Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı Döneminde Turistik Tanıtım ve Propaganda Alanında Görülen Sorunlar (1957-1963)*

Türkiye turizm tarihi içinde önemli bir merhaleyi teşkil eden Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı (BYTB) döneminde (1957-1963) turizm alanındaki gelişmeleri tetikleyen ve kuvvetlendiren bir unsur olarak turistik tanıtım ve propaganda faaliyetleri önem arz etmiştir. Türkiye’nin tarihî ve doğal değerlerinin ülke insanına olduğu kadar yabancılara da tanıtılması, turistler nezdinde olumlu bir ülke imajı uyandırılması BYTB tarafından esaslı bir hedef olarak benimsenmiştir. Bununla birlikte ülkenin içinde bulunduğu siyasi, idari, iktisadi ve sosyal sorunlar, turizm altyapısının yeterli olmaması ve Batılı ülkelerin olumsuz yönde seyreden tarihî Türkiye algısı turizmin bütün alanlarını olduğu gibi tanıtma ve propaganda faaliyetlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Çalışma kapsamında, Türkiye turizminde önemli bir geçiş dönemini ve gelişim merhalesini teşkil eden BYTB döneminde turizmin tetikleyici unsurları arasında yer alan tanıtma ve propaganda faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Bu sorunların tespiti ve çözümü konusunda dile getirilen görüş ve öneriler, bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler Türkiye turizm tarihinin dönüm noktalarından biri olan BYTB döneminin anlaşılması açısından önem arz etmektedir.

Problems in the Field of Touristic Promotion and Propaganda Activities During the Period of the Ministry of Press-Edition and Tourism (1957-1963)

The Ministry of Press-Edition and Tourism (MPET, 1957-1963) is an important period in the history of Turkey tourism. In this period, tourism promotion and propaganda activities were important as a factor triggering and strengthening the development in the field of tourism. Introduction the Turkey’s historic and natural values to Turkish citizens and foreign touristic and awakening a positive image about the country has been among the main objectives by MPET. However, the country’s political, administrative, economic and social problems, the lack of adequate tourism infrastructure and the negative perception of Turkey in the Western countries, has negatively affected the promotion and propaganda activities. In the study were discussed the problems of promotion and propaganda activities in the period of MPET. The opinions and suggestions expressed in the determination and solution of these problems and the activities carried out are important to understand the MPET period.

Kaynakça

Alpin, O. (1960). Turizmin Gençlikten Bekledikleri, Turizm. 1: 1.

Arpad, B. (1959). Turizm, Propaganda, Tabelâ Resmi, TTOK Belleteni, 205: 17.

Arpad, B. (1960). Türkiye’yi Tanıtmak, Turizm. 6.

Baban, C. (18.05.1962). Avrupa’da ve Bizde Turizm Anlayışı, Cumhuriyet. 2.

Brisach, R. (1961). Türkiye’de Turizm, İller ve Belediyeler Dergisi, 192: 466-468.

Candan, J. (1959). Yabancı Gözüyle İstanbul, TTOK Belleteni, 208-209: 11.

Cumhuriyet (04.11.1958). Turizm Ucuzluk Demektir. 3.

Cumhuriyet (08.11.1959). Turizmle Alâkalı Tavsiyeler. 1.

Cumhuriyet (12.07.1961). Belediye Turizm Zabıtasının Faaliyeti. 2.

Cumhuriyet (17.02.1962). Meşhurlar Gemisi Dün Pek Az Meşhurla Geldi. 5.

Cumhuriyet (23.07.1961). 1960 Yılındaki Turizm Gelirimiz 5.460.156 Dolar. 3.

Cumhuriyet (25.11.1962). Suriyeliler Hatay’ı Yine Millî Sınırları İçinde Gösteriyorlar. 1, 7.

Çoruh, S. (1958). Turizm Propaganda VII, İller ve Belediyeler Dergisi, 151: 195-196.

Çoruh, S. (1958). Turizm Propaganda VIII, İller ve Belediyeler Dergisi, 152: 237-238.

Çoruh, S. (1958). Turizm ve Propaganda IX, İller ve Belediyeler Dergisi, 153: 286-288.

Çoruh, S. (1959) Turizm, Basın-Yayın’dan Ayrılmalıdır, İller ve Belediyeler Dergisi, 167: 333-338.

Ertuğ, H.R. (1959). Amerikalılara Türkiye’yi Nasıl Tanıtabiliriz?, TTOK Belleteni, 214: 5.

Evcin, E (2017). Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı Döneminde Turistik Tanıtım ve Propaganda, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, 6 (2): 41-91.

Evsal, V. (03.07.1959) Türkiye’de Bir Turizm Endüstrisi Kuruluyor, Cumhuriyet. 5.

Felek, B. (13.05.1963). Bizimki Veznedarlık, Cumhuriyet. 3.

Felek, B. (16.03.1962). Birbirimizi Yerken!, Cumhuriyet. 3.

Geray, C. (1963). Kalkınma Plânı, Turizm ve Şehirciliğimiz, İller ve Belediyeler Dergisi, 207: 71- 74.

Güresin, E. (12.02.1962). Bizde Turizm Anlayışı, Cumhuriyet. 2.

Halil, A. (1958). Turizm İşine Dair, TTOK Belleteni, 201: 20.

Kunt, M. (13.02.1962). Komşularımız ve Biz, Cumhuriyet: 2.

Kunt, M. (1958). Turizm Ucuzluk Demektir, TTOK Belleteni, 202: 20.

