E-DEVLET ALANINDA YAPILMIŞ TEZLERİN SİSTEMATİK DERLEMESİ: 2003-2022

Bu çalışmanın amacı, 2003-2022 yılları arasında e-devlet konusuna ilişkin üretilen tezlerin genel hatlarıyla kapsamlı bir şekilde sınıflandırılması ve daha bütüncül bir açıdan incelenmesidir. Bu bağlamda çalışmada, sistematik derleme metodu tercih edilmiştir. Ulusal Tez Merkezi web tabanında ‘E-devlet’ kavramı anahtar kelime olarak kullanılarak tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda Türkiye’de 2003-2022 yıllarında yapılmış, toplam 214 adet yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır. Ulaşılan bu tezlerin tamamı araştırma kapsamına alınmış ve içerik analizi yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Veriler; yayın yılı, üniversite, enstitü, anabilim dalı, yazım dili, danışman unvanı, araştırma yöntemi, araştırma türüne göre incelenmiş ve elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonuçları ele alındığında, en çok çalışma yapılan yılın 2019 yılı olduğu, yüksek lisans tezlerinde konunun daha çok çalışıldığı, nitel araştırma yönteminin daha çok tercih edildiği, yazım dili olarak çoğunlukla Türkçe’nin kullanıldığı saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, e-devleti konu alan makaleler üzerinde de bir sistematik derleme çalışmasının gerçekleştirilmesi, yeni oluşturulacak tezlerde nicel yöntem kullanımının daha avantajlı olacağı, doktora tezlerinin ilgili konuyla alakalı az kaldığı ve bu alanda çalışmaların yapılması gerektiği, ayrıca sosyal bilimler dışında ki farklı bilim alanlarının da konuyla ilgili çalışma yapabileceği önerilerinde bulunulmuştur.

