Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi

Bu araştırmada, şaşırtan deneyler (discrepant events) ile sorgulama uygulamalarının fen bilimleri öğretmen adaylarının kavramsal anlama, sorgulama becerileri ve bilimsel bilgiye yönelik görüşleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Tek grup ön test-son test deneme modelinin benimsendiği bu araştırmanın çalışma grubunu 3. sınıf fen bilimleri öğretmen adayları oluşturmuş ve araştırma 11 hafta sürmüştür. Araştırmada, çalışma grubuna Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I dersinde sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımından Tahmin-Gözle-Açıkla (TGA) tekniği temel alınarak hazırlanmış deney çalışma yaprakları kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak sorgulama becerileri ölçeği, bilimsel bilgiye yönelik görüş ölçeği, kavramsal değişim değerlendirme formu, yarı yapılandırılmış görüşme ve etkinlik değerlendirme formu uygulanmıştır. Nitel verilerin analizi için içerik analizi, nicel verilerin analizi için ise ilişkili gruplar t-testi kullanılmıştır. Veri analizinden elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinde ve sorgulama becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmezken, kavramsal değişimleri arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara dayanarak araştırmanın iki gruplu deneysel desende güdülenme (motivasyon), ilgi düzeyi gibi duyuşsal değişkenler dahil edilip kontrollü olarak gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

The Effects of Inquiry Practices with “Discrepant Events” on Pre-Service Science Teachers’ Conceptual Understandings, Inquiry Skills, and Understanding of Scientific Knowledge

This research aims to investigate the effects of inquiry practices with discrepant events on pre-service science teachers' conceptual understanding, inquiry skills, and views on scientific knowledge. The study used a single group pre-test-post-test trial design. The participants of the study were comprised of third year science teacher candidates and the application lasted for 11 weeks. In the research, worksheets based on the Predict-Observe-Explain (POE) strategy, a type of inquiry-based learning, were used in the study group's Science Laboratory Applications I course. Data collection instruments included an inquiry skills scale, scientific knowledge scale, conceptual change assessment form, semi-structured interview, and activity assessment form. While the content analysis was used for the analysis of qualitative data, the paired samples t-test was used for the analysis of quantitative data. The results showed that there was no statistically significant difference in the views of prospective teachers on scientific knowledge and their inquiry skills, while there was a significant difference between their conceptual changes. Implications are presented regarding the results of this research.

___

 • Acar Şeşen, B., Mutlu, A., Usta Gezer, S., & İnce, E. (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Süreç Becerilerinin EEG Ölçümleri ile İlişkilendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 171-185.
 • Akıncı, B., Uzun, N., & Kışoğlu, M. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1189-1215.
 • Aldan Karademir, Ç., & Saracaloğlu, A. (2013). Sorgulama Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Asya Öğretim Dergisi, 56-65.
 • Anılan, B., Berber, A., & Suder, N. (2020, Ocak). Basit Araçlar Kullanılarak Yapılan Deney Uygulamalarına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ve Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 52-71. doi: 10.24106/kefdergi.3424
 • Appleton, K. (1995). Problem solving in science lessons: How students explore the problem space. Research in Science Education, 25(4), 383-393. doi:doi:https://doi.org/10.1007/BF02357384
 • Aydoğdu, C. (1999). Kimya laboratuvar uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 30-35.
 • Aydoğdu, C., & Şener, F. (2016). Fen Eğitiminde Laboratuvar Kullanım Tekniğinin ve Güvenliğin Önemi ve CLP Tüzüğünün Getirileri Üzerine Bir Araştırma. ESTÜDAM(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi) EĞİTİM DERGİSİ, 1(1), 39-54.
 • Ayvacı, H. Ş., & Bebek, G. (2018). Fizik öğretimi sürecinde yaşanan sorunların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 125-134.
 • Başar, T., & Demiral, Ü. (2020). 2013, 2017 Ve 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 33(1), 261-292. doi:10.19171/uefad.600882
 • Bayrak, R. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Laboratuvar Uygulamalarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 119-132.
