A Study on Smart Agriculture (Agriculture 4.0) from an Economic Perspective

Günümüzde tarım teknolojilerinin geliştirilmesi, dijitalleşen tarım uygulamaları, tarımda verimliliği ve kaliteyi artırmaktadır. Gelişen tarım teknolojileriyle birlikte tarım 4.0’ın dünya ekonomisine ciddi katkıları bulunmaktadır. Bu çalışmada, tarım 4.0 (akıllı tarım) kavramının iktisadi yaklaşımla ele alması amaçlanmıştır. İçinde bulunulan dijital çağda, girdi ile tarıma teknolojinin uygulama maliyetindeki yükseklik, enerji gereksinimindeki sürekli artış da tarım ürünleri üretiminin arttırılması adına çeşitli yol haritalarının belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Tam bu noktada, tarımda dijitalleşmenin iktisadi bir yaklaşımla incelenmesi, çalışmanın önemini ve orijinal yönünü ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında seçilen ülkeler için Küresel Rekabet Endeksi, Toplam Nüfus, Tarım Alanları (Toplam Alan, %), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık, Katma Değer (GSYH, %), Tarımsal İstihdam (Toplam İstihdam, %), Tarımsal Hammadde İhracatı (Mal İhracatı, %), Tarım Makineleri, Traktörler, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ar-Ge Harcamalarına ilişkin veriler kullanılmıştır. Çalışmada ilgili veriler, tablolar ve şekiller aracılığıyla incelenmiştir. Sonuç olarak tarım 4.0 sürecinin bir taraftan iş verimini ve maliyetleri azaltırken, öte taraftan uygulayan ülkelerde nitelikli istihdamı, küresel rekabet gücünü ve iktisadi büyümeyi arttırdığı belirtilmiştir.

A Study on Smart Agriculture (Agriculture 4.0) from an Economic Perspective

Today, the development of agricultural technologies and digitalized agricultural practices increase productivity and quality in agriculture. Together with the developing agricultural technologies, agriculture 4.0 has serious contributions to the world economy. This study aims to deal with the concept of agriculture 4.0 (smart agriculture) with an economic approach. In the current digital age, the high cost of application of input and technology to agriculture and the continuous increase in energy requirements necessitate the determination of various road maps to increase the production of agricultural products. At this point, the analysis of digitalization in agriculture with an economic approach reveals the importance and original aspect of the study. For the countries selected within the scope of the study, Global Competitiveness Index, Total Population, Agricultural Lands (Total Area, %), Agriculture, Forestry and Fisheries, Value Added (GDP, %), Agricultural Employment (Total Employment, %), Agricultural Raw Material Export (Export of Goods), %), Agricultural Machinery, Tractors, Agriculture, Forestry and Fisheries R&D Expenditures were used. In the study, the relevant data were investigated through tables and figures. As a result, it has been stated that the agriculture 4.0 process reduces work efficiency and costs on the one hand, and increases qualified employment, global competitiveness, and income in the countries that implement it, on the other hand.

___

 • Aldağ, C. M., Eker, B. ve Akdoğan Eker, A. (2018). Tarım Makinaları İmalatında Yapay ZekâUygulamaları. https://www.researchgate.net/publication/329442922_Artificial_Intelligence_Applications_in_Agricultural_Machinery_Manufacturing_Tarim_Makinalari_Imalatinda_Yapay_Zekâ_Uygulamalari.
 • Anonim (2018). Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi. SKD Türkiye, Ömür Matbaacılık, 64S.
 • Araújo S. O., Peres R. S., Barata J., Lidon F. ve Ramalho J. C. (2021). “Characterising the Agriculture 4.0
 • Landscape-Emerging Trends, Challenges and Opportunities”. Agronomy, 11(667), 1-37. https://doi.org/10.3390/agronomy11040667.
 • Aydınbaş, G. (2022). Endüstri 4.0 Devriminin İktisadi Büyüme ve Kalkınma Olgusuna Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Bayramoğlu, Z. (2010). “Tarımsal Verimlilik ve Önemi”. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (3), 52-61.
 • Boon, W. ve Edle, J. (2018). “Demand, Challenges and İnnovation. Making Sense of New Trends in İnnovation Policy”. Science and Public Policy, 1-13. doi: 10.1093/scipol/scy014.
 • Calik, E. ve Bardudeen, F. (2016). “A Measurement Scale to Evaluate Sustainable Innovation Performance in Manufacturing Organizations”. Procedia CIRP 40, 449-454. Elsevier B.V. doi: 10.1016/j.procir.2016.01.091.
 • Ciasnocha, M. (2018). Agriculture 4.0? Insights on the Next Revolution. https://www.centerforindustrialdev.com/single-post/2018/03/05/Agriculture-40-Insights-on-the-Next-Revolution.
 • Çabuker, A. C. (2022). Tarımı Bütünüyle Değiştirecek Olan 9 Robot. https://www.endustri40.com/tarimi-butunuyle-degistirecek-olan-9 robot/ fbclid=IwAR0ouakVYRrVUbA849EdvboJZlJ9vGS37EA_lr_FaQV3COTHKOFxUKBK0UE (12/12/2022).
 • Çolak, A., Acar, A. İ. ve Orel, O. (2016). Tarım ve Endüstri 4.0. 30. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi,1-3 Eylül, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • De Luca, A. I., Falcone, G., Stillitano, T., Iofrida, N., Strano, A. ve Gulisano, G. (2018). “Evaluation of Sustainable Innovations in Olive Growing Systems: A Life Cycle Sustainability Assessment Case Study in Southern Italy.” Journal of Cleaner Production, 171, 1187-1202.
 • Duman, B. ve Özsoy, K. (2019). Endüstri 4.0 Perspektifinde Akıllı Tarım. 4th International Congress On 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies And Digital Industry, 540-555.
 • Dünya Bankası (2021). https://databank.worldbank.org/ (12/12/2022).
 • Dünya Ekonomik Forumu (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018, https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
 • Ercan, Ş., Öztep, R., Güler, D. ve Saner, G. (2019). “Tarım 4.0 ve Türkiye’de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi”. Tarım Ekonomisi Dergisi, 25(2), 259-265.
 • Erdinç, Z. ve Aydınbaş, G. (2021). “Tarımsal Katma Değer Belirleyicilerinin Panel Veri Analizi”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 213-232. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd.
 • FAO(2022). https://www.fao.org/faostat/en/#search/Agricultural%20development
 • Gökkür S. (2019). “Endüstri 4.0 ve Tarım 4.0 ile Sürdürülebilir Gelecek”. Apelasyon, ISSN:2149-4908, Mayıs 2019, Sayı 66. http://apelasyon.com/Yazi/1004-endustri-40-ve-tarim-40-ilesurdurulebilir-gelecek. . (12/12/2022).
 • Hektaş (2022). Modern Tarımın En Yeni Üyesi: Drone. https://hektas.com.tr/modern-tarimin-en-yeni-uyesi-drone/ İTB (2019). Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0. İzmir Ticaret Borsası. https://itb.org.tr/Duyuru/371-turk-tarimin-global-entegrasyonu-ve-tarim-40. (12/12/2022).
 • Jones, C. ve Pimdee, P. (2017). “Innovative ideas: Thailand 4.0 and the fourth industrial revolution”. Asian International Journal of Social Sciences, 17(1), 4-35. doi:10.29139/aijss.20170101.
 • Kaya, M. (2019). “Ağrı’nın Kalkınması için Akıllı Tarım (Tarım 4.0) Önerisi”. Akademik Bakış Dergisi, (75), 130-156.
 • Kılavuz, E. ve Erdem, İ. (2019). “Dünyada Tarım 4.0 Uygulamaları ve Türk Tarımının Dönüşümü”. Social Sciences, 14(4), 133-157.
 • Kirmikil, M. ve Ertaş, B. (2020). Tarım 4.0 ile Sürdürülebilir Bir Gelecek. International Icontech Symposium on Innovative Surveys in Positive Sciences.
 • Kuo, Y. H. (2015). Keynote Speech I Production 4.0 from the Perspective of Intelligent Computing. Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence (TAAI), 11.2015, 25-25, doi:10.1109/TAAI.2015.7407046. OECD (2020). https://stats.oecd.org/(12/12/2022).
 • Özgüven, M. M., Tan, M., Közkurt, C., Yardım, M. H., Özsoy, M. ve Sabancı, E. (2016). “Çok Amaçlı Tarım Robotunun Geliştirilmesi”. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (Ek sayı), 108-116.
 • Pakdemirli, B., Birişik, N. Aslan İ. ve Sönmez, B., Gezici, M. (2021). “Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0”. Toprak Su Dergisi, 10(1), 78-87.
 • Rose, D. C. ve Chilvers, J. (2018). “Agriculture 4.0: Broadening Responsible Innovation in an Era of Smart Farming”. Front. Sustain. Food Syst. 2, 87.
 • Şenol, C. (2021). “Inovasyon, Destek, Sürdürülebilirlik: Türkiye Ekonomisi ve Tarım”. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (44), 475-488. DOI: 10.32003/igge.926785.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (2020). https://Arastirma.Tarimorman.Gov.Tr/Koyunculuk/Menu/76/Tarim-4-0. (12/12/2022).
 • Türker, U. (2019). Tarımda Dijitalleşme. Program Değerlendirme Toplantıları, Antalya. https://docplayer.biz.tr/216822925-Tarimda-dijitallesme-ufuk-turker-ankara-universitesi-tarim-makinalari-ve-teknolojileri-muhendisligi-bolumu.html (12/12/2022).
 • UNFPA (2022). https://turkiye.unfpa.org/tr/dunya-nufus-gunu-2022-bb. (12/12/2022).
 • Uzundumlu, A. S. (2012). “Tarım Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi”. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 22(1), 34-44, ISSN:1307-3311.
 • Van de Kerkhof, B., Van Persie, M., Noorbergen, H., Schouten, L. ve Ghauharalı, R. (2015). “Spatio-tem-poral Analysis of Remote Sensing and Field Measurements for Smart Farming”. Procedia Environmental Sciences, 27, 21–25. https://doi.org/10.1016/J.PRO-ENV.2015.07.111.
 • Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri Teknoloji Fakültesi (2022). Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, https://fast.yasar.edu.tr/hakkimizda/. (12/12/2022).
 • Yılmaz, M. (2020). Tarım Sektörü ile İlgili Meslekler, https://tercihrehberin.com/tarim-ile-ilgili-meslekler/ (12/12/2022).