Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma

Bu çalışmanın amacı, STEAM (bilim-teknoloji-mühendislik-sanat-matematik entegresi) uygulaması olarak görme engelli öğrenciler için bir paleontoloji (fosil bilim) kütüphanesi yapılandırmaktır. Bu bağlamda multidisipliner bir uygulama olarak bilime sanatı entegre etmek suretiyle bir paleontoloji kütüphanesi yapılandırılmıştır. Çalışma 2021-2022 öğretim yılında Ankara ilinde ortaokul düzeyinde görme engelli öğrencilere eğitim veren bir kurumdaki sekiz görme engelli öğrenciyle yürütülmüştür. Mevcut çalışma bir nitel desen olan durum çalışması temelindedir. Uygulama süreci öncesinde görme engelli öğrencilere dokunmaları suretiyle nitelikli öğrenme yaşanmışlıkları elde edebilecekleri yedi adet Marmara deniz canlısı fosili yapılandırılmıştır. Fosiller toksik (zehirli) olmayan bir kimyasal bileşimle, geri dönüşümsel malzemelerden ileri dönüşümsel olarak, katmanlı ve aslına uygun biçimde 35x50 cm boyutunda yapılandırılmıştır. Uygulama sürecinde görme engelli öğrencilere sosyobilimsel bir etkinlik olarak bu fosil kütüphanesi açılmış ve dokunmaları suretiyle fosilleri aktif biçimde deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanmıştır. Veri toplama aracı görme engelli öğrencilerin fosil yaşanmışlıklarına dair geri dönütlerini araştırma ekibinin not ettikleri çalışma yapraklarıdır. Verileri çözümlemede içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma sonunda görme engelli öğrenciler STEAM felsefesi temelinde bilim ve sanat harmanlanmasıyla ilk defa fosil modellerine dokunmuşlar, dokunarak deniz canlılarını öğrenmişler, canlılar ve eski yaşantıları arasında benzetmeler yapmışlar ve süreci ilginç, heyecan verici, kısmen güzel ve şaşırtıcı bulmuşlardır.

A STEAM Application: Constructing A Palaeontology Library for Students With Visual Disability

In this study it was aimed to construct a palaeontology library for students with visual disability by using STEAM (science-technology-engineering-art-mathematics integration) philosophy. For this aim, by integrating art to science as a multidisciplinary application, a palaeontology library was constructed. The study was conducted in 2021-2022 educational year in Ankara province at a secondary school for visually deficient students with eight students. The current study was on the basis of qualitative case study design. Before the application seven Marmara Sea creatures’ fossils were constructed so the students with visual disability could gain qualified learning experiences by touching the fossils. Fossils were constructed with a nontoxic chemical composition, by using recycling materials via layers and alike of origins in the sizes of 35x50cms. Through the application which was presented to the students with visual disability as a socio scientific activity, they touched these fossils so they were able to learn the knowledge by experiencing. The worksheets were used as data collection tools and researchers noted the students’ answers on them. Data was analysed by content analysis. The results showed that the students with visual disability experienced for the first time the art integrated science fossil models on the basis of STEAM, they learned the sea creatures by touching, they made similes for these creatures, they also found the process interesting, exciting, partly beautiful, and surprising.

___

 • Aktaş, K., Tüzün, Ü.N. (2020). “Eğitimde Fırsat Eşitliği.”Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Değerler Eğitimi Kategorisinde Bölge Finalde Üçüncülük Ödülü Alan Proje.
 • Baltacı, A. (2017). “Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli.” Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1): 1-15.
 • Beck-Winchatz, B., Ostro, S.J. (2003). “Using Asteroid Scale Models in Space Science Education for Blind and Visually Impaired Students.” Astronomy Education Review, 2(2): 118-126.
 • Beck-Winchatz, B., Riccobono, M.A. (2008). “Advancing Participation of Blind Students in Science, Technology, Engineering, and Math.” Advances in Space Research, 42: 1855-1858.
 • Cunningham, J.A., Rahman, I.A., Lautenschlager, S., Rayfield, E.J., Donoghue, P.C.J. (2004). “A Virtual World of Paleontology.” Trends in Ecology & Evolution, 29(6): 347-357.
 • Davey, L. (1990). “The Application of Case Study Evaluations.”Practical Assessment, Research, and Evaluation 2:1-3.
 • Demir, T., Şen, Ü. (2009). “Görme Engelli Öğrencilerin Çeşitli Değişkenler Açısından Öğrenme Stilleri Üzerine Bir Araştırma.”Erickson, E. (2004). “Demystifying Data Construction and Analysis”. Anthropology and Education, 35(4): 486-493.
 • Erdoğan, K. (1993). “Paleontolojik Sınıflandırma ve Adlandırma Terimleri.” Jeoloji Mühendisliği, 43: 121-124.
 • Fantin, D., Sutton, M., Daumann, L.J. ve Fischer, K.F. (2016). “Evaluation of Existing and New Periodic Tables of the Elements for the Chemistry Education of Blind Students.” J. Chem. Educ. 93(6): 1039-1048.
 • Fitzpatrick, D. (2007). “Teaching Science Subjects to Blind Students.” Seventh IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies.
 • Guion, L. (2002). Triangulation: establishing the validity of qualitative studies. Erişim adresi: http://journals.flvc.org. Erişim tarihi: 04.01.2023.
 • Güldü, A.N., Tüzün, Ü.N. (2021). “İki Kere Farklı (2f) Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsatları Eşitleme: Kabartmalı Genotoksiste Testleri Materyalleri.” Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Biyoloji Kategorisinde Türkiye Üçüncülük Ödülü Alan Proje.
 • Güneş, M.N., Zemheri, H. ve Tüzün, Ü.N. (2022). “2f Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği:Gören Ellere Hücre Çeşitleri Mikroskobu Olma.” Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışma Başvurusu, Biyoloji Kategorisi.
 • Gökyokuş, S., Tüzün, Ü.N., Güldü, A.N. (2022a). “8.1 Eğitim Materyali Seti (Görme Engelli Öğrenciler İçin).” Türk Patent ve Marka Kurumu 2022 007288 Tasarım Tescil No.
 • Gökyokuş, S., Tüzün, Ü.N., Güneş, M.N, Zemheri, H. (2022b). “2.1 Eğitim Materyali Seti (Görme Engelli Öğrenciler İçin).” Türk Patent ve Marka Kurumu 2022 007288 Tasarım Tescil No.
 • Gözcelioğlu, B. (2020). Türkiye’nin Deniz Canlıları-Marmara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Ankara.
 • Harut, S.B., Tüzün, Ü.N., Eyceyurt-Türk, G. (2019). “Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi.” Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(4): 1187-1200.
 • Khare, R., Mullick, A. (2009). “Incorporating the Behavioral Dimension in Designing Inclusive Learning Environment for Autism.” International Journal of Architectural Research, 3(3): 45-64.
 • Kişi, T.Y., Tüzün, Ü.N. (2021a). “Eğitimde Fırsat Eşitliği: Görme Engelli Öğrencilerin Mikroskop Görüntüsü Deneyimlemeleri.”Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Biyoloji Kategorisinde Bölge Finale Kalan Proje.
 • Kişi, T.Y., Tüzün, Ü.N. (2021b). “Eğitimde Fırsat Eşitliği: Görme Engelli Öğrencilerin Mikroskop Görüntüsü Deneyimlemeleri.”I. Ulusal Biyolojik Bilimler Kongresi.
 • Kişi, T.Y., Tüzün, Ü.N. (2021c). “Eğitimde Fırsat Eşitliği: Görme Engelli Öğrencilerin Mikroskop Görüntüsü Deneyimlemeleri.”I. Ulusal Biyolojik Bilimler Kongresi En İyi Bildiri 3.lük Ödülü.
 • Koumandou V.L., Wickstead, B., Ginger, M.L., van der Giezen, M., Dacks, J.B., Field, M.C. (2013). “Molecular Paleontology and Complexity in the Last Eukaryotic Common Ancestor.” Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, 48(4): 373-396.
 • Okcu, B., Sözbilir, M. (2008). “8. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere ‘Yaşamımızda Elektrik’ Ünitesinin Öğretimi: Mıknatıs Yapımı Etkinliği.” Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1): 202-223.
 • Özardıç, Z.K., Tüzün, Ü.N. (2022). “2f Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği: Bir Biyocoğrafi Paleontolojik Modelleme Örneği.” Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması,Coğrafya kategorisinde Türkiye Teşvik Ödülü Alan Proje.
 • Özüdoğru, Ö., Türköz, B.E., Çetin, A.S., Aras, M., Tüzün, Ü.N. (2020). “Özel Yetenekli Öğrencilerin Görme Engelli Öğrencilere Akran Öğretimi ile Bir Deney Yürütmesi.”10. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi.
 • Sözbilir, M., Zorluoğlu, S.L., Kızılaslan, A. (2019). “Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Öğrenimine Etkisi: Madde ve Isı.” Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1): 172-192.
 • Stake, R.E. (1995). The Art of Casestudy Research: SAGE. London.
 • T.C. Mili Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Görme Engellilere Okuma Yazma Öğretim Kılavuzu. Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/10100531_grmeklavuzu.pdf. Erişim tarihi: 18.03.2022.
 • Tüzün, Ü.N., Eyceyurt-Turk, G. (2019). “STEAM Practices in Chemistry Education.” Natural Science Education, 16(1): 32-42.
 • Tüzün, Ü.N., Eyceyurt-Türk, G. (2020). “Bir Bilim-Sanat Uygulaması: Sürrealist Kimya.” Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C, 5(1): 35-52.
 • Ünay, E., Erçiçek, B., Günal, Y. (2021). “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Görüşleri.” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 59: 179-213.
 • Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi, Kişi, T.Y., Tüzün, Ü.N. (2021). “Maya Mantar Hücreleri ve Tomurcuklanmış Maya Mantar Hücrelerinin Mikroskop Görüntülerinin Görme Engelli Öğrenciler için 3D Tasarımları.” Türk Patent ve Marka Kurumu 2021 012737 Tasarım Tescil No.
 • Yöndem, Y.A., Er, E.O., Tüzün, Ü.N. (2022). “Herkes İçin bBilim: Gören Eller İçin Karaikatürlerle Yarışan Teoriler.” Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Başvurusu, Değerler Eğitimi Kategorisi.
 • Zorluoğlu, S.L. (2017). “6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Maddenin Tanecikli Yapısıyla İlgili Kavramların Öğretimi.” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi. Erzurum-Türkiye.
 • Zorluoğlu, S.L., Sözbilir, M. (2016). “Görme Engellilere Dokunsal ve İşitsel Materyallerle Fen Kavramlarının Öğretimi.” Ulusal Özel Eğitim Kongresi.

