“OSMANLI TOPLUMUNDA DERVİŞLER VE ABDALLAR” İSİMLİ KİTABIN TANITIM VE DEĞERLENDİRİLMESİ

“OSMANLI TOPLUMUNDA DERVİŞLER VE ABDALLAR” İSİMLİ KİTABIN TANITIM VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Anahtar Kelimeler:

Tasavvuf, Osmanlı, Tarikat

INTRODUCTİON AND EVALUATİON OF THE BOOK NAMED “DERVİSHES AND ABDALS İN OTTOMAN SOCİETY”

INTRODUCTİON AND EVALUATİON OF THE BOOK NAMED “DERVİSHES AND ABDALS İN OTTOMAN SOCİETY”

___

 • Ateş, S. (1993). Cüneyd-i Bağdâdî. Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt 8, 119-121). İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi.
 • Aybudak, U. (2017). Dini Gruplar, Siyaset ve Bürokrasi “Halidliğin Anadolu’da Yayılmasının Siyasal-Sosyal Arka Planı ve Türkiye İslamcılığına Etkileri”, Emin Yayınları, , ss. 215-231.
 • Çelik, İ. (2015). Gelenekselci Ekol’ün Tasavvufla İlgili Bazı Konulara Yaklaşımları, Sûfî Araştırmaları, 6(12), ss. 106-130.
 • Küçük, H. (1997). Tasavvufta Kadın, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 389-398.
 • Maden, F. (2011). Bektaşilikte Giysi ve Sembol Olarak Tâc, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 59, ss. 65-84.
 • Ocak, A. Y. (1992). Bektaşîlik. Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt 5, 373-379). İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi.
 • Ocak, A. Y. (1996). Hacı Bektaşî-ı Velî. Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt 14, 455-458). İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi.
 • Sayın, E. (2015). Kulluk Ve Özgürlük Açısından Tasavvuftaki Kadın Anlayışına Bir Bakış, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(20), ss. 147-155.
 • Şimşek, H. İ. (2006). XVII-XIX Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 9(2), 325-333.
 • Şimşek, S. (2015). Nurettin Topçu’ya Göre Sûfîlik ve İslâm Sûfîleri, Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 1369-1385.
 • Uludağ, S. (1992). Bayezid-i Bistami. Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt 5, 238-241). İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi.