BİLİMİN DOĞASI İÇERİK TEMELLİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ: ABUR CUBUR

Bilim okuryazarlığının önemli bir boyutu olan bilimin doğası ile ilgili jenerik etkinliklere literatürde sıkça rastlanmasına rağmen, öğrencilere bilimin doğası ve ünite kazanımlarının birlikte kavratılmasına imkan sunan etkinlikler oldukça sınırlıdır. Bu nedenle düzenlenen bir öğretmen mesleki gelişim projesi kapsamında, içeriğe özgü, bilimin doğasının ünite kazanımlarına entegre edildiği, doğrudan yansıtıcı yaklaşım temelli etkinlikler geliştirilmiştir. Geliştirilen etkinlikler öğretmenler tarafından uygulanmış, alınan dönütlere göre yeniden yapılandırılmıştır. Bu çalışmada, 7.sınıflara yönelik olarak geliştirilen, aynı zamanda 5.sınıflara da uygulanabilen, etkinliklerden birinin geliştirilme süreci ve uygulama örnekleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi olan obezite ile ilgili bilimin doğası temaları çerçevesinde öğrencilerde nasıl bir farkındalık oluşturulacağı vurgulanmıştır. Ayrıca etkinlik geliştirme ve sınıf içi uygulamalarında öğretmenlerin, kendi kararlarını verebilmesi ve otokontrol mekanizmasına sahip olmaları önerilmektedir

A CONTEXTUALIZED NATURE OF SCIENCE CLASSROOM ACTIVITY: JUNK FOOD

In the current study, contextualized and explicit-reflective approach enriched, content specific nature of science activities were developed during a teacher professional development project. Developed activities were implemented by teachers and restructured via the feedback received during the professional development sessions and online platforms. After the reconstruction of the activities, they were made available for use by science teachers. In this study, it was aimed to provide information about the development process and application examples of one of the activities developed for 7thgraders, which can also be used with 5th graders. To this end, it was emphasized how important it is to create awareness among students about obesity, which is one of the most important health problems of our time. Moreover, it was recommended for teachers to make their own decisions and to have an auto-control mechanism in the process of classroom activity development and implementation

Kaynakça

Abd-El-Khalick, F., & Akerson, V. (2004). Teaching as conceptual change: Factors mediating the development of preservice elementary teachers’ views of nature of science. Science Education, 88(5), 785- 810.

Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., & Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. Science Education, 82(4), 417-436.

Akerson, V. L., Morrison, J. A., & McDuffie, A. R. (2006). One course is not enough: Preservice elementary teachers' retention of improved views of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 43(2), 194-213.

Boujaoude, S. (1995). Demonstrating the nature of science: Three experiments that help students comprehend scientific principles. Science Teacher, 62, 46-49.

Brickhouse, N. W., Dagher, Z. R., Letts, W. J., & Shipman, H. L. (2000). Diversity of students’ views about evidence, theory, and the interface between science and religion in an astronomy course. Journal of Research in Science Teaching, 37, 340-362.

Doğan, N. (2011). What went wrong? Literature students are more informed about the nature of science than science students. Education and Science, 36(159), 220-235.

Doğan, S., Uğurlu, C. T., & Çetinkaya, M. (2015). Öğretmen görüşlerine göre obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 173-191.

Eisenhart, M., Finkel, E., & Marion, S. F. (1996). Creating conditions for scientific literacy: A re-examination. American Educational Research Journal, 33, 261- 295.

Esmer, F. (2011). Exploring representation of nature of science aspects in 9th grade chemistry textbooks (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara.

İrez, S. (2008). Nature of science as depicted in Turkish biology textbooks. Science Education, 3(93), 422-427.

İrez, S., & Turgut, H. (2008). Fen öğretiminde bilim ve bilimin doğası. Ö. Taşkın (Ed.), Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar (ss. 233-260). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Khishfe, R., & Lederman, N. G. (2003). The development of students’ conceptions of nature of science. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.

Khishfe, R., & Lederman, N. G. (2006). Teaching nature of science within a controversial topic: Integrated versus nonintegrated. Journal of Research in Science Teaching, 43(4), 395-418.

Lederman, N. G. (1992). Students' and teachers' conceptions of the nature of science: A review of the research. Journal of Research in Science Teaching, 29(4), 331–359.

Lederman, N. G. (2006). Research on nature of science: Reflections on the past, anticipations of the future. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 7(1), 1-11.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Organization for Economic Co-operation and Development. (2017). OECD health statistics. http://www.oecd.org/health/obesityupdate.htm adresinden erişildi.

Osborne, J. (2002). Learning and teaching about the nature of science. In S. Amos, & R. Boohan (Eds.), Aspects of teaching secondary science perspectives on practice (pp. 229-237). London: Routledge.

Özden, M., & Cavlazoğlu, B. (2015). İlköğretim fen dersi öğretim programlarında bilimin doğası : 2005 ve 2013 programlarının incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi , 3(2), 40-65.

Özer, F. (2014). Bir mesleki gelişim programının 5., 6., ve 7. Sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Sağlık Bakanlığı. (2015). Sağlık için obezite ile mücadele. http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1- 40258/obezite.html adresinden erişildi.

Schwartz, R. S. (2009). The approach and effectiveness of integrating nature of science instruction during an undergraduate biology course. Paper presented at the International History and Philosophy in Science Teaching Conference, Notre Dame.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2015). Okul sağlığı çalışmaları. http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr &page=385 adresinden erişildi. Türkiye İstatistik Kurumu. (2015). Basın odası haberleri. http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haber ler/2015_58_20151008.pdf adresinden erişildi.

Uskun, E., Öztürk, M., Kişioğlu, A. N., Kırbıyık, S., & Demirel, R. (2005). İlköğretim öğrencilerinde obezite gelişimini etkileyen risk faktörleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2), 19-25.

Yalaki Y. (Ed.). (2016). Etkinliklerle bilimin doğasının öğretimi (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi. http://www.pegem.net/kitabevi/191701- Etkinliklerle-Bilimin-DogasininOgretimi-e-kitap-kitabi.aspx adresinden erişildi.

Özer, F., Doğan, N., Çakmakçı, G., İrez, S., & Yalaki, Y. (2017). Bilimin doğasi içerik temelli etkinlik

örneği: Abur cubur! Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 7(2), 93-107.

http://www.ated.info.tr/index.php/ated/issue/view/14 adresinden erişildi.

Kaynak Göster