Türkiye’de İkinci En İyi Teorisi Bağlamında Covid-19 Pandemisinde Uygulanan Kısıtlayıcı Önlemlerin Etkinliği

Covid-19 pandemisinin önüne geçmek için diğer ülkeler gibi Türkiye’de de sokağa çıkma yasağı, hayati olmayan sektörlerin kapatılması gibi müdahaleler yapıldı. Bu müdahalelerin temel amacı toplumsal hareketliliği azaltıp yani teması düşürüp salgının hızını yavaşlatmak ve bulaş hızını kesmekti. En iyi sonucun sadece tam kapanmayla ortaya çıkmadığı bununla birlikte yaygın test ve sıkı kontrollerin de gerektiği kısa sürede anlaşıldı. Türkiye ise tam kapanma ve yaygın test politikaları gütmedi. Bunlar yerine kısıtları ekonomik kaybı ve oy kaybını en aza indirmek olan politikalar üretildi. Bu çalışmada bu önleyici politikaların etkinliğini Türkiye özelinde ikinci en iyi teorisi bağlamında tartışıyoruz. Bu tartışmayı Google Topluluk Hareketliliği Raporları, Covid-19 vaka sayısı ve Türkiye'de alınan önlemler çerçevesinde yürütüyoruz. Önsel sonuçlarımız arasında, önlemler alınmadan önce insanların korku ve panik ile hareketliliği azaltıp, konutlarında daha çok vakit geçirmeye başladığını görüyoruz. Ayrıca alınan önlemler hala uygulanmaktayken, hareketliliğin artmaya başladığını gözlemledik. Kısacası, önlemlerin yapısı ve yarattığı kafa karışıklığı da düşünülünce, bu önlemlerin etkili olmadığı sonucuna ulaşabiliriz. Bu çerçevede davranışsal iktisat argümanlarıyla desteklenen ve gönüllü davranış değişikliklerine odaklanan dürtme stratejilerinin tam kapanma ve yaygın test uygulanamayan durumlarda ikinci en iyi olarak başarılı olabileceği kanısındayız.

Effectiveness of Measures Applied in Covid-19 Pandemic in the Context of the Theory of the Second Best in Turkey

In order to prevent the Covid-19 pandemic, interventions such as curfew and closing of non-vital sectors have been made in Turkey, as in other countries. The primary purpose of the interventions is to slow down the transmission of the Covid-19 virus by way of reducing community mobility. Only the policy that applied with total closure and widespread test policy could result in the first best. It was quickly realised that total lockdown does not work without a widespread testing policy. Turkey did not follow a total lockdown and widespread test policies. Instead, policies in Turkey follow the constraints that minimise economic loss and vote loss for the ruling party. We discuss the effectiveness of policies that follow these constraints within the framework of the theory of second best. In this study, we discuss the effectiveness of these measures in the context of the theory of second best in Turkey. We are conducting this discussion within the framework of Google Community Mobility Reports, the number of Covid-19 cases and the measures taken in Turkey. Among our preliminary results, we see that before the measures were taken, people started to spend more time in their homes, reducing mobility with fear and panic. In addition, while the measures taken were still being implemented, we observed that the mobility started to increase. In short, considering the nature of the measures and the confusion they create, we can conclude that these measures are not effective. In this context, we believe that behavioural public policy strategies, supported by behavioural economics arguments and focusing on voluntary behavioural changes, can be successful as the second-best in cases where complete closure and widespread testing cannot be applied.

Kaynakça

Acemoglu, D. & Chernozhukov, V. & Werning, I. & Whinston, M. D. (2020), Optimal Targeted Lockdowns in a Multi-Group SIR Model, NBER Working Papers No:27102, National Bureau of Economic Research, Inc

Adıgüzel, M . (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Makroekonomik Analizi . İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar (Covid19-Özel Ek) , 191-221 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iticusbe/issue/55168/755499

Alvarez, F. & Argente, D. & Lippi, F. (2020), A Simple Planning Problem for COVID-19 Lockdown, Working Paper No: 26981, National Bureau of Economic Research, April 2020.

Bahar, O., & İlal, N. Ç. (2015). Coronavirüsün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Ekonomik Etkileri. Journal of Social Sciences and Education Research , 6 (1) , 125-139 . DOI: 10.24289/ijsser.728121

Chowdhury, R., Heng, K., Shawon, M.S.R. vd. (2020). Dynamic interventions to control COVID-19 pandemic: a multivariate prediction modelling study comparing 16 worldwide countries. European Journal of Epidemiology, 35, 389–399. https://doi.org/10.1007/s10654-020-00649-w

Cifuentes-Faura, J. (2020a). Fake news during COVID-19: how to detect them? Comunicación, 42, pp. 100-103. DOI: http://dx.doi.org/10.18566/comunica.n42.a07

Cifuentes-Faura, J. (2020b). The Importance of Behavioral Economics during COVID-19. Journal of Economics and Behavioral Studies, AMH International, vol. 12(3), pages 70-74. DOI: 10.22610/jebs.v12i3(J).3038

Çağatay, S. (2020). COVID-19 Pandemisinden Kaynaklanan Dış ve İç Ekonomik Gelişmelerin Türkiye Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Tahmini: Bu Etkilerin Giderilmesi İçin Alternatif Politika Paketlerinin Önerilmesi. Tübitak Projesi No: 120K548 http://iktisatbolumu.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2021/03/COVID-19-Pandemisinden-Kaynaklanan-D%C4%B1%C5%9F-ve-%C4%B0%C3%A7-Ekonomik-Geli%C5%9Fmelerin-T%C3%BCrkiye-%C3%9Czerindeki-Olumsuz-Etkilerinin-Tahmini-Bu-Etkilerin-Giderilmesi-%C4%B0%C3%A7in-Alternatif-Politika-Paketlerinin-%C3%96nerilmesi.pdf

Erkal, E., Ses, AG., Aydın, S., Çalışkan, D., (2020). Covıd-19’un Toplumda Yayılımını Önlemeye Yönelik İlaç Dışı Halk Sağlığı Önlemler. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi, (5), 79 – 95.