 • Bellocchi, A., Ritchie, S., Tobin, K., King, D., Sandhu, M., & Henderson, S. (2014). Emotional Climate and High Quality Learning Experiences in Science Teacher Education. Inc. J Res Sci Teach , 1301–1325. doi:https://doi.org/10.1002/tea.21170
 • Bezen, S. (2019). Dalgalar Konusunun Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı İle Desteklenen 5e Öğrenme Modeline Göre İşlenmesi: Bir Eylem Araştırması. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goal. Handbook 1 Cognitive Domain. New York: David McKay COMPANY.
 • Bredderman, T. (1983). Effects of activity-based elementary science on student outcomes: A quantitative synthesis. Review of Educational Research, 53(4), 499-518. doi:https://doi.org/10.3102/00346543053004499
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11 b., Cilt 2). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceyhun, İ., & Karagölge, Z. (2001). İlköğretim Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Fen Bilgisi Laboratuvarının Önemi. Eğitim ve Bilim, 26(121), 37-40.
 • Chiappetta, E. (1997). Inquiry-Based Science. Science teacher . Washington. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.112.7930&rep=rep1&type=pdf adresinden alındı
 • Christine, C. (1992). The use of discrepant events in teaching and learning science. Teaching and Learning, 13(1), 51-57. file:///C:/Users/pc/Desktop/discrepants%20events%20makaleleri/makale%204.pdf adresinden alındı
 • Cin , M., & Türkoğuz, S. (2017). Yenilikçi Fen Deneyleriyle Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Kavramsal Anlamaya Etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 85-111.
 • Cumaoğlu, Z., & Özdemir Şimşek, P. (2020). Uluslararası Sınavlarda Fen Bilimleri Derslerinden Alınan Sonuçların İyileştirilmesine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 949-970. doi:10.16986/HUJE.2019053058
 • Çepni, S., Kaya, A., & Küçük , M. (2005). Fizik Öğretmenlerinin Laboratuvarlara Yönelik Hizmet İçi İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 181-196.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (5 b., Cilt 2). Ankara: Pegem Akademi. doi: 10.14527/ 9786055885670
 • Çoştu, B., Karataş, F., & Ayas, A. (2003). Kavram Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14.
 • DeBoer, G. (1991). A History of Ideas in Science Education. New York: Teachers College, 206. Columbia University.
 • Demir, S., Böyük, U., & Koç, A. (2011). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 66-79.
 • Demirci, M., & Yüce, Z. (2018). Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Konusunun Öğretiminde 8. Sınıf Öğrencileri İçin Dersin Deneysel Planlanması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(35), 87-108.
 • Duman, B. (2009). Neden Beyin Temelli Öğrenme? Ankara: Pegem Akademi.
 • Duru, M., Demir, S., Önen, F., & Benzer, E. (2011). Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Algısına Tutumuna Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi(33), 25-44.
 • Fensham, P. J., & Kass, H. (1988). Inconsistent or Discrepant Events in Science Instruction. Studies in Science Education, 15(1), 1-16.
 • Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. California: Stanford University Press.
 • Gallagher, J. (2007). Elementary science in Irish primary schools from the late 1800s to the present day: to what extent is elementary science a new subject in Irish primary education today? Doctoral dissertation. Dublin: Dublin City University.
 • Gedik, İ. (2019). Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Yoğunluk Kavramı İle İlgili Kavramsal Değişim Ve Kalıcılık Süreçlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi.
 • González-Espada, W. J., Birriel, J., & Birriel, I. (2010). Discrepant Events: A Challenge to Students' Intuition. The Physics Teacher, 48, 508-511.
 • Göksu, V., & Güneş, B. (2019). Araştırma Sorgulama ve Doğrulayıcı Laboratuvar Yöntemlerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Başarı, Kavram Yanılgısı ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(3), 590-611.
