İŞLETME YÖNETİM KARARLARINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Muhasebe bilgi sistemi işletme yöneticilerine işletmede alınması gereken kararlarda bilgi sağlamaktadır. Küreselleşme ile birlikte bilgi teknolojilerinin sürece dâhil olması rekabet avantajı sağlamak için muhasebe bilgi sisteminden daha fazla fayda elde etmeye dönük ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetim kararları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çerçevede, işletmelerdeki mevcut muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim kararları alınırken muhasebe bilgilerinden faydalanma dereceleri ortaya konulacaktır. Bu amaç doğrultusunda, TRC3 bölgesinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistiksel programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, muhasebe bilgi sistemi ile işletme yönetim kararları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, muhasebe bilgi sistemi ilkelerinin alt boyutları arasında en yüksek uygulama düzeyinin “belgeleme boyutuna” ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, işletme yöneticilerinin muhasebe bilgilerini en çok “müşteri cari hesaplarının takibinde” kullandıkları tespit edilmiştir.

___

 • Akgün, A. İ. & Kılıç, S. (2013). Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetiminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20 (2) , 21-36
 • Akolaş, A. (2004). Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojisinin Küreselleşme Olgusu ve Girişimcilik Üzerine Yansımaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 29-43.
 • Alagöz, A. & Allahverdi, M. (2011). Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Muhasebe Bilgi Sistemi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 4 (3) , 47-64.
 • Atmaca, M. & Akar, E. (2016). İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Çanakkale İlinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1), 146–164.
 • Bhaatt, G. D. (2000). Organizing Knowledge İn the Knowledge Development Cycle. Journal of Knowledge Management, 4(1), 15-26.
 • Can, H. (1999). Organizasyon ve Yönetim. Siyasal Kitabevi.
 • Daft, R. L. (1991). Management, Orlando: The Dryden Press, 2nd Ed.
 • Dalabeeh,R. & Alshbiel, S. O. (2012).The Role of Computerized Accounting Information Systems in Reducing The Costs of Medical Services at King Abdullah University Hospital. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(6); 893-900.
 • Demir, B. (2005). Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Bilgi Güvenliği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (26), 147-156.
 • Ercan, C. (2017). KOBİ’lerde Yöneticilerin Muhasebe Bilgi Düzeylerinin Araştırılması: Kilis Organize Sanayi Bölgesi Örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2) , 309-328.
 • Eren, E. (2001). Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. Beta Yayınları, İstanbul.
 • Ganyam, A. & Ayoor, I. (2019). Effect of Accounting Information System on Financial Performance of Firms: A Review of Literature. IOSR Journal of Business and Management. 21. 39-49.
 • Güner, M. & Kurnaz, E. (2019). Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurumsal Yönetim Uygulamalarına Etkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17 (1) , 297-313.
 • Hatunoğlu, Z. , Akpınar, Y. & Çelik, A. (2013). KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2) , 307-322 .
 • Kalmış, H. & Dalgın, B. (2010). Muhasebe Bilgilerinin Karar Almada Kullanımının Önemi ve Çanakkale’de Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi , (46) , 112-128.
 • Karacaer, S. & İbrahimoğlu, N. (2003). İşletme Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemi, İç Kontrol, Verimlilik İlişkisi ve Önemi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 211-228.
 • Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. (11). Arıkan Basım. Laudon, C. K. & Laudon J. P. (2006). Management Information Systems ‘Managing the Digital Firm’. 10th Edition, New Jersey: Prentice Hall.
 • Maswadeh, S. N. (2016). Interactive Effect Between Organization's Strategy Building And Accounting Information System Design: A Case Study Of Social Security Corporation (Jordan). International Journal of Economic Perspectives, 10 (4), 82-87.
 • Mirze, S. K. (2002). Introduction To Business. Literatür Yayıncılık.
 • Öz, Y. & Yavuz, H. (2017). Muhasebe Mesleğine Yönelimde Kişiliğin Önemi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1 (1) , 36-53.
 • Özer, Ö. & Ercan, C. (2021). Stratejik Yönetim Muhasebesi Araçlarının Hastane Performansına Etkisinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 8 (19), 179-194 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/assam/issue/65159/1003665
 • Polat, E. & Güneş, R. (2019). Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasında İç Kontrol Sisteminin Aracı Etkisi: Trc3 Bölgesi Araştırması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (Akad), 11 (21), 554-576 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.542146
 • Sürmen, Y. & Bayraktar, Y. (2021). Türkiye’deki Muhasebe Düzenlemeleri Çerçevesinde Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21 (63) , 39-60.
 • Tarigan, J. D., & Kunto, Y.S. (2008). Application of Accounting Concepts in the Workplace: A Research of Management Accountant in Surabaya, Indonesia. Journal of International Business Research, 7(3), 89 -104. Tosun, K. (1992). İşletme Yönetimi. Savaş Yayıncılık.
 • TUİK Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri (2021). https: //Data.Tuik.Gov.Tr/Bulten/Index?P=Kucuk-ve-Orta-Buyuklukteki-Girisim-Istatistikleri-
 • Xu, H. (2003). Factor Analysis of Critical Success Factors for Data Quality, Proceeding Of the 19th Americas Conference on Information System, 15-17, 1-6.
 • Yeşil, S. (2010). İşletmeler Açısından İş Etiği ve Yönetimi. İ. Bakan (Ed), İşletmecilikte Seçme Konular, (461). Gazi Kitabevi.
 • Yılmaz, B. (2014). Küresel Rekabet Ortamında Elektronik Ticaretin Muhasebe Bilgi Sistemi Açısından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14 (1-2)
 • Yılmaz, Z. (1995). Yatırım Proje Analizi ve Yönetimi. Uludağ Üniversitesi, Güçlendirme Vakfı, Yayın, 35, 99.
 • Young, J.J. (2006). Making Up Users, Accounting. Organizations and Society, 31, (6), 579-600.
 • Yozgat, Uğur (1994).Yönetimde Karar Alma Teknikleri, Beta Yayınları, İstanbul,
 • Yükçü, S., Yöneticiler İçin Muhasebe: Yönetim Muhasebesi, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2007.