Çalışanların tükenmişlik algıları: Maslach modeli ve tükenmişlik dönemleri çerçevesinde bir analiz

Tükenmişlik sendromu çalışanların en çok karşılaştıkları sorunlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, çalışanların tükenmişlik algıları metafor analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu çalışma ile çalışanların tükenmişlik sendromunu nasıl algıladıkları tespit edilerek tükenmişlik sendromu ile baş edebilmeleri için öneriler geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu araştırma, olgu bilim deseni ile dizayn edilmiş nitel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi, Isparta ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerde çalışan 119 idari çalışandan oluşmaktadır. Çalışmaya katılan çalışanlardan “Tükenmişlik.… gibidir. Çünkü…..” ifadesini tamamlamaları istenmiş ve elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Verilerden 28 metafor ile bu metaforların ortak özelliklerine göre oluşturulmuş 4 kategori elde edilmiştir. Elde edilen bulgularda çalışanların tükenmişliği “son” olarak gördükleri ve bu sebeple baş etmek yerine teslim oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca Maslach Tükenmişlik Modeli kategorileri çerçevesinde metaforlar incelendiğinde duygusal tükenmenin yoğun olarak görüldüğü ve çalışanların enerji ve motivasyon eksiklikleri dikkati çekmektedir. Aynı zamanda tükenmişlik dönemlerine göre metaforlara bakıldığında çalışanların en fazla engellenme döneminde oldukları görülmüştür. Bu durum diğer bulguları doğrular nitelikte çalışanların sona geldikleri algısını yansıtmaktadır. Tüm bulgular ışığında çalışanların herhangi bir nedenle yaşadıkları tükenmişlik sendromu ile baş edebilmeleri için öncelikle son algısından uzaklaşmaları, bu sendromdan çıkış yolunun olduğunu ve yalnız olmadıklarını bilmeleri gerekmektedir. Bu noktada hem çalışanlara hem de örgütlere çeşitli görevler düşmektedir.

Burnout perceptions of employees: An analysis within the framework of the Maslach model and periods of burnout

Burnout syndrome is among the most common problems faced by employees. In this study, the burnout perceptions of the employees were examined using metaphor analysis method. With this study, it is aimed to determine how employees perceive burnout syndrome and to develop suggestions for coping with burnout syndrome. This research is a qualitative study designed with a phenomenology design. The sample of the study consists of 119 administrative staff working in private hospitals operating in Isparta. Employees who participated in the study were asked to complete the statements "Burnout is like ........... because ............." and the data obtained were analyzed using the content analysis technique. From the data, 28 metaphors and 4 categories formed according to the common features of these metaphors were obtained. As a result, it has been revealed that employees see burnout as “the last” and therefore surrender instead of coping with it. In addition, when metaphors are examined within the framework of Maslach Burnout Model categories, it is noteworthy that emotional exhaustion is seen intensely and employees lack energy and motivation. At the same time, considering the metaphors according to the burnout periods, it was seen that the employees were mostly in the frustration period. This situation, which confirms other findings, reflects the perception that employees have come to an end. In the light of all findings, in order for employees to cope with the burnout syndrome they experience for any reason, they must first move away from their last perception, know that there is a way out of this syndrome and that they are not alone. At this point, various duties fall on both employees and organizations.

Kaynakça

Acar, A. ve Erkan, M. (2018). The Effects Of Quality Work Life And Burnout Syndrome: A Study On Hospitality Industry, Journal of Tourism, 4 (1), 35-53.

Akbolat, M., ve Işık, O. (2008). Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu Hastanesi Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2), 229-254.

Akın, U., ve Oğuz, E. (2010). Öğretmenlerin İşkoliklik Ve Tükenmişlik Düzeylerinin İlişkisi Ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(3), 309-327.

Akman, B., Taşkın, N., Özden, Z. ve Çörtü, F. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinde Tükenmişlik Üzerine Bir Çalışma. İlköğretim Online, 9 (2), 807-815.