Manyas, R. (1958). Turizm Davamız, TTOK Belleteni, 196: 13-16.

Onar, S.S. (1957). Kültür ve İmar İşlerimizde Eski Vakıfların Büyük Rolü, TTOK Belleteni, 191: 5-6.

Özbay, E. (1960). Turizm ve Tarih, TTOK Belleteni, 216-217: 11-12.

Öztürk, G. A. (1962). Turistik Propagandanın Önemi, Kemalizm, 2: 19.

P.F. (1958). Tercüman-Rehber Davasında Neler Yapıldı ve Durum Nedir?, TTOK Belleteni, 195: 7-8.

Siyavuşgil, S.E. (1959). Şark Kahvesi, TTOK Belleteni, 213: 15.

Siyavuşgil, S.E. (1959). Yunan Karagözü, TTOK Belleteni, 208- 209: 12.

Siyavuşgil, S.E. (1960). Ateş Gibi Ataşe, TTOK Belleteni, 216- 217: 10.

Siyavuşgil, S.E. (1960). İç Turizm, TTOK Belleteni, 221-222: 14.

Soysal, M. (1959). Çanakkale ve Turizm, TTOK Belleteni, 215: 9.

Suver, A. (1962). Turizmimiz Nereye Gidiyor?, Kemalizm, 3: 17, 22.

Şehsuvaroğlu, H.Y. (28.06.1961). Time’a Bir Cevap, Cumhuriyet, 2.

Tör, V.N. (1959). Eksiğimiz Yalnız Propaganda mı?, TTOK Belleteni, 213: 8-9.

TTOK Belleteni (1957). Viyanalı Bekçi Artık Türkleri Gözetlemiyecek, 191: 9.

TTOK Belleteni (1959). Tercüman-Rehberlerin Şehir Gezisi İçin Alacakları Ücret Tarifesi. 214: 20.

TTOK Belleteni (1960). İstanbul Turist Bir Şehir Olmaya Hazır Değil. 221-222:17-18.

TTOK Belleteni (1960). TTOK İdare Heyeti 1960 Yılı 3. İçtimaı Zaptı. 219-220: 10.

TTOK Belleteni (1960). TTOK İdare Heyeti 1960 Yılı 5. İçtimai Zaptı. 219-220: 12.

TTOK Belleteni (1960). TTOK İdare Heyeti 1960 Yılı 9. İçtima Zaptı. 226: 7.

TTOK Belleteni (1960). TTOK İdare Heyeti 1960 Yılı 10. İçtimaı Zaptı. 227: 4.

TTOK Belleteni (1960). Turistler Yerli Rehber Kullanacak. 224: 6.

Tuna, Orhan (1959). Turizm Hakkında Düşünceler, TTOK Belleteni, 215: 6-7.

Turizm (27 Eylül 1962). Turizm, Az Para ve Çok Ciro ile Kaimdir. 1: 1, 5.

Turizm (27 Eylül 1962). Yabancı Film Şirketleri Türkiye’ye Akın Ediyorlar. 1: 1, 5.

Turizm Bülteni (1962). Turizm Konusu Senatoda. 3: 3.

Varoğlu, H. (05.04.1958). Bir İmtihan Münasebet ile, Cumhuriyet, 2.

Varoğlu, H. (17.04.1958). Turizm Endüstrisi, Cumhuriyet, 2.

Varoğlu, H. (28.06.1961). Turizm ve Bir Eski İstanbul, Cumhuriyet, 2.

Yalman, A. E. (1958). Turistlerin Şikâyetleri, TTOK Belleteni, 195: 6-7.

CSTD (06.02.1963). BYTB 1963 Yılı Bütçesi. D.2, C.9, T.2, B.41: 536-574.

CSTD (08.11.1962). Kalkınma Planının Görüşülmesi. D.1, C.6, T.2, B.5: 99-154.

CSTD (11.06.1963). C.S. Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ’un Demecine ve BYT Bakanı Celâl Tevfik Karasaban’ın Cevabı. D.2, C.11, T.2, B.73: 471-473.

CSTD (11.06.1963). Dışişleri Bakanı’na Sözlü Soru. D.2, C.11, T.2, B.73: 497.

KMTD (26.02.1961). BYTGM 1961 Yılı Bütçesi. B.7: 491-510.

MMTD ( 27.02.1962). 1962 Yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi. D.1, C.3, T.1, B.58: 639-668.

MMTD (05.07.1962). Başbakan İsmet İnönü Tarafından Teşkil Olunan Bakanlar Kurulunun Programının Görüşülmesi. D.1, C.6, T.1, B.109: 165-189.

MMTD (06.04.1962). İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gökay’ın Millet Meclisine Açıklamaları, D.1, C.4, T.1, B.70: 269-272.

MMTD (22.02.1963). BYTGM 1963 Yılı Bütçesi. D.1, C.14, T.2, B.57: 146-178.

RG (10 Mayıs 1960). Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu. S.10501, KN:7470, KT: 04.05.1960.

RG (28.05.1949). BYTGM Kanunu. S.7218, KT: 24.05.1949, KN: 5392.

TBMM ZC (02.05.1960). Basın Ataşesi Sual Takririne Verilen Cevap. D.11, C.13, İ.3, 63. İnikat: 356.

TBMM ZC (03.02.1960). Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. D.XI, C.11, İ.3, 32. İnikat: 467-485.

TTGHR, Türkiye Turizminin Gelişmesi Hakkında Raporlar (1961). Ankara: Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı.

Kaynak Göster