YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET SUNUMUNDA ALTERNATİF YÖNTEMLER

Özelleştirmenin yaygınlaştığı günümüzde, yerel yönetimlerde bazı hizmetlerin arzında çeşitli yöntemlerin kullanılmasıyla, bu tür hizmetlerin bürokrasiye takılıp gecikmesi önlenirken, üretimde de verimlilik artışı görülmektedir. Kaynak yetersizliği, bürokrasiden kaçmak, teknik personel eksikliği, vesayet denetimi dışına çıkmak gibi arayışlar, yerel yönetimleri alternatif hizmet sunma yöntemlerini kullanmaya teşvik etmektedir. Bu makalede, yerel yönetimlerde kaliteli, etkin ve ucuz hizmet sunmak için başvurulan alternatif hizmet arzı yöntemleri incelenmektedir.

ALTERNATIVE METHODS FOR SERVICE PROVISION OF LOCAL GOVERNMENTS

By provision of some of the services by local governments, retarding effects of bureaucracy can be prevented and efficiency in production can be increased. The reasons such as insufficient resources, refraining from bureaucracy, lack of technical personnel, avoiding from central control encourage local governments to use alternative service provision methods. This article examines alternative service provision methods that are used by local governments in order to provide quality, efficient and cheaper services

___

Bozlağan, Recep (1997), Yerel Hizmetlerin Özelleştirilmesi ve Bağcılar Belediyesi Özelleştirme Uygulamaları. İstanbul: Üç-Er Ofset Ltd.

Devrim, Fevzi (1998), Kamu Maliyesine Giriş. Üçüncü baskı, İzmir : Anadolu Matbaacılık Ltd.

Due, John F. (1967), Maliye. Çevirenler: Sevim Görgün, İzzettin Önder, İÜ Yayını: 1241, İstanbul: Fakülteler matbaası.

Emek, Uğur (1999), Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap- İşlet(Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı. Ankara: DPT Yayını

Emrealp, Sadun (1993), Belediyelerde Mali Yönetim. T.K.İ.B. ve IULA- EMME Yayını, Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi, İstanbul: Kent Basımevi.

Eryılmaz, Bilal (1997), Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması. İstanbul: Birleşik Yayıncılık.

Goodman, John C. (1985) (Ed.), Privatization. The Proceeding of a Conference Hosted by the National Center for Policy Analysis and Adam Smith Institute, Dallas

Toprak Karaman, Zerrin (1998), Yerel Yönetimler. Dördüncü baskı, İzmir: DEÜ Yayını.

Özhan, Hasan ve Yeter, Enis (1995), Mahalli İdare Birlikleri. Ankara: Türk Belediyecilik Derneği-Konrad Adenauer Vakfı Yayını.

Sakınç, Süreyya (1998), Kamusal Mali Yerinden Yönetim ve Yerel Kamusal Malların Sunumunda Etkinlik: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Manisa: Emek Matbaacılık.

___

APA Acartürk, E . (2001). YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET SUNUMUNDA ALTERNATİF YÖNTEMLER . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (6) , 46-60 .