BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDA VOLATİLİTE MODELLEMESİ: BIST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Bu çalışmada, 4 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2019 dönemi arasında yer alan BIST Banka endeksine ait günlük kapanış verilerden hareketle endeksin volatilite modellemesi tahmin edilmiştir. Bu bağlamda, öncelikle fiyat serisinin Augmented Dickey-Fuller birim kök testi yardımıyla durağanlığı araştırılmış ve birinci dereceden durağan bir seri olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra otoregresif modeller denendikten sonra en iyi ortalama denklem modelinin ARMA (2,2) olduğu saptanmıştır. Bunun yanında ortalama denkleme ait hata terimlerinde ARCH etkisi olduğu gözlemlenmiş ve buradan hareketle BIST Banka endeks serisinin hangi koşullu varyans modeli ya da modelleri ile açıklanabileceği test edilmiştir. Elde edilen test sonuçlarına göre BIST Banka serisinin volatilite modellemesini tahmin etmede en iyi sonuçlar veren modelin bilgi kriterlerine göre kıyaslandığında TGARCH (0,1,1); öngörü performansına göre kıyaslandığında ise EGARCH (1,1,1) modeli olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Birau, R., Trivedi, J. & Antonescu, M. (2015). “Modelling S&P Bombay Stock Exchange BANKEX Index Volatility Patterns Using GARCH Models”. Procedia Economics and Finance, 32(1), 520-525.

Bollerslev, T. (1986). “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”.Econometrica. 31(3), 307-327.

Çelik, İ., Özdemir A. & Gülbahar Demir S. (2018). "İslami Hisse Senedi Endeksleri Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalarda Çok Değişkenli VAR-EGARCH Uygulaması" Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi. 1(2), 89-100.

Çil, N. (2018). "Finansal Ekonometri".Der Yayınları, İstanbul.

Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With A Unit Root”. Econometrica, 49(4), 1057-1072.

Engle, R. F. (1982). “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”. Econometrica. 50(4),987–1007.

Jarque, C. M. & Bera, A. K. (1980). “Efficient Tests for Normality, Homoscedasticity and Serial Independence of Regression Residuals”. Economics Letters, 6, 255-259.

Kalaycı, Ş. (2005). "Borsa ve Ekonomide Volatilite İlişkisi: İMKB’de Bir Şartlı Varyans Analizi" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 241-250.

Karahanoğlu, I., & Ercan, H. (2015). "BNK10 Endeksindeki Kaldıraç Etkisinin Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli ile Analiz Edilmesi". Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(3), 169-181.

Koy, A. (2016). "Borsa İstanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesi". Trakya Üniversitesi İİBF E-Dergi, 5(2), 1-23.

Köseoğlu, S. D. (2010). "1997-2010 Dönemi Türk Bankacılık Sektörü Risk Analizi". Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 119-134.

Kula, V. & Baykut, E. (2017). "BIST Banka Endeksi’nin (XBANK) Volatilite Yapısının Markov Rejim Değişimi GARCH Modeli (MSGARCH) ile Analizi". Bankacılar Dergisi, (102), 89-110.

Kula, V. & Baykut, E. (2018). "BIST Şehir Endekslerinin Volatilite Yapıları ve Rejim Değişimlerinin Analizi" Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi. 1(1),38-59.

Kuzu, S. (2018). "Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) Getiri Volatilitesinin ARCH ve GARCH Modeli ile Tahmin Edilmesi" Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. Özel Sayı, 608-624.

Nelson, D. B. (1991). “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach”. The Econometric Society. 59(2), 347-370.

Sevüktekin, M., & Nargeleçekenler, M. (2010). "Ekonometrik Zaman Serileri Analizi". Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tamilselvan, M. & Shaik, M. V. (2016). “Forecasting Stock Market Volatility – Evidence From Muscat Security Market Using GARCH Models”.International Journal of Commerce and Finance, 2(1), 37-53.

Tuna, K. & İsabetli, İ. (2014). "Finansal Piyasalarda Volatilite ve BIST-100 Örneği" Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (27), 21-31.

Zakoian, J. M. (1994). “Threshold Heteroskedastic Models”.Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-2586
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013

6.5b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

MODERATOR ROLE OF GENDER IN THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL COMMITMENT ON ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY BEHAVIOUR IN HOTEL EMPLOYEES

Özgür YAYLA, HAKAN KENDİR, Emin ARSLAN

A CONCEPTUAL STUDY ON CAR-SHARING SERVICES BASED ON SHARING ECONOMY

Mustafa ALARÇİN, İbrahim KIRCOVA

PORTFOLIO AND BENCHMARK RETURNS OF PRIVATE PENSION FUNDS: A COMPARATIVE ANALYSIS FOR TURKEY

Fatih KAYHAN, Mehmet İSLAMOĞLU, Mehmet APAN

THE IMPACT OF ORGANISATIONAL LEARNING ON DEMAND FORECASTING: MODERATOR ROLE OF CHAOTIC STRUCTURE

İsmail EYİGÜN, Okan YAŞAR

ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNE ETKİSİ: YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜNDE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Elif KOCAGÖZ, Ahmet Melih EYİTMİŞ

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDA VOLATİLİTE MODELLEMESİ: BIST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Gülşah AY, Musa GÜN

FACTORS AFFECTING CONSUMERS' TECHNOLOGY ACCEPTANCE AND USE ON BEHAVIOURAL INTENTION IN OMNICHANNEL RETAILING

Erkan ÖZDEMİR, Mine SÖNMEZAY

MARDİN TELKÂRİ SANATI USTALARININ PAZARLAMA ANLAYIŞLARININ AHİ ÖRGÜTLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Gazal CENGİZ, Selda FINDIKLI

TÜRKİYE’DE 2019’DA GÖSTERİME GİRMİŞ FİLMLERİN SOSYAL GEREKLİLİK VE SEKTÖR EKONOMİSİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Fırat SAYICI, Tufan ÖZTÜRK

TÜRKİYE’DE KAMU VE ÖZEL KURUMLARIN BÜYÜK VERİ ALANINDA MEVCUT DURUM VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Zeynep AYTAÇ, HASAN ŞAKİR BİLGE