 • Gül, K. S., & Ateş, H. (2017, Aralık). Science teachers’ perceptions toward discrepant events applied in science education. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 18(2), 1.
 • Hançer, A., Şensoy, Ö., & Yıldırım, H. (2003). İlköğretimde Çağdaş Fen Bilgisi Öğretiminin Önemi Ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(13).
 • Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research. Review of educational research, 52(2), 201-217.
 • Huber , R., & Moore, C. (2010). A Model for Extending Hands‐On Science to Be Inquiry Based. School Science and Mathematisc. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2001.tb18187.x adresinden alındı
 • İçmez, S. (2009). Motivation And Critical Reading In Efl Classrooms: A Case Of Elt Preparatory Students. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 5(2), 123-147.
 • Kang , S., Scharmann , L., & Noh , T. (2004). Reexamining the Role of Cognitive Conflict in Science Concept Learning. Research in Science Education, 34, 71-96. doi:https://doi.org/10.1023/B:RISE.0000021001.77568.b3
 • Kaplan Parsa, M. (2016). İşbirlikli Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Ortamının Yaratıcı Düşünmeye, Sorgulayıcı Öğrenme Becerilerine, Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutuma Etkisi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi.
 • Karaca, A., Uluçınar, Ş., & Cansaran, A. (2006). Fen Bilgisi Eğitiminde Laboratuvarda Karşılaşılan Güçlüklerin Saptanması. Milli Eğitim Dergisi, 34(170), 250-259. https://www.researchgate.net/profile/Safak_ULUCINAR_SAGIR/publication/291433874_Indication_of_problems_in_laboratories_in_science_education/links/5e6b3dc1458515e555765cfd/Indication-of-problems-in-laboratories-in-science-education.pdf adresinden alındı
 • Karakolcu Yazıcı, E., & Özmen, H. (2015). Fen ve Teknoloji Öğretim Programında Yer Alan Deney ve Etkinliklerin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 92-117.
 • Karamustafaoğu, S., & Celep Havuz, A. (2016). Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Etkililiği. International Journal of Assessment Tools in Education, 40-54.
 • Karapınar, A. (2016). Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Ortamının Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Düşünme Yetenekleri Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (22 b.). Ankara: Nobel yayınları.
 • Kayacan, K., & Selvi, M. (2017). Öz Düzenleme Faaliyetleri İle Zenginleştirilmiş Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretim Stratejisinin Kavramsal Anlamaya ve Akademik Öz Yeterliğe Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 1771-1786.
 • Keller, J., & Burkman, E. (1993). Motivation Principles. M. L. Fleming, & W. H. Levie (Dü) içinde, Instructional message design: Principles from the behavioral and cognitive sciences (Cilt 2, s. 3-49). New Jersey: Educational Technology Publications.
 • Kılıç, M., & Aydın, A. (2018, Ocak). Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1).
 • Kırıcı, M. G. (2019). FeTeMM Destekli Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlama Ve Bilimsel Yaratıcılıkları Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Kırpık, M., & Engin, A. (2009). Fen Bilimlerinin Öğretiminde Laboratuarın Yeri Önemi Ve Biyoloji Öğretimi İle İlgili Temel Sorunlar. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 2(2), 61-72.
 • Koç, A., & Böyük, U. (2012). Basit Malzemelerle Yapılan Deneylerin Fene Yönelik Tutuma Etkisi. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 9(4), 102-118. http://www.tused.org adresinden alındı
 • Köseoğlu, F., & Tümay, H. (2010). Temel Kimya Laboratuvarlarında Öğrenme Döngüsü Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Değisim, Tutum ve Algılarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 279-295.
 • Köseoğlu, F., & Tümay, H. (2013). Bilim Eğitiminde Yapılandırıcı Paradigma. Ankara: Pegem Akademi. Liem, T. L. (1991). Invitations to Science Inquiry. Supplement to First & Second Edition. ERIC: https://eric.ed.gov/?id=ED378060 adresinden alındı
 • Limon, M. (2001). On the cognitive conflict as an instructional strategy for conceptual change: a critical appraisal. Learning and Instruction, 357-380.
