Keman Eğitiminde Kullanılan Yay Tekniklerinin Öğretiminde Türk Müziği Motiflerinin Etkisinin İncelenmesi: Haydar Tatlıyay Örneği

Bu araştırma keman eğitiminde kullanılan yay tekniklerinin öğretiminde Türk müziği motiflerinin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada deneysel desenlerden “Tek grup öntest-sontest desen” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 4 keman öğrencisi oluşmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla 3 adet çalışma grubuna, 2 adet ise uzman akademisyenlere uygulanmak üzere toplam 5 adet form kullanılmıştır. Araştırmanın deney sürecinde, çalışma grubundaki öğrencilerin, keman yay tekniklerini seslendirme öntest performansları derecelendirme formlarına kaydedilmiş, ardından 8 haftalık deneysel program uygulanmıştır. Deneysel programın sonunda çalışma grubundaki öğrencilerin, keman yay tekniklerini seslendirme sontest performansları derecelendirme formlarına kaydedilmiştir. Verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırman sonucunda, çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin öntest ve sontest sonuçları incelendiğinde, deney sürecinde uygulanan programının, çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin yay tekniklerini seslendirme performanslarını arttırarak olumlu etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

Examination of the Effect of Turkish Music Motifs on Teaching of Bowing Techniques Used in Violin Education: Example of Haydar Tatlıyay

This study was carried out to analyse the impact of Turkish music motives on teaching bowing techniques used in violin education. In the study one-group pretest posttest design, one of the experimental designs was used. The study group of the research consists of 4 violin students studying at Ataturk University within Kazım Karabekir Faculty of Education in the department of the Fine Arts Education Music Education Program in the spring semester of 2018-2019 academic year. In the study, five forms (three for the study group, two for expert academicians) were used. In the experimental process of the research, the pretest performances of the students in the study group on performance of violin bowing techniques were recorded on the rating forms, and then an 8-week experimental program was applied. At the end of the experimental program, the posttest performances of the students in the study group performing the violin bowing techniques were recorded on the rating forms. A statistical package program was used to analyze the data. As a result of the research, upon examing the pretest and posttest results of the students in the study group, it was concluded that the program applied in the experiment process had a positive effect by increasing the performance of the bowing techniques of the students in the study group.

Kaynakça

Almzori A. (2017). Keman eğitimi halk ezgilerinde yay tekniklerinin kullanımı. [Teaching bowing techniqes in violin training using traditional folk melodies] Master Thesis. Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey.

Alpagut, U. (2001). Türk halk ezgilerinin kemana uyarlanmasının keman eğitimi yoluyla müzik öğretmenliği eğitimine yansıyabilirliği. [ The Reflectibility of the adaptation of the Turkish folk tunes through violin training of the education of music teachers in Music Education Program] Doctorate Dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey.

Baykal, Ç. (2012). Lisansüstü programlarda keman ve viyola eğitimi veren öğretim elemanlarının çalgı pedagojisi ders içeriğine ilişkin görüşleri. [The views of the graduate school viola and violin instructors related to instrument pedagogy curriculum] Doctorate Dissertation, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey.

Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. K. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (10. baskı). [Scientific research methods] [10th edition] Ankara: Pegem Akademi Publishing.

Coşkuner, S. (2007). Türkiye’de Anadolu güzel sanatlar liseleri (yaylı çalgılar) bireysel çalgı eğitimi dersinde piyano eşlikli çalışmalara ilişkin öğretmen görüşleri. Teachers opinions on piano accompanied studies in Turkish Anatolian high school of fine arts (strins) individual instrument education lesson] [ Master Thesis. Gazi University, Ankara, Turkey.

Haner, O. (2018). Türk müziği ezgi yapılarına dayalı keman eğitimi modeli [A model for violin education based on ethnic Turkish melody and motifs] Doctorate Dissertation, İnönü University, Malatya, Turkey.

Parasız G. (2009). Keman öğretiminde kullanılmakta olan çağdaş Türk müziği eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak oluşturulan hazırlayıcı alıştırmaların işgörüsellik ve etkililik yönünden incelenmesi [Examining preparatory exercises directed towords vocalization in contemporary Turkish music works used in violin teaching with regard to usefulness and effectiveness] Doctorate Dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey.

Say, A. (2005). Müzik sözlüğü. (2. baskı) [Music dictionary] [2nd edition]. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Publishing.

Şen, Ü. S. (2011). Müzik öğretiminde bilgisayar destekli programlı öğretim yönteminin etkililiği [Efficiency of the computer-assisted programmed training in music teaching] Doctorate Dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey.

Tanrıverdi, A. (1997). Güzel sanatlar liselerinin müzik bölümlerinde uygulanan çalgı eğitimi ve viyolanın çalgı eğitimi içerisindeki yeri [Instrument education applied in the music departments of fine arts high schools and the place of viola in instrument education] Journal of Mavi Nota Music and Arts,16, 25.

Tarkum, E. (2006). Keman eğitiminde rol oynayan faktörler [Factors playing a role in violin education] Journal of Zonguldak Bülent Ecevit Üniversity Social Sciences, 2(4), 169-173.

Taşçı, G. (2012). Türk halk musikisi saz eserlerinin ortaöğretim mesleki keman eğitiminde kullanım olanakları yönüyle incelenmesi [Research of Turkish Folk Music instrument works at secondary school occupational violin education in terms of usage opportunities] Master Thesis. Trakya University, Edirne, Turkey.

Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar. (2. baskı) [Music education basic concepts-principles-approaches] [2nd edition]. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Publishing.

Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi (3. baskı) [ Music Education] [3nd edition] Ankara: Evrensel Müzikevi.

Uslu, M. (2012). Nitelikli keman eğitimine yönelik yaklaşımlar [Approaches to qualified violin education] Journal of Education and Training Research, 1(4), 1-11.

Yıldırım, K. (2009). Kodaly yönteminin ilköğretim öğrencilerinin keman çalma becerisi, özyeterlik algısı ve keman çalmaya ilişkin tutumları üzerindeki etkisi [The effects of the Kodaly Method on the primary school students' ability of playing the violin, perceptions of self-efficacy, and attitudes towards playing the violin] Doctorate Dissertation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.

Kaynak Göster

APA Kotan, E. & İnanıcı, M. K. (2021). Examination of the Effect of Turkish Music Motifs on Teaching of Bowing Techniques Used in Violin Education: Example of Haydar Tatlıyay . Bartın University Journal of Faculty of Education , 10 (3) , 541-550 .
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Bartın Üniversitesi

50.4b26b