TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ

Kriz beklenilmeyen ve önceden sezilmeyen, çabuk ve acele cevap verilmesi gereken, örgütün veya işletmenin anlama ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarmı tehdit eden gerilim durumudur. İşletmelerde belirsizlik riski, risk ise krizi yaratmaktadır. Turizmde kriz, bir ülke turizm sektörünün ya da bazı işletmelerin, kontrol edilemeyen doğal afetler, sosyo-ekonomik değişmeler, terör ve çatışma, yanlış politikalar veya yönetim hatalarıyla büyük zararlara uğramasını, hatta iflas tehlikesi ile karşı karşıya kalmasını ve bu sorunları çözmede yeni bir organizasyon yapısmm arayışı içine girmesi durumu olarak tanımlanabilir. Kriz yönetimi ise, bu zararlardan en düşük kayıpla kurtulmayı sağlayacak doğru politikalar ve alınacak doğru önlemler ile geçirilecek süreci ifade eder. Kriz dönemlerinde yöneticiler çok hızlı karar vermek zorundadır. Karar vermeyi zorlaştıran en önemli etken bilgi eksikliği yani belirsizliktir
Anahtar Kelimeler:

Kriz, Kriz Yönetimi, Koordinasyon

CRISIS MANAGEMENT IN TOURISM

Crisis is kind of tension that jeopardizes the goals and targets of organizations by making mechanisms of the institutions complicated and not easy to communicate. Ambiguity in business brings risks and risks cause crisis. Crisis in tourism threatens the country as whole or some institutions and originates from natural disasters, socio-economic changes, terrorist acts, wrong political decisions or managerial mistakes. During the time of crisis, institutions search for new organization plans and "crisis management" corresponds to finding the best solution to reduce the disadvantages caused by ht e crisis. Managers are faced with making decisions so fast during crisis and the thing that makes it a tough job is not having enough information, in other words, ambiguous situations.

___

  • Dinçer, Ömer.(1992). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Timaj Basımevi.
  • Douglas C.Basil, Curtis W.Cook. (1990), The Management Of Change. Çeviren: Ömer Dinçer. London: Mc Graw-Hill Bokk Company.
  • TÜRSAB. (Mayıs 1999), Türsab Dergisi. Sayı: 184.
  • T.C. Turizm Bakanlığı. (10-11 Nisan 1992), I. Tanıtma Şurası Tebliğler. Ankara
  • T.C. Turizm Bakanlığı. (20-22 Ekim 1998), I. Turizm Şurası Tebliğler. Ankara

___

APA Yakut Aymankuy, Ş. (2001). TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (6) , 105-118 .