 • Longfield, J. (2009). Discrepant Teaching Events: Using an Inquiry Stance to Address Students’ Misconceptions. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 21(2), 266-271.
 • Lynch, M., & Zenchak, J. (2002). Use of Scientific Inquiry To Explain Counterintuitive Observations. Educational Resources Information Center (ERIC).
 • Mancuso, V. J. (2010). Using Discrepant Events in Science Demonstrations to Promote Student Engagement in Scientific Investigations: An Action Research Study. Doctor of Education. New York, Rochester.
 • Milne, C., & Otieno, T. (2007). Understanding engagement: Science demonstrations and emotional energy. Science Education, 523–553. https://doi.org/10.1002/sce.20203 adresinden alındı
 • Muhammed, S. (1998, Ocak 8). The use of discrepant events as an alternative science teaching strategy in lower secondary classrooms. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Karachi, Pakistan: Aga Khan University.
 • Nakiboğlu, C., & Meriç, G. (2000). Genel kimya laboratuvarlarında V-diyagramı kullanımı ve uygulamaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 58-75.
 • Nasırlı, M., Karataş, A., & Acar, Ö. (2019, Haziran). Basit Fen Deneylerinin Öğrencilerin Bilimsel Bilgiye Ulaşmasına Etkileri. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 7(1), 1-26. http://fead.org.tr/dergi adresinden alındı
 • National Research Council [NRC]. (1996). NRC (National Science Education Standards). Washington: National Academy Press.
 • Önder, K. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” Ünitesinin Öğretiminde Laboratuvar Yönetiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.
 • Önen, F., & Çömek, A. (2011). Öğretmen Adaylarının Gözüyle Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri dergisi, 1(3), 45-71. http://web.deu.edu.tr/baed adresinden alındı
 • Özkarabacak, N. F. (2019). Farklı katılımcı grupların bilimsel düşünme niteliklerinden ve bilimsel süreç becerilerinden elektromanyetik dalgalar bağlamında ardışık sorgulama temelli etkinlikler yoluyla incelenmesi. Muğla.
 • Özmen, H. (2019). Deneysel Araştırma Yöntemi. H. Özmen, & O. Karamustafaoğlu içinde, Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Cilt 2, s. 198-226). Ankara, Türkiye: Pegem Akademi. doi:10.14527/9786052417867
 • Piaget, J. (1971). Biology and Knowledge: An Essay on the Relations Between Organic Regulations and Cognitive Processes. Chicago: University of Chicago Press.
 • Sarı, M. (2013, Mayıs). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersinde Yer Alan Fizik Konularının Öğretiminde Laboratuvarın Yeri Ve Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Fizik Deneylerinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinden Yararlanarak Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 115-121.
 • Soğukpınar, R., & Gündoğdu, K. (2020). Fen Bilimleri Dersi ve Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi (8), 275-294. doi:10.21733/ibad.733953
 • Sontay, G., & Karamustafaoğlu, O. (2018). ‘Sıvı Basıncı’ Konusunda Basit Araç Gereçlerle Yapılan Bir Deney Etkinliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 220-246.
 • Tabachnick, B., & Fidell, L. (2007). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanılması. Boston: MA: Pearson.
 • Taş, E., Başoğlu, S., Sarıgöl, J., Tepe, B., & Güler, H. (2019). Türkiye'de 2008-2018 Yılları Arasında Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Fen Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi. Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 9(1), 69-78.
 • Taşkoyan, S. N. (2008). Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Sorgulayıcı Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri, Akademik Başarıları Ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Tereci, H., & Karamustafaoğlu, O. (2013). Gazlarda genleşme kavramı üzerine yapılandırmacı bir deney etkinliği. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(2), 122-132.
 • Uysal, M. G. (2020). Teknoloji Entekrasyonlu Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Tutulmalar İle İlgili Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Yüksek Lİsans Tezi. Balıkesir Üniversitesi.