___

Bibtex @araştırma makalesi { bilar1254074, journal = {Bilim Armonisi}, issn = {2602-4403}, eissn = {2667-4963}, address = {bilimarmonisi07@meb.gov.tr}, publisher = {Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü}, year = {2023}, volume = {6}, number = {1}, pages = {82 - 91}, doi = {10.37215/bilar.1254074}, title = {Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma}, key = {cite}, author = {Öz, Ali Yağız and Önder Öz, Yurdagül and Gökyokuş, Selma and Tüzün, Ümmüye Nur} }
APA Öz, A. Y. , Önder Öz, Y. , Gökyokuş, S. & Tüzün, Ü. N. (2023). Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma . Bilim Armonisi , 6 (1) , 82-91 . DOI: 10.37215/bilar.1254074
MLA Öz, A. Y. , Önder Öz, Y. , Gökyokuş, S. , Tüzün, Ü. N. "Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma" . Bilim Armonisi 6 (2023 ): 82-91 <
Chicago Öz, A. Y. , Önder Öz, Y. , Gökyokuş, S. , Tüzün, Ü. N. "Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma". Bilim Armonisi 6 (2023 ): 82-91
RIS TY - JOUR T1 - Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma AU - Ali YağızÖz, YurdagülÖnder Öz, SelmaGökyokuş, Ümmüye NurTüzün Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.37215/bilar.1254074 DO - 10.37215/bilar.1254074 T2 - Bilim Armonisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 91 VL - 6 IS - 1 SN - 2602-4403-2667-4963 M3 - doi: 10.37215/bilar.1254074 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Bilim Armonisi Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma %A Ali Yağız Öz , Yurdagül Önder Öz , Selma Gökyokuş , Ümmüye Nur Tüzün %T Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma %D 2023 %J Bilim Armonisi %P 2602-4403-2667-4963 %V 6 %N 1 %R doi: 10.37215/bilar.1254074 %U 10.37215/bilar.1254074
ISNAD Öz, Ali Yağız , Önder Öz, Yurdagül , Gökyokuş, Selma , Tüzün, Ümmüye Nur . "Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma". Bilim Armonisi 6 / 1 (Eylül 2023): 82-91 .
AMA Öz A. Y. , Önder Öz Y. , Gökyokuş S. , Tüzün Ü. N. Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma. bilar. 2023; 6(1): 82-91.
Vancouver Öz A. Y. , Önder Öz Y. , Gökyokuş S. , Tüzün Ü. N. Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma. Bilim Armonisi. 2023; 6(1): 82-91.
IEEE A. Y. Öz , Y. Önder Öz , S. Gökyokuş ve Ü. N. Tüzün , "Bir STEAM Uygulaması: Görme Engelli Öğrenciler İçin Bir Paleontoloji Kütüphanesi Yapılandırma", , c. 6, sayı. 1, ss. 82-91, Eyl. 2023, doi:10.37215/bilar.1254074