Gayrimenkul ve emlak pazarlamasında yaşanan sorunlar ve sektörde kullanılan pazarlama iletişimi: Niğde ve yöresi gayrimenkul ve emlak işletmelerine yönelik bir araştırma

Araştırma, gayrimenkul ve emlak sektöründe kayıtlı olarak faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama açısından yaşadıkları sorunları tespit etmekle birlikte, pazarlama faaliyetleri kapsamında sektörde kullanılan pazarlama iletişimini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 01-28 Şubat 2021 tarihleri arasında, araştırmanın örneklemini oluşturan Niğde ve yöresindeki gayrimenkul/ emlak sektöründe faaliyet gösteren ve her gayrimenkul ya da emlak işletmesinden en az bir işyeri sahibi, yönetici, gayrimenkul danışmanı, aracı veya satış temsilcisi olmak şartıyla toplam 62 pazarlamacıyla yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde uygulanan anketlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma, keşifsel bir araştırma olup, araştırma mevcut durumu belirlemeye yönelik durum tespiti yapmak amacındadır. Araştırma sonucunda, gayrimenkul ve emlak işletmelerinin uzman bir pazarlamacı veya pazarlama danışmanından destek almadıkları ortaya çıkmış olup, gayrimenkul ve emlak pazarlamasında sektörde yaşanan en büyük sorunun, kayıt dışı çalışan veya ayakçı/korsan olarak bilinen emlakçıların sayısının artması olduğu belirlenmiştir. Ayrıca pandemi sürecinin sektörü olumsuz etkilediği, gayrimenkul ve emlak işletmesi işyeri sahibi, yönetici, gayrimenkul danışmanı, aracı veya satış bölümü çalışanlarının eğitim ve bilgi açısından donanımlı olmadıkları tespit edilmiştir. Yine Niğde ve yöresinde faaliyet gösteren gayrimenkul ve emlak pazarlaması gerçekleştiren işletmelerin pazarlama iletişiminde www.sahibinden.com. internet sitesi ile whatsapp ve www.facebook.com sosyal medya araçlarını pazarlama faaliyetlerinde yoğun olarak kullandıkları sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Gayrimenkul, Emlak, Pazarlama, Niğde

Problems in real estate marketing and marketing communication used in the sector: a research on real estate and property enterprises in Nigde and its region

The research was carried out to determine the marketing communication used in the sector that they can find, as well as the departments of the businesses registered in the real estate and real estate sector. The research was carried out between 01-28 February 2021, in order to examine the sample of the study, provided that there is at least one workplace owner, manager, real estate consultant, broker or sales department employee after each real estate or real estate business. As a result of face-to-face interviews with 62 marketers, the information obtained from the surveys was obtained. The study carried out is an exploratory research and the research aims to make a descriptive situation determination to determine the current situation. The research revealed that real estate and real estate businesses do not get support from a specialist marketer or marketing consultant, and the major problem in real estate and real estate marketing is the growing number of real estate agents known as unregistered or outlawers. In addition, it was found out that the pandemic had a negative impact on the real sector, and that real estate and real estate business owners, managers, real estate consultants, brokers or sales department employees were not written outside of education and knowledge. Again, www.sahibinden.com in the marketing communication of real estate marketing companies operating in Niğde and its region with the website of whatsapp and www.facebook.com. It has been revealed that they use social media tools extensively in their activities.