Akpınar, A. T., ve Taş, Y. (2011). Acil Servis Çalışanlarının Tükenmişlik İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 11(4), 161-5.

Aksanaklu, P., ve İnandı, Y. (2018). Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 14(3).

Aksu, A. (2010). Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılığa Etkileri: Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aksu, A. ve Baysal, A. (2005). İlköğretim Okulu Müdürlerinde Tükenmişlik, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 41, 7-24.

Akyürek, M. İ. (2020). Öğretmenlerde Tükenmişlik, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 35-47.

Akyüz, İ. (2015). Hemşirelerin Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerinin Çalışma Koşulları ve Demografik Özelikler Açısından İncelenmesi, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi. 3(1): 21-34.

Albar, B. Ö., ve Ofluoğlu, G. (2017). Çalışma Hayatında Mobbing Ve Tükenmişlik İlişkisi, Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(16), 538-550.

Altay, B., Gönener, D., ve Demirkıran, C. (2010). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri Ve Aile Desteğinin Etkisi, Fırat Tıp Dergisi, 15(1), 10-16.

Antoniou, A. S.; Polychroni, F. Ve Vlachakis, A. N. (2006). Gender and Age Differences in Occupational Stress and Professional Burnout Between Primary and High-School Teacher in Greece; Journal of Managerial Psychology, 21(7),682-690.

Arabacı, İ. ve Akar, H. (2010). Eğitim Müfettişlerinin Bazı Sosyal, Demografik ve Mesleki Özelliklerine Göre Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 78-91 .

Ardıç, K. ve Polatcı, S. (2008). Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ Örneği), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10/2, ss.69-96.

Arı, G. S. ve Bal, E. Ç. (2008). Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi, Yönetim ve Ekonomi, 15/1, 131-148.

Aslan, H., Aslan, O. Ve Kesepara C. (1997). Kocaeli’nde Bir Grup Sağlık Çalışanında İşe Bağlı Gerginlik, Tükenme ve İş Doyumu, Toplum ve Hekim, 12(82), 24-9.

Aslan, Ş., ve Özata, M. (2008). Duygusal Zekâ Ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Sağlık Çalışanları Örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (30), 77-97.

Avşaroğlu, S., Deniz, M. E., ve Kahraman, A. (2005). Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu Ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 115-129.

Aydın, A. U. Ve Akgemci, T. (2020). Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Bankacılık Sektörü Çalışanları Örneği, Strategic Public Management Journal, 6(11), 103-114.

Bağcı, Z. (2015). Study of Some Demographic Properties Influencing the Burnout Levels of Nurses in Public Hospitals by CHAID Analysis, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(2): 479-494.

Bakoğlu, R., Yiğit, İ., Yıldız, S. ve Taştan Boz, İ. (2009). Tükenmişliği Ölçmede Alternatif Bir Araç: Kopenhag Tükenmişlik Envanterinin Marmara Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Uyarlanması, Yönetim, 20(63), 77-98.

Bartz, C. ve Maloney, J. P. (1986). Burnout Among Intensive Care Nurses, Research in Nursing & Health, 9 (2), 147-153.

Başol, G. ve Altay, M. (2009). Eğitim Yönetici ve Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(58), 191-216.

Başoğlu, B. ve Aytaç, K. Y. (2016). Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlerinin Liderlik Davranışı Ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11 (3), 465-478.

Benli, A., ve Cerev, G. (2017). Örgütsel Sessizlik Ve Tükenmişlik İlişkisi: Turizm Çalışanları Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 411-433.

Bilici, M.; Mete, F. Ve Soylu, C. (1998). Bir Grup Akademisyende Depresyon ve Tükenme Düzeyleri, Türk Psikiyatri Dergisi, 9(3), 181-189.

Bilişli, Y., Üstündaş M. ve Kamarlı H. (2015). Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması, Electronic Journal of Vocational Colleges. 14: 431-444.

Bolat, O. (2011). İş Yükü, İş Kontrolü Ve Tükenmişlik İlişkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 87-101.

Brewer, E. W. ve Shapard, L. (2004). Employee Burnout: A Meta-Analysis of the Relationship Between Age or Years of Experience, Human Resource Development Review, 3(2), 102-123.

Budak, G. ve Sürvegil, O. (2005). Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 95-108.

Bulut, H. (2015). Sağlık Çalışanlarında Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Iğdır İli Devlet Hastanesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Burke, R. J.; Greenglass, E. R. Ve Schwarzer, R. (1996). Predicting Teacher Burnout Over Time: Effects of Work Stress, Social Support, and Self-Doubts on Burnout and Its Consequences; Anxiety, Stress and Coping: An International Journal, 9(26).

Cameron, L., Maslen, R., Todd, Z., Maule, J., Stratton, P., ve Stanley, N. (2009). The Discourse Dynamics Approach to Metaphor and Metaphor-led Discourse Analysis; Metaphor and Symbol, 24(2), 63-89.

Cemaloğlu, N. Ve Erdemoğlu Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484

Cemaloğlu, N., ve Kayabaşı, Y. (2007). Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyi ile Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Disiplin Modelleri Arasındaki İlişki. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), (2).

Cordes, C. L., ve Dougherty, T. W. (1993). A Review And An Integration Of Research On Job Burnout. Academy Of Management Review, 18(4), 621-656.

Cordes, C. L., Dougherty, T. W. ve Blum, M. (1997). Patterns Of Burnout Among Managers And Professionals: A Comparison Of Models. Journal Of Organizational Behavior: The International Journal Of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 18 (6), 685-701.

Çankaya, M. (2017). Özel Hastane Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Ve Bir Alan Uygulaması, International Journal of Academic Value Studies, 3 (9), 1-15.

Çavuş, M. F., Gök, T., & Kurtay, F. (2007). Tükenmiğlik: Meslek Yüksekokulu Akademik Personeli Üzerine Bir Araştırma, Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 16(2).

Çelik, M. ve Karakaplan-Özer, E. (2013). The Effect Of Total Quality Management Practices On Preventing Burnout Syndrome, International Journal of Social Science, 6 (4), 779-794.

Çetin, F., Basım, H. N., ve Aydoğan, O. (2011). Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 61-70.

Çetin, B., Gündüz, H. B. ve Akın, A. (2008). An Investigation Of The Relationships Between Self-Compassion, Motivation, And Burnout With Structural Equation Modeling [English], Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 39-45.

Çetin, C. ve Kurban, P. (2016). Tükenmişlik ve Örgütsel Sosyalleşme İlişkisi – Kıdemi 0-2 Yıl Olan Memur Çalışanlar Örneklemi, Çalışma ve Toplum, 2016/3, ss.1271-1294.

Çevik, O. ve Özbalcı, A. A. (2020). Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki - Samsun İli Örneği, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(3), 1773-1787.

Çiçek Sağlam, A. (2011). Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri ile İlişkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 407-420.

Demir, R., Türkmen, E. ve Doğan, A. (2015). Examination of Burnout Level of Academics in Terms of Demographic Variables, International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1194-1222.

Denizoğlu, S. ve diğerleri. (2005). Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Çalışan Diş Hekimleri ve Hemşirelerin Mesleki Durum Değerlendirmesi (Bölüm II-Tükenmişlik). Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. 15(2): 43-53.

Deryakulu, D. (2005). Bilgisayar Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (19).

Dikmetaş, E., Top, M., ve Ergin, G. (2011). Asistan Hekimlerin Tükenmişlik Ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3), 137-149.

Dizer, B., İyigün E. ve Kılıç S. (2008). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 12(1-2): 1-11.

Dolgun, U. (2010). Tükenmişlik Sendromu. Örgütsel Davranışta Güncel Konular, 287-310.

Dolunay, A. B., & Piyal, B. (2003). Öğretmenlerde Bazı Mesleki Özellikler Ve Tükenmişlik, Kriz Dergisi, 11(1), 35-48.

Durak, H. Y., ve Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerde Tükenmişlik Duygusunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 37(2).

