Ordu ili iç sularında Carassius auratus (Linnaeus, 1758) türünün ilk kaydı ve türün Ulugöl Yaylası Göleti popülasyonuyla ilgili bazı veriler

Akvaryum balığı ticareti dünyada git gide popülaritesini arttıran global sanayi alanlarından biridir. Bu sektör tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de istilacı türlerin en önemli yayılma nedenlerinden biridir. Günümüzde Türkiye iç sularında da yerli olmayan akvaryum balığı türlerinin varlığını bilinmektedir. Bu çalışmada, Carassius auratus türü Orta Karadeniz Bölgesi Ordu ili iç sularında ilk kez kaydedilmiştir. C. auratus türünün balıklandırma amacıyla Ordu-Mesudiye’de bulunan Ulugöl Yaylası Göleti’ne bırakıldığı tahmin edilmekle birlikte, bu habitata uyum sağladığı da görülmektedir.

First record of the Carassius auratus (Linnaeus, 1758) in inland waters of Ordu province and some data on the Ulugöl plateau pond population of the species

Aquarium fish trade is one of the global industrial areas that is gradually increasing in popularity throughout the world. The sectors all over the world as well as in Turkey is one of the major causes of the spread of invasive species. The non-native aquarium fish species is known for the existence of Turkish inland waters these days. In this study, Carassius auratus were recorded for the first time in the inland waters of Ordu province of the middle Black Sea Region. C. auratus was stocked in the Ulugöl Plateau Pond in Ordu-Mesudiye for fisheries purposes and adapted to this habitat.

___

Aydın, D.Ö. (2001). Kızılırmak (Kayseri-Türkiye)’ta yaşayan Carassius auratus (L., 1758)’un karyotipi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 33-37.

Bostancı, D., İskender, R., Helli, S., Polat, N. (2015). The determination of fish fauna of Turnasuyu Stream (Ordu). Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 1-9.

Bostancı, D., İskender, R., Helli, S., Polat, N. (2016a). The fish of the Curi Stream (Ordu) and invasive fish species Carassius gibelio (Bloch, 1782). Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 2(1), 11-19. https://doi.org/10.3153/JAEFR16002

Bostancı, D., Darçın, M., Helli, S. (2016b). A study on the investigation of fish fauna of Yalıköy Stream (Ordu). Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 146-157.

Bostancı, D., Yedi̇er, S., Polat, N. (2020). Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846): a new threat to fish biodiversity in Ordu province (Middle Black Sea Region). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 6(1), 52-58. https://doi.org/10.17216/limnofish.560633

Büyüktaş, E., Kızak, V. (2018). İstanbul Avrupa yakasında bulunan akvaryum işletmelerinin genel profilinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(3), 196-207. https://doi.org/10.22392/egirdir.389423

Çelik, İ., Çelik, P., Şahin, T. (2014). Akvaryum sektörünün mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerileri. 1. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, 11-19.

Dönel, E.K. (2012). Gaga Gölü (Ordu-Türkiye) balık faunasının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

Duman, E., Şen, D. (2002). The comparative age determination of Carassius auratus (L., 1758) living in Keban Dam Lake. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 11-18.

Emiroğlu, Ö., Ekmekçi, F.G., Aksu, S., Başkurt, S., Atalay, M.A., Tarkan, A.S. (2016). Introduction and establishment of tropical ornamental fish, Pterygoplichthys spp. (Actınopterygii: Siluriformes: Loricariidae) in hot springs: aquarium trade as a potential risk for biodıversity in Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 46(4), 351-356. https://doi.org/10.3750/AIP2016.46.4.07

FAO (2011). FishstatJ - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service. Fisheries commodities production and trade 1976-2011. Available from: http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en (Erişim tarihi: 11 Ocak, 2020).

Froese, R., Pauly, D. (2020). FishBase. Species list: World Wide Web electronic publication. Available from: https://www.fishbase.de/summary/Carassius-auratus (Erişim tarihi: 15 Aralık, 2020).

Google Earth (2020). Ulugöl Yaylası, Mesudiye, Ordu. https://earth.google.com/web/ (Erişim tarihi: 15 Aralık, 2020).

