GRAFİK TASARIM ÖN LİSANS EĞİTİM SÜRECİNDEKİ UYGULAMA ARAÇLARI İŞLEVSELLİĞİNİN ÖĞRENCİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmada Bayburt Üniversitesi Grafik Tasarım ön lisans programındaki eğitim süreçlerinde kullanılan bilgisayar tabanlı uygulama araçları (Photoshop, Indesign, Illustrator, Corel) ve geleneksel uygulama araçlarının (elle çizim ve maket oluşturma) işlevselliğinin; öğrencilerin tutum değerlendirme yaklaşımları bağlamında saptanması amaçlanmaktadır. Bu araştırma, nicel araştırma çerçevesinde tarama modeline göre modellenmiştir. Bu model, bir durum, vaka ya da olgunun hali hazırdaki özelliklerini araştırırken, sürecin içindeki aktörlerin tutumlarını anlamayı amaçlayan bir ölçüm sistematiği içermektedir. Araştırmada, Grafik Tasarım Uygulama Araçları işlevselliğinin öğrenci yönünden değerlendirilmesinde; öğrencilerin yaş ve cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği, sınıf değişkenine göre 2. sınıf öğrencilerin CGI Teknolojilere İlişkin Tutum alt boyut puanlarının 1. sınıflara nazaran daha yüksek olduğu, Grafik Tasarım Bölümünü isteyerek ve bilinçli tercih edenlerin uygulama araçlarına yaklaşımlarının istemeden ve bilinçsiz tercih edenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu, mesleki kariyer planlarına göre GCI Teknolojilerine İlişkin Tutum ve Kullanım Sıklığı alt boyut puan ortalamalarının, mezun olduktan sonra başka bir sektörde çalışmayı düşünen öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada grafik tasarım uygulama araçları işlevselliğinin öğrenciler yönünden değerlendirilmesi sonucunda tüm alt boyutlarda öğrencilerin olumlu tutum gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

___

 • Altıok, S. & Yükseltürk, E. (2015) Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar programlama öğretimine yönelik görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 50-65.
 • Çaydere, O. (2015). Grafik tasarım programlarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri (Doktora Tezi) Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No: 388215)
 • Demir, E., Saatçioğlu, Ö. & İmrol, F. (2016). Uluslararası dergilerde yayınlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Curter Research in Education, 2 (3), 130-148.
 • Elban, M. & Özdemir, G. (2017) Bayburt üniversitesi öğrencilerinin osmanlı türkçesi algıları. Journal of Turkish Studies, 12 (25), 289-304
 • Fidan, N. (1993). Okulda öğrenme ve öğretme. İstanbul: Pegem.Net Yayınları.
 • Göktaş, B. (2017). Bütünleşik pazarlama iletişiminin marka imajına etkisi ve bir uygulama (Doktora Tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No: 462211)
 • Güngör, N. (2011). İletişim kuramlar ve yaklaşımlar. İstanbul: Siyasal Kitabevi.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik uygulamaları. Ankara: Asil Yayınevi.
 • Kır, S. (2018). Duyusal etkinleştirme teknoloji kabul modeli bağlamında online alışveriş yapma eğilimini etkileyen faktörlerin incelenmesi (Doktora Tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No: 518336)
 • Kocaarslan, B. (2016). Profesyonel müzik eğitiminde bilinçli farkındalık, öğrenme stratejileri ve öğrenme stilleri (Doktora Tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No: 435384)
 • Konuk, Y.K. (2018). Grafik tasarım dersi alan öğrencilerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algıları ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No: 533200)
 • Manovich, L. (1997). Automation of sight from photography to computer. http://manovich.net/index.php/projects/automation-of-sight-from-photography-to-computer-vision , Erişim Tarihi: 14.04.2019.
 • Manovich, L. (1999). “Avant-Garde as software”. (In) Media Revolutions. (Ed) S. Kovats. Frankurt: Campus Verlag.
 • Manovich, L. (2001). The Language of new media. Massachusetts: MIT Press.
 • Manovich, L. (2006a). After effect or velvet revolution (Part-1). http://manovich.net/index.php/projects/after-effects-part-1, adresinden edinilmiştir. 10.04.2019.
 • Manovich, L. (2006b). After effect or velvet revolution (Part-2). Retrieved from http://manovich.net/index.php/projects/after-effects-part-2, adresinden edinilmiştir. 11.04.2019.
 • Manovich, L. (2006c). “İmport/export: design workflow and contemporary aesthetics” retrieved from http://manovich.net/content/04-projects/051-import-export/48_article_2006.pdf, adresinden edinilmiştir. 14.04.2019.
 • Manovich, Lev.(2007). “Understanding hybrid media”. Retrieved from http://manovich.net/index.php/projects/understanding-hybrid-media, Erişim Tarihi: 14.04.2019.
 • Manovich, L. (2010). What is visualization. Retrieved from http://manovich.net/index.php/projects/what-is-visualization, adresinden edinilmiştir. 15.04.2019.
 • Manovich, L. (2011). Inside photoshop. Retrieved from http://manovich.net/index.php/projects/inside-photoshop , adresinden edinilmiştir. 14.04.2019.
 • Manovich, L. (2012). Media after software. Retrieved from http://manovich.net/index.php/projects/article-2012, adresinden edinilmiştir. 15.04.2019.
 • Manovich, L. (2016a). Instagrammism and contemporary cultural ıdentity. retrieved from http://manovich.net/index.php/projects/notes-on-instagrammism-and-mechanisms-of-contemporary-cultural-identity adresinden edinilmiştir. 13.04.2019.
 • Manovich, L. (2016b). What makes photo cultures different?. Retrieved from http://manovich.net/index.php/projects/what-makes-photo-cultures-different, adresinden edinilmiştir 12.04.2019.
 • Manovich, L. (2017). Automating aesthetics: artificial ıntelligence and ımage culture. retrieved from http://manovich.net/index.php/projects/automating-aesthetics-artificial-intelligence-and-image-culture, adresinden edinilmiştir. 11.04.2019.
 • NCES (2002). Technology in schools: suggestions, tools and guidelines for assesing technology in elemetary and secondary education. Washington D.C: U.S Department of Education.
 • Oliver, A. L. (1977). Curriculum improvement. USA: Joanna Cotler Books.
 • Özden, Y. (2002). Sınıf içinde öğrenme öğretme ortamının düzenlenmesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Sontag, S. (1993). Fotoğraf üzerine. (Trans.) Reha Akçakaya. Istanbul: Altıkırkbeş Publications.
 • Şimşek, A. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (1. Baskı) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Taymaz, H. (1978). Yapı bilgisi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Tyler, R. W. (2013). Basic pcrinciple of curriculum and instruction. USA/Chicago: The University of Chicago Press.