Duran, Ö., Duran F.Y. ve Aydoğdu G. (2015). Acil Serviste Tükenmişlik Sendromu. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 19(1): 27-32

Edelwich, J. ve Brodsky, A. (1980). Burn-Out: Stages of Disillusionment in the Helping Professions. New York: Human Sciences Press.

Ekberg, J. Y., Griffith, N. ve Foxall, M. J. (1986). Spouse Burnout Syndrome, Journal of Advanced Nursing, 11 (2), 161–165.

Eker, M. ve Anbar, A. (2008). Work Related Factors that Affect Burnout Among Accounting and Finance Academicians, İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10(4), 110-137.

Erçen, A. E. Y. (2009). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Mersin İlinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 1-8.

Ergin, C. (1993). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Türk Psikologlar Derneği Yayını, 22-25 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Eroğlu, Ş. G. (2014). Örgütlerde Duygusal Emek Ve Tükenmişlik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19).

Erol, A., Akarca, F., Değerli, V., Sert, E., Delibaş, H., Gülpek, D., ve Mete, L. (2012). Acil Servis Çalışanlarında Tükenmişlik Ve İş Doyumu, Klinik Psikiyatri, 15, 103-110.

Ertürk, E. ve Keçecioğlu, T. (2012). Çalışanların İş Doyumları İle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler: Öğretmenler Üzerine Örnek Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 12 (1), 39-52.

Fabian, G. (2013). The Application of Improved Metaphor Analysis in Education Research; Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1025-1029.

Filiz, Z. (2014). Öğretmenlerin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 157-172.

Freudenberger, H. J. (1974). Staff Burn‐Out, Journal of Social Issues, 30 (1), 159-165.

Friesen, D., ve Sarros, J. C. (1989). Sources Of Burnout Among Educators. Journal of Organizational Behavior, 10(2), 179-188.

Greenglass, E. R. and Burke, R. J. (1990). Burnout Over Time, Journal of Health and Human Resources Administration, 13 (2), 192-204.

Güdük, M., Erol, Ş., Yağcıbulut, Ö., Uğur, Z., Özvarış, Ş. B., ve Aslan, D. (2005). Ankara’da Bir Tıp Fakültesinde Okuyan Son Sınıf Öğrencilerde Tükenmişlik Sendromu. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 14(8), 169-173.

Gül, A.I.; Keskin, D. ve Bozkurt, C. (2014). The Relationship Between Burnout Syndrome and Automatic Thoughts, Anadolu Psikiatri Dergisi, 15(2), 93-98.

Güllüce, A. Ç., ve İşcan, Ö. F. (2010). Mesleki Tükenmişlik Ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 7-29.

Gülova, A. A., İspirli, D. ve Eryılmaz, İ. (2014). İşkoliklik Ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Beyaz Yakalılar Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19).

Güncel Türkçe Sözlük www.sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 25/12/2020

Gündüz, B. (2005). İlköğretim Öğretmenlerinde Tükenmişlik, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).

Gündüz, B., Çapri, B., ve Gökçakan, Z. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 38-55.

Gündüz, B., Çapri, B., ve Gökçakan, Z. (2013). Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme Ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 29-49.

Güneş, İ., Bayraktaroğlu, S., ve Kutanis, R. Ö. (2009). Çalışanların Örgütsel Bağlılık Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 481-497.

Günüşen, N., ve Üstün, B. (2010). Türkiye'de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire Ve Hekimlerde Tükenmişlik: Literatür İncelemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(1), 40-51.

Helvacı, I., & Turhan, M. (2013). Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Silifke’de Görev Yapan Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1(4), 58-68.

Kaçmaz, N. (2005) Tükenmişlik Sendromu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 68/1:29-32.

Kahya, C. (2015). Örgütsel Sessizlik Ve Tükenmişlik Sendromu İlişkisi, Electronic Turkish Studies, 10(10).

Kan, Ü. D. (2008). Bir Grup Okul Öncesi Öğretmeninde Tükenmişlik Durumunun İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 431-438.

Kaplan, M., ve Ulutaş, Ö. (2016). Duygusal Emeğin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 165-174.

