Dalış Turizmi Emniyeti: Risk Faktörleri ve Çözüm Önerileri

Macera turizmi etkinliklerinden biri olan sualtı dalış turizmi destinasyonlar açısından potansiyel gelir yaratabilecek alternatif bir turizm türü olarak öne çıkmaktadır. Sualtı dalış turizminde emniyet sorunu ise turistlerin sağlığı ve emniyeti açısından üzerinde durulması gereken konulardan biri olmasına rağmen alanyazında genellikle göz ardı edilen bir husus olmuştur. Bu çalışmada, sualtı dalış turizmine katılan bireylerin karşılaştıkları kaza ve yaralanma deneyimleri, bunları oluşturan risk faktörleri ve bu kazaları önlemeye yönelik gerçekleştirilen emniyet uygulamaları ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki önemli su altı dalış noktalarına sahip İzmir ilinde faaliyet gösteren dalış merkezlerinde çalışan dalış eğitmenleri ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve bulgular görüşülen katılımcılardan alıntılarla zenginleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre dalış turizmi aktivitelerinde karşılaşılan kaza ve yaralanmaları oluşturan risk faktörleri dört ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar dalıcılarla ilgili, donanımla ilgili, çevresel ve organizasyon/yönetimsel risk faktörleridir. Ayrıca katılımcıların dalış turizmi emniyetini sağlamaya yönelik önerileri ortaya konulmuştur.

Safety At Scuba Diving Tourism: Risk Factors and Solution Offers

Scuba diving tourism stands out as one of the alternative tourism activities for destinations due to its potential to generate revenue. Safety at scuba diving tourism is an outstanding issue in relation to tourists’ health and their safety; however, it is mostly neglected in tourism literature. This study aims to reveal the most common visitor accidents and injuries experienced during scuba diving tourism activities, the risk factors for client injuries and the safety and risk management practices applied by diving operators. In-depth interviews were conducted with diving instructors of diving centers located in Izmir which has some of the most important scuba diving sites in Turkey. Content analysis was performed on data and the findings were enriched with the quotes from participants. According to study findings, risk factors resulting in accidents and injuries experienced in scuba diving tourism activities were summarized into four categories: client-related, equipment-related, environment-related and organization/management-related. Then, solution offers to ensure scuba diving tourism safety were revealed.

Kaynakça

Bentley, T. A., Cater, C. ve Page, S. J. (2010). Adventure and Ecotourism Safety in Queensland: Operator Experiences and Practice, Tourism Management, 31 (5): 563-571.

Bentley, T. A., Page, S. J. ve Macky, K. A. (2007). Adventure Tourism and Adventure Sports Injury: The New Zealand Experience, Applied Ergonomics, 38 (6): 791-796.

Buckley, R. (2010). Communications in Adventure Tour Products: Health and Safety in Rafting and Kayaking, Annals of Tourism Research, 37 (2): 315-332.

Cbi.eu. (2018). Dive Tourism From Europe, https://www.cbi.eu/ market-information/tourism/dive-tourism/europe/, Erişim tarihi: 5 Kasım 2018.

Coxon, C., Dimmock, K. ve Wilks, J. (2008). Managing Risk in Tourist Diving: A Safety-Management Approach. İçinde B. Garrod ve S. Gössling (Editörler), New Frontiers in Marine Tourism: Diving Experiences, Sustainability, Management (ss. 201-219). Amsterdam: Elsevier.

Creswell J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches. Los Angeles, CA: SAGE Publications.

Dimmock, K. ve Musa, G. (2015). Scuba Diving Tourism System: A Framework for Collaborative Management and Sustainability, Marine Policy, 54 (1): 52-58.

Dimmock, K. ve Wilson, E. (2009). Risking Comfort? The Impact of in-Water Constraints on Recreational Scuba Diving, Annals of Leisure Research, 12 (2): 173-194.

Duman, T., Kozak, M. ve Uysal, M. S. (2007). Turizmde Ürün Çeşitliliği Yoluyla Ürün Değeri Oluşturma: Türkiye’deki Arz Kaynakları Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18 (2): 206-214.

Dünya Turizm Örgütü. (2016). PATA Tourism Updates, http:// cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtopatatourismupdatesissue6v2final.pdf, Erişim tarihi: 10 Eylül 2018.

Edmonds, C. W. ve Walker, D.G. (1989). Scuba Diving Fatalities In Australia and New Zealand. 1. The Human Factor, South Pacific Underwater Medicine Society Journal, 19: 94–104.

Fuchs, G., Reichel, A. ve Shani, A. (2016). Scuba Divers: The Thrill of Risk or the Search for Tranquility, Tourism Recreation Research, 41 (2): 145-156.

Lamb, J. B., True, J. D., Piromvaragorn, S. ve Willis, B. L. (2014). Scuba Diving Damage and Intensity of Tourist Activities Increases Coral Disease Prevalence, Biological Conservation, 178 (1): 88-96.

Maccarthy, M., O’neill, M. ve Williams, P. (2006). Customer Satisfaction and Scuba-Diving: Some Insights from the Deep, The Service Industries Journal, 26 (5): 537-555.

Miller, G. ve Taubman–Ben-Ari, O. (2004). Scuba Diving Risk Taking-A Terror Management Theory Perspective, Journal of Sport and Exercise Psychology, 26 (2): 269-282.

Musa, G. ve Dimmock, K. (2012). Scuba Diving Tourism: Introduction to the Special Issue, Tourism in Marine Environments, 8 (1-2): 1-5.

PADI (2017). About Padi, https://www.padi.com/about-padi, Erişim tarihi: 5 Kasım 2018.

Page, S. J., Bentley, T. ve Walker, L. (2005). Tourist Safety in New Zeland and Scotland, Annals of Tourism Research, 32 (1): 150-166.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. California: Sage Publications.

Resmigazete (2016). Yönetmelik. http://www.resmigazete.gov. tr/eskiler/2016/03/20160320-17.htm, Erişim tarihi: 9 Ocak 2019.

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2011). Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/ TR-14497/turizm-amacli-sportif-faaliyet-yonetmeligi.html, Erişim tarihi: 9 Ocak 2019.

TSSF (2017). TSSF/CMAS Bir Yıldız Dalıcı Eğitimi Kitabı. İstanbul: CNS Ajans Tasarım Reklam Org. San. Ltd. Şti.

TSSF (2017). Yönetmelik ve Talimatlar, https://tssf.gov.tr/ yonetmelik-ve-talimatlar/, Erişim tarihi: 10 Ocak 2019.

TSSF (2018). Dalış/Cankurtarma, Uzman Eğitim Merkezleri ve Kulüplerimiz, https://tssf.gov.tr/dalis-cankurtarma-uzman-egitim-merkezleri/, Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.

Wolcott, H. F. (1994). Transforming Qualitative Data: Description, Analysis and Interpretation. Newbury Park, CA: Sage.

Yarmacı, N., Keleş, M. Ç. ve Ergil, B. (2017). Su Altı Dalış Turizminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler: Kaş Örneği, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1): 66-87.

Yaşar, O. (2011). Saros Körfezi Kıyılarında Su Altı Dalış Turizmi, Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of Word of Turks, 3 (1): 33-55.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster