimlilik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi: Bir araştırma. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 153-168.

Çekmecelioğlu, H., and Günsel, A. (2011). Rol stresi kaynaklarının iş tutumları açısından değerlendirilmesi: Kimya sektöründe bir uygulama. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 33-43.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., and Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

De Clercq, D., and Belausteguigoitia Rius, I. (2007). Organisational commitment in Mexican small and medium-sized firms: The role of work status, organisational climate, and entrepreneurial orientation. Journal of Small Business Management, 45(4), 467–490.

Demir, H., Usta, R., and Okan, T. (2008). İçsel pazarlamanın örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi. HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 135-161.

Dorgham, S. R. (2012). Relationship between organisation work climate and staff nurses organisational commitment. Nature and Science, 10 (5), 80-91.

Erdoğan, Ş. (2013). Örgüt iklimi ile çalışanların motivasyonu ve iş tatmini arasındaki ilişkiler: Özel hastanede bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İzmir Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gerçeker, B (2012). Sağlık Kuruluşlarında Örgüt İklimi ve Bilgi Güvenliğinin İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Gratto, F. J. (2001). The relationship between organisational climate and job satisfaction for directors of physical plants. Unpublished Ph.D., University of Florida, United States -- Florida.

Gündoğan, T. (2009). Örgütsel bağlılık: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası uygulaması. Yayınlanmamış Yeterlilik Tezi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü: Ankara

Güney, S. (2012). Liderlik. Ankara: Nobel Akademik Yayınları.

Halis, M., and Uğurlu, Ö. (2008). Güncel çalışmalar ışığında örgüt iklimi. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 103 (2), 103.

Hassan, S., and Rohrbaugh, J. (2012). Variability in the organisational climate of government offices and affective organisational commitment. Public Management Review, 14 (5), 563-584.

Hemingway, M. A., and Smith, C. S. (1999). Organisational climate and occupational stressors as predictors of withdrawal behaviors and injuries in nurses. Journal of Occupational and Organisational Psychology, 285-299.

Hocaniyazov, A. (2008). Ağırlama işletmelerinde örgütsel iklim ve liderlik. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.

Hughes, L. W., Avey, J. B., and Norman, S. M. (2008). A study of supportive climate, trust, engagement and organisational commitment. Journal of Business and Leadership: Research, Practice, and Teaching , 4(2), 51-59.

İslamoğlu, H., and Alnıaçık, Ü. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları.

Keleş, Ö. (2008). Örgüt iklimi boyutlarının çalışanların güçlendirme algılarıyla ilişkilerinin değerlendirilmesi: Bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi.

Köse, S., Kartal, B., and Kayalı, N. (2003). Örgütsel vatandaşlık davranışı ve tutuma ilişkin faktörlerle ilişkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-19.

Leonard, D., and Swap, W. (2005). Kıvılcımlar uçuşurken. İstanbul: Optimist Yayınları.

Litwin, G., and Stringer, R. (1968). Motivation and organisational climate. Boston: Harvard University Press.

Locke, E. A. (1969). What is job satisfaction. Organisational Behavior and Human Performance, 309-336.

Mahajan, J., Churchill, G . A., Ford, N. M., and Walker, O. C. (1984). A comparison o f the impact of organisational climate on the job satisfaction of manufacturers' agents and company salespeople: An exploratory study. Journal of Personal Selling and Sales Management, 1-10.

Mathieu, J. E., and Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organisational commitment. Psychological Bulletin, 108(2), 171–194.

Mercan, N. (2007). Örgütlerde mobbing’in örgüt iklimiyle ilişkisine yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi. Kütahya.

Meyer, J. P., and Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualisation of organisational commitment. Human Resource Management Review, 1 (1), 61- 89.

Meyer, J. P., Allen, N. J., and Smith, C. A. (1993). Commitment to organisations and occupations: Extention and test of a three-component conceptualisation. Journal of Applied Psychology, 538-551.

Moran, E. T., and Volkwein, J. F. (1992). The cultural approach to the formation of organisational climate. Human Relations, 19-47.

Mowday, R. T., Porter, L. W., and Steers, R. M. (1979). The measurement of organisational commitment. Journal of Vocational Behavior, 224-247.

Mowday, R. T., Porter, L. W., and Steers, R. M. (1982). Employee-organisation linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. New York: Academic Press.

Oktay, E., and Gül, H. (2003). Çalışanların duygusal bağlılıklarının sağlanmasında Conger lider özelliklerinin etkileri üzerine Karaman ve Aksaray emniyet müdürlüklerinde yapılan bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 403-428.

Özdemir, F. (2006). Örgütsel iklimin iş tatmini düzeyine etkisi: Tekstil sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi SBE. Adana.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 18 (2), 113-130.

Özsoy, İ. (2012). İklimin, öz liderlik ve iş tatmininin ar-ge performansına etkisi: Savunma sanayinde bir araştırma. Doktora Tezi. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Parker, C. P., Baltes, B. B., Young, S. A., and Huff, J. W. (2003). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: A meta-analytic review. 24, 389-416.

Pati, G. and Reilly, C. W. (1977). Reversing discrimination: a perspective. Human Resource Management, 16(4), 25.

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., and Boulian, P. V. (1974). Organisational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatry technicians. Journal of Applied Psychology, 603-609.

Pritchard, R. D., and Karasick, B. W. (1973). The effects of organisational climate on managerial job performance and job satisfaction. Organisational Behavior and Human Performance, 126-146.

Putti, J. M. and Kheun, L. S. (1986). Organisational climate -job Satisfaction relationship in a public sector organisation. International Journal of Public Administration, 8(3), 337.

Riad, L., Labib, A., & Nawar, Y. S. (2016). Assessing the impact of organisational climate on employees. The Business of Management Review, 7, 357-364.

Rusu, G., and Avasilca, S. (2014). Linking human resources motivation to organisational climate. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 124 (1), 51-58.

Ruth, M. G. (1992). Organisational climate and communication climate. Predictors of commitment to the organisation. Management Communication Quarterly: McQ (1986-1998), 5(4), 379.

Schnedder, B., and Snyder, R. (1975). Some relationships between job satisfaction and organisational climate. Journal of Applied Psychology, 318-328.

Schneider, S. H. (1996). The future of climate: Potential for interaction and surprises' in, downing, T.E. (ed.), Springer-Verlag, 137, 77–113. Climate Change and World Food Security, 77-113.

Shalley, C., Gilson, L., and Blum, T. (2000, April). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave. Academy of Management Journal, 215-223.

Sönmez, H. (2014). Değişim yaşanan örgütlerde iş tatmini ile örgütsel bağlılık ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi SBE. İzmir.

Spreitzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management Journal, 483-504.

Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organisational commitment. Administrative Science Quarterly 22, 46–56.

Stringer, R. (2002). Leadership and organisational climate. New Jersey, U.S.A.: Prentice Hall.

Şener, Y. (2017). Örgüt ikliminin iş performansı üzerindeki etkisinde psikolojik sermayenin ara değişken rolü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Tagiuri, R. (1968). The concept of organizational climate. I n R . T agiuri, a nd H . L itwin (Eds.), Organisational Climate: Explorations of a Concept. Division of Research Graduate School of Business Administration, 11-32. Printed United States of America.

Topçu, D. (2006). İnsan kaynakları uygulamaları, örgüt iklimi ve iş tatmini arasındaki ilişkiler: Bankacılık sektöründe bir uygulama. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü.

Tyagi, P. K., and Wotruba, W. R. (1993). An exploratory study of reverse causality relationships among sales force. Journal of the Academy of Marketing Science, 143-153.

Uyguç, N., and Çımrın, D. (2000). DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi laboratuarı çalışanlarının örgüte bağlılıklarını ve işten ayrılma niyetlerini etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 91-99.

Wallace, J., Hunt, J., and Richards, C. (1996). The relationship between organisational culture, organisational climate and managerial values: A proposed model. Paper presented at the ANZAM '96 Diversity and Change, University of Wollongong.

Wasti, S. A. (2000). Meyer ve Allen'in üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizi. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 401 -410.

Yalçın, A., and İplik, F. N. (2005). Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 395-412.

Yüceler, A. (2005). Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: Teorik ve uygulamalı bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.

Zammuto, R. F., and Krakower, J. Y. (1991). Quantitative and qualitative studies of organisational culture. JAI Press Inc.

Zeybek, K. (2010). Hastane işletmelerinde örgüt iklimi ve tükenmişlik etkileşimi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.

Kaynak Göster