Karahan, Ş., ve Balat, G. U. (2011). Özel Eğitim Okullarında Çalışan Eğitimcilerin Öz-Yeterlik Algılarının Ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 1-14.

Karakaş, A. (2017). Duygusal Emek, Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Otel İşletmesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 80-112.

Karakelle, S., & Canpolat, S. (2010). Tükenmişlik Düzeyi Yüksek İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilere Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 33(147), 106-120.

Karsavuran, S. (2014). Sağlık Sektöründe Tükenmişlik: Ankara’daki Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri, H.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 32(2): 133-165

Kavlu, İ., ve Pınar, R. (2009). Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Ve İş Doyumlarının Yaşam Kalitesine Etkisi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 29(6), 1543-1555.

Kaya, M., Üner, S., Karanfil, E., Uluyol, R., Yüksel, F., ve Yüksel, M. (2007). Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5), 357-363.

Kaya, U. ve Özhan, Ç. K. (2012). Duygusal Emek Ve Tükenmişlik İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(2), 109-130.

Kebapçı, A., ve Akyolcu, N. (2011). Acil Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Ortamının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 11(2), 59-67.

Kıral, E., & Diri, M. S. (2016). Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(39), 125-149.

Koçak, O., Yavuz Ö. ve Yavuz K. (2015). Acil Tıp Teknisyenlerinde Tükenmişlik Sendromu ve Öğrenci Olma Durumu Arasındaki İlişki, Kamu-İş. 14(2): 115-136.

Konakay, G. (2013). Akademisyenlerde Duygusal Zekâ Faktörlerinin tükenmişlik Faktörleri ile İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: Kocaeli Üniversitesi Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 121-144.

Konakay, G. ve Sevinç Altaş, S. (2011). Akademisyenlerde Tükenmişlik ve İş Tatmini Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 13(2), 35-71.

Korkmaz, H., Sünnetçioğlu, S. ve Koyuncu, M. (2015). Duygusal Emek Davranışlarının Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi: Yiyecek İçecek Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), 14-33.

Köse, S., Oral, L., ve Türesin, H. (2011). Duygusal Emek Davranışlarının İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi Üzerine Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 12(2), 165-185.

Kulakçı, H. ve diğerleri. (2015). Zonguldak İl Merkezi Kamu Hastaneleri’nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Mobbing ve Tükenmişlik düzeylerinin ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 12(2): 133-141.

Kurçer, M. A. (2005). Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlerinin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 10-15.

Kutsal, D., ve Bilge, F. (2012). Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik Ve Sosyal Destek Düzeyleri, Eğitim ve Bilim, 37(164).

Lee, R. T. ve Ashforth, B. E. (1993). A Further Examination Of Managerial Burnout: Toward an Integrated Model, Journal of Organizational Behavior, 14(1), 3-20.

Leiter, M. P., ve Maslach, C (1988) The Impact Of Interpersonal Environment On Burnout And Organizational Commitment, Journal of Organizational Behavior, 9(4), 297-308.

Leiter, M. P. ve Maslach, C. (1999). Six Areas Of Worklife: A Model Of The Organizational Context Of Burnout. Journal of Health and Human Services Administration, 21 (4), 472-489.

Maraşlı, M. (2005). Bazı Özelliklerine Ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerine Göre Lise Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 6(23), 27-33.

Maslach, C. (2003a). Burnout The Cost of Caring, prologue by Zimbardo, P. G., Cambridge, Malor Books.

Maslach, C. (2003b) Job Burnout: New Directions in Research and Intervention, Current Directions in Psychological Science, 12 (5). 189-192.

Maslach, C. ve Goldberg, J., 1998, Prevention of Burnout: New Perspectives, Applied& Preventive Psychology, 7:63-74

Maslach, C., Schaufeli, W. B. ve Leiter, M. P. (2001). Job Burnout, Annual Review of Psychology, 52 (1), 397-422.

Maslach, C., ve Jackson, S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout, Journal of Occupational Behaviour, 2: 99-113.

Metin, Ö., ve Gök, F. (2007). Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1), 58-66.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. New Delhi: Sage Publications.

