Yapay zekâ ile gelişen ticaretin bankacılık sektörüne etkisi: e-ticaret ve ticari krediler ilişkisi

Yapay zekâ teknolojisi günümüzde en hızlı gelişen teknolojilerdendir. İlk olarak McCarty tarafından kullanılan yapay zekâ kavramı, bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişmesiyle günlük hayata her gün daha da entegre olmaktadır. Yapay zekâ ile ekonomik alanda firmaların ve müşterilerin beklentileri/istekleri değişmiş ve değişmeye devam etmektedir. Müşteriler önceden mağazaya giderek ürün veya hizmetlerini alırken, günümüzde bu işlem elektronik ortamda bir telefonla yapılabilmektedir. E-ticaret denilen bu yöntem; ürünlerin ve hizmetlerin internet ortamında satışıdır. E-ticarette firmalar müşterilerin taleplerini yönlendirmede, maliyetlerini azaltmada, müşteri memnuniyetini arttırmada yapay zekâ teknolojisini kullanmaktadır. Firmalar gibi bankalar da bu gelişim ve değişim sürecine uyum sağlamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de E-ticaretin gelişiminin ticari krediler ile ilişkileri incelenmiştir. Böylece yapay zekâ destekli E-ticaret gelişiminin, firmaların yeni yatırımlarında etkili olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

The effect of trade developed by artificial intelligence on the banking sector: the relationship of e-commerce and commercial loans

Artificial intelligence technology is one of the fastest technologies today. The concept of artificial intelligence, first used by McCarty, with the development of computer and internet technology, it is more and more integrated into daily life. With artificial intelligence, the expectations / demands of companies and customers in the economic field have changed and continue to change. While customers used to go to the store and buy their products or services, nowadays this can be done electronically over a phone. This method, called e-commerce; is the sale of products and services on the Internet. In e-commerce, companies use artificial intelligence technology to guide customers demands, reduce costs, and increase customer satisfaction. Companies use artificial intelligence technology to guide customers' demands, reduce costs and increase customer satisfaction. Likewise, banks adapt to this development and change process. In this study, the relationship between the development of e-commerce and commercial loans in Turkey has been examined. Thus, it has been tried to determine whether artificial intelligence supported e-commerce development is effective in new investments of companies.

___

 • Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zekâ ve uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 71-88. Bankalararası Kart Merkezi, https://www.bddk.org.tr/Veri/Detay/159 adresinden 10.10.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Canova, F. (1999). Vector autoregressive models: specification, estimation, inference, and forecasting. Handbook of applied econometrics volume 1: Macroeconomics, 53-110.
 • Coşkun, N. (2004). Elektronik ticaretin gelişiminde temel dinamikler ve gelişimi önündeki engeller. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 243-258.
 • Deliçay, M. (2021). Perakende e-ticaretin yükselişi: fırsatlar, sorunlar ve öneriler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
 • Engle, R. F. ve Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, 251-276.
 • Eryüzlü, H. ve Kurtoğlu, A. (2021). E-Ticaret ve bireysel kredilerin çok yönlü ilişkileri: Türkiye örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 277-238.
 • Deliçay, M. (2021). Perakende e-ticaretin yükselişi: fırsatlar, sorunlar ve öneriler. TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Yayın No: 0019.
 • Demirdöğmez, M. (2021), E-ticaret mevcut durum ve gelecek projeksiyonları. Güncel Dijital Pazarlama Paradigmaları, 185-206
 • Girginer, N. (2008). Ticari kredi taleplerinin değerlendirmesine çok kriterli yaklaşım: özel ve devlet bankası karşılaştırması, Muhasebe ve Finans Dergisi, (37), 132 - 142
 • Khrais, L. T. (2020). Role of artificial intelligence in shaping consumer demand in E-commerce. Future Internet, 12(12), 226.
 • Kumar, T. ve Trakru, M. (2020). The colossal impact of artificial intelligence. E-commerce: statistics and facts. Int. Res. J. Eng. Technol. (IRJET), 6, 570-572.
 • Movahedi-Lankarani, S. J. (2003). Best of the web: e-commerce. Journal Of Business & Finance Librarianship, 8(3-4), 133-151.
 • Pirim, A. G. H. (2006). Yapay Zekâ. Journal Of Yaşar University, 1(1), 81-93.
 • Say, C. (2018). 50 soruda yapay zekâ. 7 Renk Basım Yayın ve Filmcilik Ltd. Şti.
 • Sucu, İ. (2019). The effect of artifiticial intelligence on society and artifiticial intelligence the view of artifiticial intelligence in the context of film (I.A.), Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 203-215
 • Song, X., Yang, S., Huang, Z. ve Huang, T. (2019). The application of artificial intelligence in electronic commerce. In Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1302, No. 3, p. 032030. IOP Publishing.
 • Şanlı. (2020). Küresel ekonomiye yön veren teknolojiler. Akçağ Yayınları.
 • Topakkaya, A. ve Eyibaş, Y. (2019). Yapay zekâ ve etik ilişkisi. Felsefe Dünyası, 70(1), 81-99.
 • Tuncalı, K. (2020). E-ticaret sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Sektör Raporları.
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023).
 • Zengin, N. ve Ulu, F. (2021). Yapay zekâ teknolojileri ile elektronik ticarette marka değeri yaratmak. Beykent Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 2148-7154
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2015
 • Yayıncı: Ardahan Üniversitesi