___

 • Acar, O. (2010). Emlak pazarlaması uygulamalarının bir kent merkezinde incelenmesi Aydın ili örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Akbaş, A. (2010). Yabancıların Türkiye’de taşınmaz ediniminin emlak piyasası üzerine etkilerinin incelenmesi: Alanya örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Arslan, A. (2015). Bireysel girişimcilik ve düzenleyici odaklar kuramı ilişkisinde çevresel belirsizliğin düzenleyici rolü: emlak sektöründe bir araştırma, JED / GKD, 10(1), 147-166.
 • Aşıkoğlu, N. O. (2009). Konut pazarlamasında kullanılan yöntemler ve konut finanslama tekniği olarak mortgage sistemi (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Atasoy, T. Y. ve Apaydın, A. T. D. (2015). Türkiye’de yabancı gerçek kişilerin taşınmaz ediniminin sınırlandırılması: Antalya ili Alanya ilçesi örneği (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Barrell, D. ve Nash, M. (2005). Fundamentals of Marketing for the Real Estate Proffessional, Dearborn Real Estate Education.
 • Basmacı, U. ve Çengel, Ö. (2018). Gayrimenkul sektöründe dijital pazarlamada arama motorları reklamları. Journal of Technologies and Applied Sciences, 1(1), 29-36.
 • Çabuk, S. ve Zeren, D. (2009). Emlak pazarında satış etiği. Öneri Dergisi, 8(31), 1-8.
 • Çengel, Ö., İçli, G., Turan, N. ve Öztürk, S. (2013). Emlak yönetimi ve pazarlaması, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Yayını No: 1743), Eskişehir.
 • Çengel, Ö. (2006). Gayrimenkul sektöründe modern pazarlama teknikleri ve güncel uygulamalar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 125-131.
 • Çengel, Ö. ve Öztek, M., Y. (2014). Competitive marketing strategies in the turkish real estate and a research in the sector. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 5(17), 67-88.
 • Çikler, Y. (2008). Emlak sektöründe pazarlama planının değerlendirilmesi ve alternatif pazar araştırması sistematiği önerisi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • DiPasquale, D. ve Wheaton, W. C. (1996). Urban economics and real estate markets. Englewood Cliffs, Prentice Hall: NJ.
 • Dörtgöz, G., Ö. (2007). Emlak alım-satım-yatırım rehberi, Birlik Matbaacılık, İstanbul.
 • Ficek, E., Henderson, T. P. ve Johnson, R. H. (1987). Real estate principles and practices, Merrill Publishing Company: Ohio.
 • Gedik, H. ve Etlioğlu, M. (2017). İnternette emlak pazarlaması. Electronic Turkish Studies, 12(32), 79-94.
 • Geltner, D., Miller, N. G., Clayton, J. ve Eichholtz, P. (2001). Commercial real estate analysis and investments, Cincinnati, OH: South-western.
 • Gül, G. (2012). Gayrimenkul Yatırımcısı İnşaat Firmalarında Konut Pazarlama Yönetim Süreci (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güneş, M. ve Özgüner, Z. (2021). Satış elemanlarının emlak sektöründeki rolünün belirlenmesinde güven unsurunun önemi. R&S-Research Studies Anatolia Journal, 4(1), 13-29.
 • Hepşen, A. (2014). Gayrimenkul değerleme esasları-Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu.
 • Hurma, H., Kubaş, A. ve İnan, İ. H. (2012). Emlak yönetiminde gayrimenkul değerlerine etki eden faktörlerin analizi. Sosyal Bilimler Metinleri, 2012(1), 1-17.
 • Karadağ, H. (2008). Türkiye’de gayrimenkul sektörünün ekonomik analizi ve yabancılara gayrimenkul satışının iktisadi sonuçları (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Küçükaslan, N. (2015). Emlak pazarlaması (1. Baskı). Ekin Kitapevi, Bursa.
 • Mazlum, M. ve Demirci, F. (1999). Emlak pazarlaması. Pazarlama Dünyası, 13(74), 4-11.
 • Öztürk S. A. (2003). Hizmet pazarlaması. Ekin Yayınları: Ankara.
 • Öztürk, S., A. ve Turan, N. (2009). Emlak yönetimi ve uygulama. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Yayın No: 1004:2557), Eskişehir.
 • Öztürk, M. ve Bacaksız, P. (2019). İnternette emlak reklamlarına yönelik tüketici güveni: tüketici tutum bileşenleri üzerine bir araştırma. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), 323-348.
 • Santmyer, P. (2013). Real estate marketing for the 21st century, İzmir Kitabevi.
 • Sözer, N. (2016). Gayrimenkul sektöründe mimari ve tasarımın pazarlama yönteminde önemi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.
 • Squires, G. ve Heurkens, E. (2016). Methods and models for international comparative approaches to real estate development. Land Use Policy, 50, 573-581.
 • Şahin, D. R. ve Uslu, T. (2013). Bilgi yönetiminin inşaat ve emlak sektöründeki dönüşüme etkisinin incelenmesi, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2), 41-58.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. (İkinci Baskı). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
 • Tosun, E. K. (2016). Türkiye’de gayrimenkul sektörünün daha kurumsal bir yapıya kavuşma sürecinde gayrimenkul danışmanlarının rolü. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 329-343.
 • Turan, N. (2017). Emlak satış elemanlarının satış ve müşteri odaklılıkları, uyarlanmış satış becerileri ve kişisel performans algıları üzerine bir saha araştırması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(31), 631-646.
 • Turan, N., Çengel, Ö., İçli, G. ve Öztürk, S. (2013). Emlak Yönetimi ve Pazarlaması. TC. Anadolu Üniversitesi Yayını (2785).
 • Uğur, L., O. ve Özdemir Ö., H. (2010). Konut üretimi ve konut pazarlaması, kırşehir ili örneği, Engineering Sciences, 5(2), 310-338.
 • Üçdoğruk, Ş. (2001). İzmir ilinde emlak fiyatlarına etki eden faktörler-hedonik yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 149-161.
 • Ünlü, G. (2014, 28 Şubat). Gayrimenkul Pazarlama, Eski Köye Yeni Adet, Erişim adresi: http://v3.arkitera.com/UserFiles/File/download/ GayrimenkulPazarlama_EskiKoyeYeniAdet.pdf.
 • Yirmibeşoğlu, F. (2009). Emlak komisyoncularının mekânsal dağılım süreci ve İstanbul'da konut piyasası. İTÜ Dergisi/a, 7(2), 128-140.