Naktiyok, A., ve Karabey, C. N. (2005). İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 179-198.

Okray, Z. ve Abatay G.B. (2015). Birinci Basamak Temel Sağlık ve Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu ve İş Doyumlarının Karşılaştırılması, Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling. 4(2): 49-56.

Oral, A. G. L.ve Köse, S. (2011). Hekimlerin Duygusal Emek Kullanımı İle İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 463-492.

Otacıoğlu, S. G. (2008). Müzik Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu Ve Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15).

Özgür, M. ve Özer F.G. (2007). Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 10(1): 58-66

Özkanan, A. (2009). Örgüt İkilimi ve Tükenmişlik İlişkisi: Büro Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması, Yükseklisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öztuna, İ. G. (2005). Oto Sanayi Sektöründeki Bir Firmada Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Etmenler, Yükseklisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Quick, J. C., Cooper, C. L., Gavin, J. H., ve Quick, J. D. (2008) Managing Executive Health: Personal And Corporate Strategies For Sustained Success. Cambridge University Press.

Platsidou, M. Ve Agaliotis, I. (2014). Burnout, Job Satisfaction and Instructional Assignment-Related Sources of Stress in Greek Special Education Teachers; International Journal of Disability, Development and Education, 55(1), 61-76.

Polat, S. (2009). İlköğretim Müfettişlerinin Örgütsel Bağlılık, Mesleki Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki, Education Sciences, 4(3), 1150-1159.

Saban, A. (2006). Functions of Metaphor in Teaching and Teacher Education: A review Essay; Teaching Education, 17(4), 299-315.

Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler; Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Sağlam, A. Ç. (2011). Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.8, S.15, s.407-420.

Sayıl, I., Haran, S., Ölmez, Ş., ve Özgüven, H. D. (1997). Ankara Üniversitesi Hastanelerinde Çalışan Doktor Ve Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri, Kriz Dergisi, 5(2), 71-77.

Schaufeli, B.W., Taris, T.W. ve Van Rhenen W. (2008). Workaholism, Burnout and Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-Being?, Applied Psychology: An International Review, 57, 2, 173–203.

Seferoğlu, S. S., Yıldız, H., ve Yücel, Ü. A. (2014). Öğretmenlerde Tükenmişlik: Tükenmişliğin Göstergeleri Ve Bu Göstergelerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(174).

Serinkan, C. ve Barutçu, E. (2020). Güncel Yönetim Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu: Denizli’de Yapılan Bir Araştırma, Yenifikir, Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 12(24).

Singh, J., Goolsby, J. R., ve Rhoads, G. K. (1994). Behavioral And Psychological Consequences Of Boundary Spanning Burnout For Customer Service Representatives, Journal of Marketing Research, 558-569.

Soner, O. Ve Yılmaz, O. (2020). Özel Eğitim Sınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Psikolojik İyi Oluşları ve Tükenmişlik Düzeyleri; Trakya Eğitim Dergisi, 10(3), 668-682.

Sönmez, B., Sönmez, Ö., Orhan, D., Öksüz, E. (2016). Ankara’da Radyoloji Teknisyenlerinin İş Doyumu ve Tükenme Durumları: Kesitsel Bir Çalışma, Euras J Fam Med, 5(1), 25-32.

Sünter, A. T., Canbaz, S. Ve Dabak, Ş. (2006). Pratisyen Hekimlerde İşe Bağlı Gerginlik ve İş Doyumu Düzeyleri, Genel Tıp Dergisi, 16(1), 9-14.

Sweeney, J. T., ve Summers, S. L. (2002) The Effect Of The Busy Season Workload On Public Accountants' Job Burnout. Behavioral Research in Accounting, 14(1), 223-245.

Şahin, F. Ve Şahin, D. (2012). Engelli Bireylerle Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi; Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi 1(2), 275-294.

Şenturan, L. ve diğerleri (2009). Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi. 2(2): 33-45

Şentürk, S. (2014). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeyleri ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Bozok Tıp Dergisi. 4(3): 48-56.

