Laboratuvarın Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği

Çalışma kapsamında, KTÜ Fizik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı ile Kimya Bölümü Analitik Kimya Laboratuvarı akustik açıdan incelenmiştir. Öncelikle mekanların mevcut durumları için akustik değerlendirmeler, sesin nesnel parametrelerinden; reverberasyon süresi (RT), erken düşme süresi (EDT), belirginlik (D50), sesin anlaşılabilirlik indeksine (STI) göre yapılmıştır. Çalışmada üç boyutlu simülasyon tekniği yöntemi uygulanmış olup simülasyon programı olarak ODEON version 10 Acoustic Software kullanılmıştır. Üç boyutlu modelin hazırlanması ise SketchUp8’de gerçekleştirilmiştir. Akustik açıdan optimum aralıklar dışında kalan değerlerin optimum düzeye getirilmesi için mekanların yüzeylerinde malzeme değişiklikleri yapılmış ve tüm nesnel parametreler optimum düzeyde elde edilmiştir.

Evaluation Of The Laboratories In Terms Of Objective Parameters Of Sound: KTÜ Case

In this study, Computer Laboratory in Physics Department and Analytical Chemistry Laboratory in Chemistry Department in KTU were examined acoustically. First of all, the acoustic evaluations of the current situation of the spaces were made according to the objective parameters of sound; reverberation time (RT), early fall time (EDT), prominence (D50), according to the intelligibility index of sound (STI). In the study, three-dimensional simulation technique method was applied and ODEON version 10 Acoustic Software was used as simulation program. The three-dimensional model was prepared in SketchUp8. In order to optimize to the values outside of the optimum range as acoustic, material changes were made on the surfaces of the spaces and all objective parameters were obtained at the optimum level.

___

[1] Ertürk, S. (1972). Eğitim Program Geliştirme, Yelkentepe Yayını:4, Ankara.

[2] Karaman, Ö.Y. ve Üçkaya, N.B. (2015). Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Örneği. Megaron, 10(4), 503-521.

[3] Atça, E., İlal, M.E., Başaran, T., Kazanasmaz, T., Arsan, Z.,D., (2013). Başarım Odaklı Tasarım: Tasarımın Erken Evrelerinde Benzetim Araçlarının Önemi, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Nisan, İzmir, Bildiriler Kitabı: 1411-1422.

[4] Özçetin, Z., Demirel F., Pektaş S., Eminel M., 2015. Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Malzeme ve Akustik Konfor Koşullarının Sağlanmasına Yönelik Bir Çalışma, 2. International Sustainable Buildings Symposium, 28-30 Mayıs, Ankara, Bildiriler Kitabı: 314-317.

[5] Long, M. (2006). Architectural acoustics. New York: Elsevier Inc.

[6] ISO. (2009). Acoustics – Measurement of rooms acoustic parameters – Part 1:Performance spaces, BS EN ISO-3382-1.

[7] Barron, M. (1993). Auditorium acoustics and architectural design. London: E & FN Spon.

[8]. Wijngaarden S. V., Jan Verhave J., Steeneken H. (2012). The speech transmission index after four decades of development. Acoustics Australia, 138, Vol. 40, No. 2.

[9] Odeon Room Acoustics Program, Version 10 malzeme kütüphanesi.

[10] PTB (2011). Sound Absorber Materials. Physikalisch-Technische Bundesanstalt , Alman Ulusal Metroloji Enstitüsü. http://www.ptb.de/en/org/1/16/163/datenbank.htm, (15.12.2011).

[11] Kavraz, M. (2012). The Effect of Sound Diffusers on the Objective Parameters of Sound: The Multipurpose Hall of Sultanbeyli Cultural Center, American Journal of Scientific Research, Issue 57, 37-46, 2012.

[12] Sirel, Ş. (1981). Hacim akustiğinde yansışım süresi. İstanbul: Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınları, İDMMA Basımevi.

[13] Gade, A.C. (1989). Acoustical survey of eleven european concert halls. Denmark: The Acoustics Laboratory, Technical University of Denmark, Report No.44.

[14] Kuttruff, H. (1991). Room Acoustics, Elsevier Science Publishing, New York.

___

APA Kavraz, M , Kabil, Ö . (2020). Laboratuvarın Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , BŞEÜ Fen Bilimleri Dergisi 7. Cilt - Milli Mücadele ve TBMM'nin Açılışının 100. Yılı Anısına-100. Yıl Özel Sayısı , 110-122 . DOI: 10.35193/bseufbd.593033