 • Uzal, G., Erdem, A., Önen, F., & Gürdal, A. (2010, Haziran). Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 64-84.
 • Ünal Çoban, G. (2009). Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Kavramsal Anlama Düzeylerine, Bilimsel Süreç Becerilerine, Bilimsel Bilgi ve Varlık Anlayışlarına Etkisi: 7. Sınıf Işık Ünitesi Örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ünal, G. (2005). Fen Öğretiminde Derinliğine Öğrenme: Basınç Konusunda Modelleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Varlı, B., & Uluçınar Sağır, Ş. (2019). Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Başarısı, Sorgulama Algısı ve Üstbiliş Farkındalığına Etkisi . GEFAD / GUJGEF, 703-725.
 • Yakar, A., & Duman, B. (2017). Duyuşsal farkındalığa dayalı öğretimin akademik başarı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar üzerine etkisi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 30-47.
 • Yavuz, S., & Büyükekşi, C. (2011). Kavram Karikatürlerinin Isı-Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Kullanılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 25-30.
 • Yıldız, A., Topuz, S., & Gürten, E. (2017). Üniversite Öğrencileri Sorgulama Ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Üzerinde İncelenmesi. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Ödevi. Antalya. doi:10.13140/RG.2.2.35339.69927
 • Yılmaz , Z., & Karamustafaoğlu, S. (2015). Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 347-363.

___

Bibtex @araştırma makalesi { auebfd1009277, journal = {Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)}, issn = {1301-3718}, eissn = {2458-8342}, address = {auebfd@gmail.com}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {56}, number = {1}, pages = {334 - 412}, doi = {10.30964/auebfd.1009277}, title = {Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Doğan, Şerifenur and Akter, Burak Avni and Büber, Ayşe and Ünal Çoban, Gül} }
APA Doğan, Ş. , Akter, B. A. , Büber, A. & Ünal Çoban, G. (2023). Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 56 (1) , 334-412 . DOI: 10.30964/auebfd.1009277
MLA Doğan, Ş. , Akter, B. A. , Büber, A. , Ünal Çoban, G. "Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi" . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 56 (2023 ): 334-412 <
Chicago Doğan, Ş. , Akter, B. A. , Büber, A. , Ünal Çoban, G. "Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 56 (2023 ): 334-412
RIS TY - JOUR T1 - Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi AU - ŞerifenurDoğan, Burak AvniAkter, AyşeBüber, GülÜnal Çoban Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.30964/auebfd.1009277 DO - 10.30964/auebfd.1009277 T2 - Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) JF - Journal JO - JOR SP - 334 EP - 412 VL - 56 IS - 1 SN - 1301-3718-2458-8342 M3 - doi: 10.30964/auebfd.1009277 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi %A Şerifenur Doğan , Burak Avni Akter , Ayşe Büber , Gül Ünal Çoban %T Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi %D 2023 %J Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) %P 1301-3718-2458-8342 %V 56 %N 1 %R doi: 10.30964/auebfd.1009277 %U 10.30964/auebfd.1009277
ISNAD Doğan, Şerifenur , Akter, Burak Avni , Büber, Ayşe , Ünal Çoban, Gül . "Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 56 / 1 (Mart 2023): 334-412 .
AMA Doğan Ş. , Akter B. A. , Büber A. , Ünal Çoban G. Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi. AÜEBFD. 2023; 56(1): 334-412.
Vancouver Doğan Ş. , Akter B. A. , Büber A. , Ünal Çoban G. Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES). 2023; 56(1): 334-412.
IEEE Ş. Doğan , B. A. Akter , A. Büber ve G. Ünal Çoban , "Şaşırtan Deneyler ile Sorgulama Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama, Sorgulama Becerileri ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi", , c. 56, sayı. 1, ss. 334-412, Mar. 2023, doi:10.30964/auebfd.1009277
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1301-3718
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Başlangıç: 1968
 • Yayıncı: ANKARA ÜNİVERSİTESİ (EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ)