Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformuna Genel Bakış

Gerek doğa kaynaklı gerekse teknolojik (insan kaynaklı) afetlerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin tüm dünyada kalkınmayı kesintiye uğrattığı bir gerçektir. Afet öncesi harcanan her bir TL harcama karşılığında afet sonrasında 7 TL’lik tasarruf sağlandığı da ortaya konulmuştur. Bu nedenle, afet risk azaltma çalışmalarının sistematik bir biçimde yürütülmesi oldukça önemlidir. Hyogo Çerçeve Eylem Planı ve ardından Sendai Çerçevesi’nde ülkelerin kurmalarının önemi vurgulanan ulusal risk azaltma platformu, ülkemizde de Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu adı ile 2011/1320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Bu Karar'ın 3. Maddesi uyarınca hazırlanan "Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu Yönergesi" ve "Platform Üye Listesi" 2018 yılında İçişleri Bakanlığı makamı tarafından onaylanmıştır. Bu Platform, afet ve acil durumlara ilişkin olarak ülke düzeyinde tehlikelerin önlenmesi, toplumun afetlere duyarlılığının artırılması, risk azaltma çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, risk azaltmanın her düzeyde plan, politika ve programlara entegrasyonu amacıyla, ihtiyaçların belirlenmesine, uygulamaların izlenmesine ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak ve öneriler sunmak üzere oluşturulmuştur. Makalede, diğer ülke örneklerinin platformları incelenerek, ülkemizde kurulan platformun amacı, sekretaryası, görev ve sorumlulukları kısaca yapısı hakkında bilgiler verilmiş olup ileriye dönük öneriler de bulunulmuştur.

Overview of the Turkish Disaster Risk Reduction Platform

It is a fact that the social, economic and environmental effects of both natural and technological (human-induced) disasters interrupt development all over the world. It has also been revealed that for each TL spent before the disaster, 7 TL of savings is achieved after the disaster. For this reason, it is very important to carry out disaster risk reduction studies in a systematic way. The national risk reduction platform, which emphasized the importance of establishing the countries in the Hyogo Framework Action Plan and then the Sendai Framework, was established in our country under the name of Turkey Disaster Risk Reduction Platform, with the Council of Ministers Decision No. 2011/1320. The "Turkey Disaster Risk Reduction Platform Directive" and the "Platform Member List", prepared in accordance with Article 3 of this Decision, were approved by the Ministry of Interior in 2018. This Platform is intended to contribute to the identification of needs, monitor and evaluate practices, and offer suggestions in order to prevent disasters and emergencies at the country level, to increase the sensitivity of the society to disasters, to ensure the continuity of risk reduction studies, and to integrate risk reduction into plans, policies and programs at all levels. In the article, the platforms of other countries are examined, information about the purpose, secretariat, duties and responsibilities of the platform established in our country is given, and forward-looking suggestions are made.

___

 • AFAD, 2022. Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, https://www.afad.gov.tr/aciklamali-afet-yonetimi-terimleri-sozlugu(Erişim Tarihi:29.05.2023).
 • Anonim, 2023a. https://www.preventionweb.net/sendai-framework/national-platforms (Erişim Tarihi: 10.05.2023)
 • Anonim, 2023b. Bosna Hersek Ulusal Platformu. https://www.preventionweb.net/national- platform/bosnia-and-herzegovina-national-platform, (Erişim Tarihi, 15.05.2023).
 • Anonim, 2023c. Çek Cumhuriyeti Ulusal Platformu. https://www.preventionweb.net/national-platform/czech-republic-national-platform, (Erişim Tarihi, 15.05.2023).
 • Anonim, 2023d. Finlandiya Ulusal Platformu. https://www.preventionweb.net/national-platform/finland-national-platform, (Erişim Tarihi, 15.05.2023).
 • Anonim, 2023e. İtalya Ulusal Platformu. https://www.preventionweb.net/national-platform/italy-national-platform, (Erişim Tarihi, 15.05.2023).
 • Anonim, 2023f. İspanya Ulusal Platformu. https://www.preventionweb.net/national-platform/spain-national-platform, (Erişim Tarihi, 15.05.2023) .
 • Doğan, M. ve Biberci M.A., 2017. Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları (pp.165) Bölüm: Afet Risk Yönetiminden Afet Risk Yönetişimine Geçiş Sendai Çerçevesi (2015-2030), Birleşik Matbaacılık
 • Hyogo Framework, 2005. Hyogo Framework for Action 2005-2015. World Conference on Disaster Reduction, 18-22 January 2005, Kobe, Hyogo, Japan.
 • IPA I, 2018. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi Faaliyet Raporu, AFAD, 2018
 • Özmen, B. ve Özden, A.T., 2013. Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemine İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme,İ.Ü. Sosyal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:49, (ss.1-28), Ekim, 2013.
 • UNDRR 2020. National Platforms for Disaster Risk Reduction, UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), April 2020.
 • Sendai Framework, 2015. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030, United Nations, 2015.
 • Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu Yönergesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2018. https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/2310/files/afet_risk_azalt_yonerge_oluru.pdf (Erişim Tarihi, 30.05.2023).