Gino, F., Norton, M. I. & Weber, R. A. Motivated Bayesians: Feeling Moral While Acting Egoistically. Journal of Economic Perspectives, 30, 189–212 (2016).

Göktepe, S. & Çetin, G. (2020). Effects of the COVID-19 Pandemic on the Tourism Industry. İçinde Demirbas, D.(Ed.), Bozkurt, V.(Ed.), Yorğun, S.(Ed.), The COVID-19 Pandemic and Its Economic, Social and Political Impacts, Istanbul, Istanbul University Press, 59-70.

Güler, İ. (2020). The Effort To Reduce Negative Externality In Post Covid-19 Period In Turkish Economy: Example Of Transportation Sector. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(COVID-19 Special Issue), 702–727. https://doi.org/10.21547/jss.755475

Gürsu, İ. (2020). Pandemi Sürecinde Bilgilendirme Tasarımı. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 6 (1) , 1-13 . DOI: 10.22252/ijca.752535

Hale, T., Angrist, N., Goldszmidt, R. vd. (2021). A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker). Nature Human Behavior, 5, 529–538. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01079-8

Howland, R.E., Cowan, N.R., Wang, S.S., Moss, M.L., & Glied, S. (2020). Public transportation and transmission of viral respiratory disease: Evidence from influenza deaths in 121 cities in the United States. PLoS ONE, 15(12), e0242990. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242990

Hu, M., Lin, H., Wang, J., Xu, C., Tatem, A., Meng, B., Zhang, X., Liu, Y., Wang, P., Wu, G., Xie, H., & Lai, S. The risk of COVID-19 transmission in train passengers: an epidemiological and modelling study. Clinical Infectious Diseases, 72(4). https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1057

Johnson, T. F., Hordley, L. A., Greenwell, M. P., & Evans, L. C. (2021). Effect of park use and landscape structure on COVID-19 transmission rates. MedRxiv, 2020.10.20.20215731. https://doi.org/10.1101/2020.10.20.20215731

Lai, S., Ruktanonchai, N., Zhou, L., Prosper, O., Luo, W., Floyd, J., Wesolowski, A., Santillana, M., Zhang, C., Du, X., Yu, H., & Tatem, A. (2020). Effect of non-pharmaceutical interventions to contain COVID-19 in China. Nature, 585(7825), 410-413.

Lan, F-Y., Wei, C-F., Hsu, Y-T., Christiani, DC., & Kales, SN. (2020). Work-related COVID-19 transmission in six Asian countries/areas: A follow-up study. PLoS ONE, 15(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233588

Qian, G., Yang, N., Yan Ma, A., Wang, L., Li, G., Chen, X., & Chen, X. (2020). COVID-19 Transmission Within a Family Cluster by Presymptomatic Carriers in China. Clinical Infectious Diseases, 75(15), 861-862. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa316

Saad-Filho, A. (2020). From COVID-19 to the End of Neoliberalism. Critical Sociology, 46(4–5), 477–485. https://doi.org/10.1177/0896920520929966

Sahu, KK., Mishra, AJ., Lal, A. (2020). Trajectory of the COVID-19 pandemic: chasing a moving target Ann Transl Med, 8(11), 694.

Shumsky, RA., Debo, L., Lebeaux, RM., Nguyen, QP., Hoen, AG. (2021). Retail store customer flow and COVID-19 transmission. Proceedings of the National Academy of Sciences Mar,118 (11) e2019225118; DOI: 10.1073/pnas.2019225118

Sibony, A. L. (2020). The UK covid-19 response: A behavioural irony? European Journal of Risk Regulation, 11(2), 350–357. https://doi.org/10.1017/err.2020.22

Taymaz, E. (2020). “Salgın devam ederken ekonomi düzelebilir mi? – Bir mikrosimülasyon analizi”. Sarkaç. 09 Temmuz 2020. https://sarkac.org/2020/07/salgin-devam-ederken-ekonomi-duzelebilir-mi/

Tirachini, A., & Cats, O. (2020). COVID-19 and Public Transportation: Current Assessment, Prospects, and Research Needs. Journal of Public Transportation, 22(1). https://doi.org/10.5038/2375-0901.22.1.1

Van Bavel, J.J. vd. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour. 4, 460–471. DOI: https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z

Voyvoda, E., & Yeldan, E. (2020), COVİD-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi. Tübitak Projesi No: 120K541 https://yeldane.files.wordpress.com/2020/05/covid_voyvodayeldan_v2_31mayis.pdf

Witte, K. & Allen, M. (2000). A meta-analysis of fear appeals: implications for efective public health campaigns, Health Educ. Behav, 27, 591–615

Kaynak Göster

APA Afşar, K , Toker, E . (2021). Türkiye’de İkinci En İyi Teorisi Bağlamında Covid-19 Pandemisinde Uygulanan Kısıtlayıcı Önlemlerin Etkinliği . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 1-29 .