BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE DERSİ MOTİVE DAVRANIŞ GÖSTERGELERİ

Devam, L2 motivasyonu ve dil öğrenme başarı göstergeleri, İnşaat Mühendisliği Bölümünde birinci sınıf öğrencilerine yönelik bir akademik amaçlı İngilizce dersinde takip edildi. Motivasyonlu davranış ölçeği, birinci ara sınav notları ve devam için nicel metodoloji kullanılmıştır. Anket aracı Türkçeye çevrildi ve araçların içerik geçerliliğini sağlamak için hem çeviri hem de geri çeviri işlemleri yapıldı. Çalışma, 45 katılımcı ile Türkiye'nin Kuzeyindeki bir devlet üniversitesinde gerçekleştirildi. Bu katılımcılar, 18-22 yaşları arasındaki 1. sınıf öğrencileriydi. Tüm katılımcılar - veri toplama sırasında - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi'nde (Avrupa Konseyi, 2001) önerilen tanımlayıcılara göre ölçülen A1 düzeyinde öğrencilerdi. Nicel veriler SPSS ile analiz edildi. Veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testler kullanıldı. Bağımsız Örnekler T-testi, Tek Yönlü ANOVA, Pearson Korelasyonunu içeren hem tanımlayıcı istatistikler hem de çıkarımsal analizler uygulanmış ve sonuça varılmıştır. Sonuçlar, eğitim bağlamında birinci sınıf öğrencilerinin orta düzeyde L2 öğrenme motivasyonuna sahip olduğunu göstermiştir. Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre dil başarılarında biraz daha başarılı olmuştur. Motivasyon, dil öğrenme başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahipken ve değişkenler arasındaki etkileşimin merkezinde yer alırken, devamsızlığın hiçbir etkisi olmamıştır. Motivasyon ne kadar yüksekse, notlar da o kadar yüksek olmuştur. Bu çalışma, başarının motivasyon tarafından teşvik edildiği sonucuna varmaktadır.

Freshman Students’ Motivated Behavior Indicators in EAP Courses

Attendance, L2 motivation, and language learning achievement indicators were pursued in a EAP course at a Civil Engineering Department for freshman students . Quantitative methodology via motivated behavior scale, first midterm grades and attendance was employed. The survey instrument was translated into Turkish, and both translation and back translation procedures were conducted to ensure the content validity of the instruments. The study was conducted at a state university in the North of Turkey, with 45 participants. These participants were 1st year students between the ages of 18 and 22. All of the participants -at the time of data collection- were A1 level students, as measured according to descriptors proposed in the Common European Framework of Reference for Languages (Council of Europe, 2001). The quantitative data were analyzed through SPSS Statistics. Parametric tests were employed as the data showed a normal distribution. Both descriptive statistics and inferential analysis including Independent Samples T-test, One-way ANOVA, Pearson Correlation were applied and conclusions were drawn. The results demonstrated that the freshman learners in the educational context had medium level L2 learning motivation. Female students were a little more successful in their language achievement compared to male students. While motivation had a big impact on language learning achievement and was central in the interplay between the variables, absence had no effect at all. The higher was the motivation, the higher were the grades. This study concludes that achievement is stimulated by motivation

Kaynakça

Referans1 Al-Shehri, A. S. (2009). Motivation and vision: The relation between the ideal L2 self, imagination and visual style. In Z. Dörnyei & E. Ushioda (Eds.), Motivation, language identity and the L2 self (pp. 164-171). United Kingdom: MPG Books Ltd.

Kaynak Göster

APA Kazaz, İ. (2021). Freshman Students’ Motivated Behavior Indicators in EAP Courses . Bartın University Journal of Faculty of Education , 10 (3) , 652-662 .
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Bartın Üniversitesi

50.4b26b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İngilizce Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Dersler Sırasında Siberaylaklık Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Ceyhun KARABIYIK

Okul Yöneticilerinin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik Formunun Geliştirilmesi

Uğur Ferhat ERMİŞ, Demet Hatice SOMUNCUOĞLU ÖZERBAŞ

Ideal Scıence Teacher From Perspective Of Gifted Students: Phenomenologıcial Study

Münevver SUBAŞI

Öğrencilerin Epistemolojik İnançları ile Farklı Fen Disiplinlerine Yönelik Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkiler

Serkan KAPUCU

Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Matematiksel Problem Çözme Sürecine Yönelik Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma

Sedat TURGUT, Özlem DOĞAN TEMUR, Mahir UĞURLU

Keman Eğitiminde Kullanılan Yay Tekniklerinin Öğretiminde Türk Müziği Motiflerinin Etkisinin İncelenmesi: Haydar Tatlıyay Örneği

Eta KOTAN, Murat Kamil İNANICI

Özel Eğitim Öğretmenleri Uzaktan Eğitime Hazır mı? Covıd-19 Sürecinde Öğretmenlerin Deneyimleri ve İhtiyaçları

Elif POLAT HOPCAN, Sinan HOPCAN, Mehmet Emin ÖZTÜRK

Dijital Okuryazarlık Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çetin SEMERCI, Nuriye SEMERCİ

Türkiye'deki Hapishane Eğitimi Uygulamaları: Geçmişten Günümüze Tarihsel Bir Bakış ve Güncel Uygulamaların Değerlendirilmesi

Gulden AKIN

Öğretmenlerin Öznel İyi Oluşları ile İşe Bağlılıkları Arasındaki İlişkide İşle İlgili İhtiyaç Doyumunun Aracı Rolü

Ali ERYILMAZ, Ahmet BAŞAL, Betul BAL GEZEGİN