Hekimoğlu, M.A. (2006). Akvaryum sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki genel durumu. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/2), 237-241.

Huckstorf, V., Freyhof, J. (2013). Carassius auratus. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T166083A1110472. https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T166083A1110472.en

İlhan, A., Balık, S., Sarı, H.M., Ustaoğlu, M.R. (2005). Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri iç sularındaki Carassius (Cyprinidae, Pisces) türleri ve dağılımları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4), 343-346.

İnnal, D. (2011). Distribution and impacts of Carassius species (Cyprinidae) in Turkey: a review. Management of Biological Invasions, 2(1), 57-68. https://doi.org/10.3391/mbi.2011.2.1.06

İzci, L. (2001). Some population parameters of Carassius auratus (L., 1758) in Lake Egirdir. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28(1), 23-27.

Kottelat, M., Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany, 660 p.

Nam, M.M., Yang, H.J., Seo, B.K. (1989). Morphological variation of the Crucian carp, Carassius auratus (Linnaeus) from Yongnam area in Korea. Korean Journal of Ichthyology, 1(1-2), 54-63.

Özdilek, S.Y. (2007). Possible threat for Middle East inland water: an exotic and invasive species, Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991) in Asi River, Turkey (Pisces: Loricariidae). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(3-4), 303-306.

Saygılı, R. (2015). Ordu ili haritası, http://cografyaharita.com/haritalarim/4l_ordu_ili_haritasi.png (Erişim tarihi: 21 Ocak, 2020).

Saylar, Ö., Gül, G., Yılmaz, M., Gül, A. (2018). Asartepe Baraj Gölü (Ankara) balık faunası. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 4(2), 90-97. https://doi.org/10.17216/limnofish.426094

Tarkan, A.S. (2006). A story of piranha in Sapanca Lake. Av Doğa, 41, 75-77.

Taylor, J., Mahon, R. (1977). Hybridization of Cyprinus carpio and Carassius auratus, the first two exotic species in the lower Laurentian Great Lakes. Environmental Biology of Fishes, 1(2), 205-208. https://doi.org/10.1007/BF00000412

Turan, D., Taş, B., Çelik, M., Yılmaz, Z. (2008). Fish fauna of the lower part of River Melet (Ordu, Turkey). Journal of FisheriesSciences.com, 2(5), 698-703. https://doi.org/10.3153/jfscom.2008037

TÜİK (2013). Su ürünleri istatistikleri. Yayın No: 4349, ISSN 1013-6177, Türkiye İstatistik Kurumu, Çankaya-Ankara.

Türkmen, G. (2019). First record of the Guppy (Poecilia reticulata Peters, 1859) in inland waters of Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(4), 397-400. https://doi.org/10.12714/egejfas.36.4.11

Uğurlu, S., Polat, N. (2007). Samsun ili tatlısu kaynaklarında yaşayan egzotik balık türleri. Journal of FisheriesSciences.com, 1(3), 139-151. https://doi.org/10.3153/jfscom.2007017

Uğurlu, S. (2006). Samsun ili tatlı su balık faunasının tespiti. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun. 437 s.

Yanar, M., Tekelioğlu, N. (1999). The effect of fish size on pigmentation in Goldfish (Carassius auratus). Turkish Journal of Biology, 23(1999), 101-105.

Yıldırım, T., Şen, D., Eroğlu, M., Çoban, M., Demi̇rol, F., Gündüz, F., Arca, S., Demi̇r, T., Gürçay, S., Uslu, A., Canpolat, İ. (2015). Keban Baraj Gölü balık faunası, Elâzığ, Türkiye. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(1), 57-69.

Yılmaz, E. (2016). Fish fauna of the Elekçi River (Fatsa/Ordu). SDU Journal of Science (E-Journal), 11(2), 1-12.

Yoğurtçuoğlu, B., Ekmekçi, F.G. (2018). First record of the giant pangasius, Pangasius sanitwongsei (Actinopterygii: Siluriformes: Pangasiidae), from central Anatolia, Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 48(3), 241-244. https://doi.org/10.3750/AIEP/02407

___