BİGADİÇ DEPREŞYONU'NUN KUZEYDOĞUSUNDA JEOMORFOLOJİK GÖZLEMLER

Araştırma alam Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'ne dahil olan Karası Yöresi'nm tam güneyinde yer alır Darkot-Tuncel, 1981 .Çalışmanın konusu ise; Bigadiç Un kuzeydoğusunda kalan kıvrımlı yapı sahasının jeomorfolojik ^özelliklerini ortaya koymak ve akarsu ağı ile topografyasının evrimini açıklamaktır. Bigadiç Depresyonu'nun hemen kuzeydoğusunda bugün içinde Özgören ve Çamköy göletlerinin de bulunduğu, Ayıtlı Dere Vadisi yer alır. Bu akarsuyun Emirler Köyü'nün batısında kısmen genişleyen âîüvyal tabanındaki: adı Emirler Deresi'dır, Ayıtlı Dere'nin en önemli kolu ise; güneyden aldığı Kocadet-e'dir.' Bu akarsu Bigadiç Depresyonu'nun doğusunda oldukça dar ve denn bir vadi açmış durumdadır. Asılı vadiyi andıran çok enteresan oluk şekillerinin de meydana gelmiş olduğu bu sahada olası bir faya uymuş Ayıtlı Deresi vadisi bulunmaktadır. Ayıtlı Dere İskele kasabasımn güneybatısındaki kıvrımlı yapı şekillerim dik açılarla keserek, açtığı dar ve derin vadi boyunca kuzeybatıya doğru uzanır ve kuzeydeki Değirmenli Ovası'nm doğusunda Simav Çayı'na ulaşır

GEOMORPHOLOGICAL OBSERVATIONS AT THE NORTHEAST BİGADİÇ DEPRESSION

The research area occupies Karasi district, included in south Marmara subregion in Marmara region Darkot-Tuncel, 1981 Figure: 1 . The aim of study is to reveal geornorphological characteristics of an area with folded structure at the north-east Bigadiç and explain the evolution of river system and topography. The Ayıtlı Creek Valley, including Özgören and Çamköy dammed Lakes, is Located on the North-east Bigadiç Depression. That river is named the Emirler Creek on partially enlarging alluvium floor at the west of Emirler village. Gotten from the south, Kocadere is the most important tributary of the Ayıtlı Creek. At the east of Bigadiç Depression, That river, That is Kocadere, has cleared away a narrow and deep valley. Following a likely fault, the Ayith Creek Valley is found on that area with very interesting u-shaped forms, reminiscent of hanging valley By vertically cutting folded structure forms at the south-west of iskele Markettown, the Ayith Creek, Following a deep and narrow valley cleared away by itself, streches toward the northwest and reaches to the Simav stream at the cast of Değirmenli Plain, in the north

___

Atalay, İ (1987): Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. Ege Ünrv.Ed.Fak Yay. No:9, İzmir.

Bilgin, T. (1985): Göynük Güneydoğusunda Karaktenstik Kıvnmlı Yapı Sahası ve Appalaş Reliefı Hakkında. ist.Umv.Ed.Fak. Coğrafya Böl.Derg., Sayı:2, İstanbul.

Ercan, T. — Güney, E. - Çelikbaş, A. - Ateş, M. - Küçükkaymaz, A. - Türkcan, A. - Can, B. - Erkan, M. (1984): Bigadiç Çevresinin (Balıkesir) Jeolojisi ve Mağmatik Kayaçlann Kökensel Yorumu. M. T. A. Böl Arş No:475, Balıkesir.

Erol, O. (1979): Türkiye'de-Neojen ve Kuaterner Aşınım Dönemleri. Bu Dönemlerin Aşınım Yüzeyleri ıleYaşıt (Korrelat) Tortullara Göre İncelenmesi. Jeomorf.Derg. Sayı:8, S: 1-40, Ankara.

Erinç, S. - Kurter, A. - Eroskay, O. - Mater, B. (1985): Batı Anadolu ve Trakya Uygulamalı Jeomorfoloji Haritası. TÜBİTAK Projesi, TBAĞ 593, Ankara.

Özoğul, A. (1987): Balıkesir Ovası'mn ye Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi ve Uygulamalı Jeomorfolojisi. U,Ü. Sos.Bil.Enst. Doktora Tezi (Basılmamıştır), Bursa.

Soykan, A. (1996): Kepsut-Susurluk Kuzeyi Arasında Susurluk Çayı Vadisinin Jeomorfolojisi Türk.Coğr.Derg., Sayı:31, İstanbul.

Soykan, A,(1996): Sındırgı Depresyonu ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uyg.Mrk. 3.Coğr.Semp. 21. Yüzyıla Doğru Türkiye (15-19 Nisan), Ankara.

Soykan, A. (1998): Bigadiç Depresyonu ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi. Marmara Coğrafya Derg., Sayı:l İstanbul.

Yılmaz, İ. (1971): Balıkesir Î20d4,120^, Î20c4, İ20al, 120^, Paftalannm Jeolojik İncelenmesi. MTA , No:6837, Ankara.

___

APA Soykan, A. (1999). BİGADİÇ DEPREŞYONU'NUN KUZEYDOĞUSUNDA JEOMORFOLOJİK GÖZLEMLER . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (3) , 46-61 .