Tanrıverdi, H., Koçaslan, G.ve Taştan, N. O. (2018). Psikolojik Şiddet Algısı, Tükenmişlik Sendromu Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi, 25(1), 113-131.

Tansel, B. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(2), 241-268.

Taşlıyan, M., Hırlak, B., ve Çiftçi, G. E. (2014). Akademisyenlerin Duygusal Zekâ, İş Tatmini Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(3), 63-80.

Taycan, O., Kutlu, L., Çimen, S., & Aydın, N. (2006). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon Ve Tükenmişlik Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(2), 100-108.

Toker, B. (2011). Burnout among University Academicians: An Emprical Study on the Universities of Turkey, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), 114-127.

Torun, A. (1997). Stres ve Tükenmişlik, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi içinde, Ed.Suna Tevrüz, 2.Baskı, Türk Psikologlar Derneği ve Kalite Derneği Ortak Yayını, İstanbul, 43-53.

Tuğrul, B., ve Çelik, U. P. E. (2002). Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 1-11.

Tümkaya, S., ve Çavuşoğlu, İ. (2010). Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 468-481.

Ünal, S., Karlıdağ, R., ve Yoloğlu, S. (2001). Hekimlerde Tükenmişlik Ve İş Doyumu Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi, Klinik Psikiyatri, 4(2), 113-118.

Weisberg, J. (1994). Measuring Workers’ Burnout and Intention to Leave, International Journal of Manpower, 15 (1), s 4-14.

WHO. (2002). European Forum of Medical Associations and The WHO. 26/12/2020 tarihinde http://www.cpme.eu/european_forum_of_medical_associations_and_the_who adresinden alındı.

Wright, T. A. ve Douglas G. B. (1997). The Contribution of Burnout to Work Performance, Journal of Organizational Behavior, 18(1), 491-499.

Yakut, H.İ. ve diğerleri (2013). Sağlık Alanında Çalışma Yaşamında Tükenmişlik, The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology. 10(38): 1564-1571.

Yavuzyılmaz, A., Topbaş, M., Çan, E., Çan, G. ve Özgün, Ş. (2007). Trabzon İl Merkezindeki Sağlık Ocakları Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu ile İş Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(1), 41-50.

Yeniçeri, Ö., Demirel, Y., ve Seçkin, Z. (2009). Örgütsel Adalet İle Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişki: İmalat Sanayi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2009(1), 83-99.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, M. H., ve Erul, E. E. (2013). Duygusal Emek Davranişinin İşgörelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 89-99.

Yıldırım, M. H., Erul, E. E., ve Kelebek, P. (2014). Tükenmişlik İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 34-44.

Yıldırım, M. H. ve İçerli, L. (2010). Tükenmişlik Sendromu: Maslach ve Kopenhag Tükenmişlik Ölçeklerinin Karşılaştırmalı Analizi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1),123-131.

Yıldız, N., Yolsal, N. Ve Ay, P. (2003). İstanbul Tıp Fakültesi’nde Çalışan Hekimlerde İş Doyumu, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 66(1), 34-41.

Yılmaz, E. Ve Aslan, S. (2018). Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik, İşdoyumu ve Algılanan Sosyal Destek: Bursa İli Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1861-1886.

Yılmaz Daban, B. (2018). Ortaokul Öğretmenlerinin Duygusal Emek ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yükseklisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.

Yoleri, S. ve Bostancı, M. Ö. (2012). Determining Factors that Affect Burnout and Satisfaction Among Academicians: A Sample Application on the Hitit University, Electronic Turkish Studies, 7(4), 589-600.

Yücebalkan, B., ve Karasakal, N. (2016). Akademisyenlerde Duygusal Emek İle Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma: Kocaeli Üniversitesi Örneği, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 1(2), 187-200.

Kaynak Göster

APA Özkanan, A . (2021). Çalışanların tükenmişlik algıları: Maslach modeli ve tükenmişlik dönemleri çerçevesinde bir analiz . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (45) , 313-350 . DOI: 10.31795/baunsobed.795331
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

42.4b 24.4b