___

 • Akcagündüz, E. (2013). Türkiye’de e-devlet sistemine farklı bir bakış: E-devlet ve Tasarruf ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(2), 127-140.
 • Arifoğlu, A., Körnes, A., Yazıcı, A., Akgül, K. ve Ayvalı, A. (2002). E-devlet yolunda Türkiye. İstanbul: Türkiye Bilişim Derneği.
 • Baştan, S. ve Gökbunar, R. (2004). Kamu hizmetlerinin sunumunda e-devletle ilgili yeni gelişmeler: Tümleşik e-devlet sistemlerine doğru. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 71-89.
 • Bertot, J. C., Jaeger, P. T. & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government Information Quarterly, 27(3), 264–271. doi:10.1016/j.giq.2010.03.001
 • Brown, M. M. & Brudney, J. L. (2001). Achieving advanced electronic government services: An examination of obstacles and implications from an international perspective. Paper presented at the National Public Management Research Conference, Bloomington, IN, October 2001.
 • Carter, L. & Bélanger, F. (2005). The utilization of e-government services: citizen trust, innovation and acceptance factors. Information Systems Journal, 15(1), 5–25. doi:10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x
 • Çakır, C. (2015). E-devlet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Global Journal of Economics and Business Studies, 4 (7) , 37-48. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusgjebs/issue/7495/98756
 • Çarıkçı, O. (2010). Türkiye’de e-devlet uygulamaları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12) , 95-122. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbe/issue/23190/247699
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türkiye’deki e-devlet uygulamalarının değerlendirilmesi. M. Akgül, E. Derman, A. Özgit, U. Çağlayan, M. Ertürkler ve M. Karakaplan (Ed.), Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri içinde (63-72. ss.). Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Çelik, K. (2003). E-devlet ve yeniden yapılanma. İçişleri Bakanlığı, 149.
 • Çelikkol, Ö. (2008). Kamu yönetiminde e-devlet yapılanması ve Türkiye için e-devlet model önerisi. Isparta, Tür: Yüksek Lisans Tezi.
 • Delibaş, K. ve Akgül, A. E. (2010). Dünyada ve Türkiye'de e-devlet uygulamaları: Türkiye'de e-demokrasi ve e-katılım potansiyellerinin harekete geçirilmesi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13(1), 100-144. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sosars/issue/11403/136144
 • Demirel, D. (2006). E-devlet ve dünya örnekleri. Sayıştay Dergisi, (61), 83-118.
 • Doğan, K. C. ve Ustakara, F. (2013). Kamuda bir yapılanma dönüşümü olarak e-devlet ve e-yönetişim ilişkisi üzerine. Global Journal of Economics and Business Studies, 2(3), 1-11. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusgjebs/issue/7489/98694
 • Dünya Bankası. 9 Şubat 2003 tarihinde https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government adresinden erişildi.
 • E-Devlet Kapısı. 12 Şubat 2023 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar#s01 adresinden erişildi.
 • Efendioğlu, Ö. G. A. ve Sezgin, Ö. G. E. (2007). E-devlet uygulamalarında bilgi ve paylaşım güvenliği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 219-236. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4377/59982
 • Emini, F. T. ve Kocaoğlu, M. (2011). Bilişim teknolojileri kullanımının hizmet sunumuna etkileri: Konya İl Özel İdaresi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 179– 200.
 • Welch. W. E., Hinnant. C. C. ve Moon. M. J. (2005). Linking citizen satisfaction with e-government and trust in government. Journal of Public Administration Research and Theory, 15(3), 371–391. doi: 10.1093/jopart/mui02l
 • Fadhıl, W. M., Sökmen, A. ve Ekmekçioğlu, E. B. (2014). Geleneksel devlet anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e-devlet algısı karşılaştırması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 7 (3) , 21-32. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gazibtd/issue/6632/88039
 • Fang, Z. (2002). E-government in digital era: concept, practice and developınent, international journal of computers. The Internet and Management, 10( 2), 1 -22.
 • Fountain, J. E. (2001). Building the virtual state: Information technology and institutional change. Washington, DC: Brookings Institution Press.
 • Galindo, F. (2002). E-Government trust providers, A. Grönlund (Ed.), Electronic Government: Design, Application and Management içinde (121-150). Hershey: Idea group Publishing.
 • Gartner Group. (2000). Key issues in e-government strategy and management research notes. Erişim adresi https://www.gartner.com/en/documents/306621
 • Güngör, S. (2007). Kamu hizmetlerinin sunumunda yeni bir olgu: E-devlet. Türk İdare Dergisi, 457, 125-140. Ho, A. T. (2002). Reinventing local governments and the e-government initiative. Public Administration Review, 62(4), 434–444. doi:10.1111/0033-3352.00197
 • Holmes, D. (2001). E-Gov: E-business strategies for government. London: Nicholas Brcaley Publishers.
 • Jaeger, P. T. (2003). The endless wire: E-government as global phenomenon. Govenment Information Quarterly, (20), Pergamon.
 • Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33.
 • Karagülmez, A. (2010). Elektronik devlet kavramı. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi(TAAD), 2, 455-468.
 • Kösecik, M. ve Karkın, N. (2004). E-devlet: Amaçlar, Sorunlar ve Uygulamalar, A. Yılmaz ve M. Ökmen (Ed.), Kamu Yönetimi içinde. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kuran, N. H. (2005). Türkiye için e-devlet modeli. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Layne, K. & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. Government Information Quarterly, 18(2), 122-136. doi:10.1016/s0740-624x(01)00066-1
 • Maraş, G. (2011). Kamu yönetimlerinde e-devlet ve e-demokrasi ilişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37), 121-144.
 • McClure, D. (2001). Electronic government: Challenges must be addressed with effective leadership and management. General Accounting Office. GAO-01-959T.
 • Metin, A. (2012). Türkiye’de e-devlet uygulaması ve e-devletin bürokrasiye etkisi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 97-108.
 • Mısra, D.C. (2007). Select Aspects of Conceptual Foundations of E- Government: Clearing the Fog for a Better Vision. 5th International Conference on E-Governance: Foundations of E-Government içinde (21-33. ss.). Hydebarad: ICEG.
 • Moon, M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or reality?. Public Administration Review, 62(4), 424–433. doi:10.1111/0033-3352.00196
 • Odabaş, H. (2009). E-devlet sürecinde elektronik belge yönetimi. İstanbul: Hiperlink Yayınları, Birinci Baskı.
 • Olgun, M. E. (2006). Yönetim açısından e-devlet uygulamaları ve İstanbul ilçe belediyesi üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2003) . The e-government imperative, OECD e-government studies. Erişim adresi https://read.oecd-ilibrary.org/governance/the-e-government-imperative_9789264101197-en#page1
 • Saruç, T. N. (2007). E-devlet hizmetlerinden yararlanma derecesi ve algılanan hizmet kalitesi: Ampirik bir çalışma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 9(1).
 • Tataroğlu, M. ve Çoşkun, B. (2011). Bilgi iletişim teknolojileri ve e-devlet’ in etik açıdan irdelenmesi, Erişim adresi www.etikturkiye.com/etik/kyonetim/Tataroglu.pdf
 • Taysi, V. & Gürsoy, G. (2022). Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin sistematik derlemesi, 6th International Education and Innovative Sciences Congress içinde. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Tolbert, C. J. & Mossberger, K. (2006). The effects of e-government on trust and confidence in government. Public Administration Review, 66(3), 354–369. doi:10.1111/j.1540-6210.2006.00594.x
 • Uçkan, Ö. (2003). E-demokrasi ve Türkiye, kamu yönetiminin yeniden yapılanması için strateji ve politikalar-I. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Uğur, A. A. & Çütcü, İ. (2009). E-devlet ve tasarruf etkisi kapsamında VEDOP projesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(2), 1-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sobiadsbd/issue/11348/135609
 • Ulusoy, A. ve Karakurt B. (2002). Türkiye’nin e-devlete geçiş zorunluluğu, I. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Tebliğleri Bildiriler Kitabı içinde. İzmit: Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F Yayını.
 • United Nations and American Society for Public Administration. (2001). Global survey of E-government. Erişim adresi http://www.unpan.org/egovernment2.asp.
 • Yamaç, N. (2011). Dünyada e-devlet uygulamaları ve Türkiye değerlendirmesi: Kurumlar, sorunlar ve öneriler. Türk İdare Dergisi, 471-472.
 • Yeşilorman, M. & Koç, F. (2012). Yerel yönetimlerde e-devlet uygulamaları ve yerel demokrasiye katkıları.
 • Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II içinde (769-783. ss.). Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Yıldız, M. (2003a). Elektronik (E)- Devlet kuramı ve uygulamasına genel bir bakış ve değerlendirme. M. Acar ve H. Özgür (Ed.), Çağdaş Kamu Yönetimi-I içinde, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yildiz, M. (2007). E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward. Government Information Quarterly, 24(3), 646–665. doi:10.1016/j.giq.2007.01.002
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta değerlendirme ve bibliyometrik analizler. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1457-1490.
 • West, D. M. (2004). E-Government and the transformation of service delivery and citizen attitudes. Public Administration Review, 64(1), 15–27. doi:10.1111/j.1540-6210.2004.00343.x