Covid-19’un bağımsız denetim raporuna ve denetçinin görüşüne etkisi: BİST’te bir araştırma

İşletmelerin finansal tabloları ile ilgilenen taraflar işletmelerden kaliteli, olağandışı durumları ele alan, şeffaf ve güvenilir bilgi talep etmektedirler. Bağımsız denetimin temel amacı, işletmenin finansal tablolarının, işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin tüm önemli yönlerini doğru ve gerçeğe uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı hususunda, uygun ve yeterli sayıda denetim kanıtı elde etmek ve bu kanıtlar ışığında güvenilir bir denetim görüşü sunmaktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Covid-19’un yarattığı belirsizlik ortamı küresel ekonomiyi olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin de zor bir dönem yaşamasına neden olmuştur. Covid-19’un oluşturduğu bu belirsizlik süreci birçok meslek dalını olduğu gibi bağımsız denetim mesleğini de etkilemiştir. Bu çalışma, Covid-19’un bağımsız denetçinin görüş ve denetim raporuna etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, BİST Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller Sektöründe faaliyet gösteren 31 şirketin 2017-2020 yılları arasında yayımlanan denetim raporları www.kap.org.tr internet sitesinden çekilerek incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, denetçilerin denetim raporlarında Covid-19’a ilişkin değerlendirmelerde bulundukları ve denetim raporlarında diğer husus ve dikkat çeken husus paragrafında açıklamalara yer verdikleri görülmüştür. Ancak, bağımsız denetim raporlarında Covid-19’un işletmenin sürekliliğine ve olumlu görüş dışında bir görüş bildirme durumuna yönelik önemli etkisinin bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Effect of Covid-19 on independent audit report and auditor's opinion: a research on BIST

The parties dealing with the financial statements of the enterprises demand high quality, transparent and reliable information addressing extraordinary situations. The main purpose of the independent audit is to obtain sufficient and appropriate audit evidence on whether the financial statements of the enterprise represent the financial situation and operating results of the enterprise in all material respects in a true and accurate manner, and to present a reliable audit opinion in the light of these evidence. The uncertainty created by Covid-19, which was declared as a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020, caused the global economy as well as our country's economy to experience a difficult period. This uncertainty process created by Covid-19 has affected the independent audit profession as well as many professions. This study aims to investigate the effect of Covid-19 on the opinion and audit report of the independent auditor. In the study, the audit reports published between 2017-2020 of 31 companies operating in the BIST Wholesale and Retail Trade, Restaurants and Hotels Sector were taken from the website www.kap.org.tr and analyzed. As a result of the study, it was seen that the auditors made evaluations about Covid-19 in their audit reports and included explanations in the other Issues and remarkable points paragraph in the audit reports. However, it has been observed in the independent audit reports that Covid-19 does not have a significant effect on the continuity of the business and the situation of expressing an opinion other than a positive opinion.

___

 • Adana, B. A. ve Özbirecikli, M. (2020). Bağımsız denetim sürecinin covid-19 salgınının etkileri açısından değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 2080-2093.
 • Bircan, N. G. (2020). Belirsizlik ve kriz durumlarında çevik denetim anlayışı ve denetim mesleği üzerine etkileri: Covid-19 vakası üzerine bir değerlendirme, Mali Çözüm, 30(161), 245-258.
 • Kamu Gözetim Kurumu (KGK), (2020, 11 Mart). [Yazı] Erişim adresi: https://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4657/COVID19Salg%C4%B1n%C4%B1n%C4%B1n-Yu%CC%88ru%CC%88tu%CC%88len-Bag%CC%86%C4%B1ms%C4%B1z-Denetimlere-Etkisi.
 • BDS 540 Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi Standardı. (2019, 26 Aralık). Resmi Gazete (Sayı: 30995 (4.Mükerrer)). Erişim adresi: https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/ v2/BDS/BDS%20540_%20kurum%20sitesi.pdf.
 • BDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı. (2017, 13 Aralık). Resmi Gazete (Sayı: 30269). Erişim adresi: https://www.kgk.gov.tr/ Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDSyeni11092019/BDS_560.pdf.
 • BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı. (2017, 24 Mart). Resmi Gazete (Sayı: 30017 (Mükerrer)). Erişim adresi: https://www.kgk.gov.tr/ Portalv2Uploads/files/ uyurular/v2/BDS/BDSyeni11092019/BDS_570.pdf.
 • BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı. (2019, 31 Aralık). Resmi Gazete (Sayı: 30995 (4.Mükerrer)). Erişim adresi: https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/ files/Duyurular/v2/BDS/BDS%20701(2).pdf.
 • BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı. (2017, 24 Mart). Resmi Gazete (Sayı: 30017 (M)). Erişim adresi: https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/ Duyurular/v2/BDS/BDS%20701(2).pdf.
 • Carson, E., Fargher, N. L., Geiger, M. A., Lennox, C. S., Raghunandan, K. ve Willekens, M. (2013). Audit reporting for going-concern uncertainty: a research synthesis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32(sp1), 353-384.
 • Demir, Z. (2020), Covid-19’un TFRS kapsamındaki finansal raporlamaya olan etkileri ve TMS kapsamında denetçinin dikkate alması gereken hususların değerlendirilmesi, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 20(61), 255-278.
 • Grant Thornton, (2020). Covid-19 Salgınının Finansal Raporlama Etkileri. Erişim adresi (21 Mart 2021). https://www.grantthornton.com.tr/ globalassets/1.-member-firms/turkey/ifrs-yaynlar/covid-19_sfretkileri.pdf
 • Karakaya, G. (2020). Covid-19 gündeminde işletme sürekliliği ve bağımsız denetim ilişkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37),14-29.
 • Köse, T. ve Ağdeniz, Ş. (2020). Covid-19 Salgınının BDS 570 işletmenin sürekliliği standardının uygulama sürecine etkileri, Mali Çözüm, 30(161), 69-94.
 • TÜRMOB, (2020). Koronavirüs krizi: finansal raporlama ve denetim üzerindeki sonuçları, Erişim adresi (19 Mart 2021): https:// www.turmob.org.tr/ebulten/TURMOBHaber/52/files/assets/common/downloads/52.pdf.