Bir Araştırma Metodolojisi Olarak Sistematik Literatür Taramasına Genel Bakış

Tüm bilimsel akademik çalışmalarda incelenen, konunun mevcut çalışmalardaki bilgilere dayalı olarak geliştirilmesi ve bunlarla ilişkilendirilmesi bağlayıcı bir yaklaşımdır. Günümüzde akademik çalışmaların hem içerik hem de sayı olarak çok arttığı düşünüldüğünde mevcut çalışmaların sistematik bir şekilde taranması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Sistematik literatür taraması, mevcut çalışmaların incelenmesi ile sonuç ve bulguların sistematik, şeffaf ve yeniden üretilebilecek şekilde sentezlenerek ortaya konmasında etkili bir araştırma metodolojisi olarak kabul edilmektedir. Metodolojinin başlangıcı ve temeli sağlık bilimleri olsa da 2000’li yıllardan itibaren birçok alandaki kullanımında bir artış gözlemlenmektedir. Bu nedenle çalışmada sözkonusu metodolojiye ilişkin kapsamlı bir alt yapı oluşturulması amaçlanmıştır. Bunun için dokümantasyon veri toplama yöntemi kullanılmış ve elde edilen bilgiler derleme çalışması olarak sunulmuştur. Bu kapsamda öncelikle literatür çalışmasının özellikleri ile sistematik literatür taramasının geleneksel taramadan farklılıkları belirtilmiştir. Daha sonra metodolojinin gerçekleştirilmesinde izlenmesi gereken sürece, bu süreçte ortaya çıkabilecek olası problemlere ve bunlara yönelik geliştirilen önerilere açıklık getirilerek kaliteli sistematik literatür kriterlerine yer verilmiştir.

___

 • Booth, A., Sutton, A., Clowes, M. ve Martyn-St James, M. (2021). Systematic approaches to a successful literature review (Third edition). Erişim adresi: https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=SiExEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT25&dq=Booth+,+A.,+Sutton,+A.,+Clowes,+M.+ve+Martyn-St+James,+M.+(2021).+Systematic+approaches+to+a+ successful+literature+review.
 • Callahan, J. L. (2014). Writing Literature Reviews: A Reprise and Update. Human Resource Development Review, 13(3), 271–275. Erişim adresi: https://doi.org/10.1177/1534484314536705
 • Chalmers, I. (1993). The Cochrane collaboration: preparing, maintaining, and disseminating systematic reviews of the effects of health care. Annals of the New York Academy of Sciences, 703, 156-163. Erişim adresi: https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/j.1749-6632.1993.tb26345.x
 • Deakin university, (December, 21, 2022). Systematic and systematic-like review toolkit. Erişim adresi: https://deakin.libguides.com/systematicreview/step3
 • Fisch, C. ve Block, J. (2018). Six tips for your (systematic) literature review in business and management research, Management Rev Q, 68, 103–106. Erişim adresi: https://doi.org/10.1007/s11301-018-0142-x
 • Greenhalgh, T. ve Peacock, R. (2005). Effectiveness and efficiency of search methods in systematic reviews of complex evidence: audit of primary sources. Bmj, 331(7524), 1064-1065. Erişim adresi: https://doi.org/10.1136%2Fbmj.38636.593461.68
 • Hasa, (Jan., 23,2017). Difference between literature review and systematic review. Erişim adresi: https://pediaa.com/difference-between-literature-review-and-systematic-review/
 • Jesson, J., Matheson, L. ve Lacey, F. M. (2011). Doing your literature review: Traditional and systematic techniques. London: SAGE.
 • Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33. Erişim adresi: http://www.deuhedergi.org
 • Kraus, S., Breier, M. ve Dasi-Rodriquez, S. (2020). The art of crafting a systematic literature review in entrepreneurship research. International Entrepreneurship and Management Journal, 16(3), 1023-1042. doi: 10.1007/s11365-020-00635-4.
 • Kraus, S., Breier, M. & Dasí-Rodríguez, S. The art of crafting a systematic literature review in entrepreneurship research. Int Entrep Manag, 16, 1023–1042. Erişim adresi: https://doi.org/10.1007/s11365-020-00635-4
 • Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G. ve PRISMA Group*. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Journal of Clinical Epidemiology, 62, 1006-1012. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi
 • Nutley, S., Davies, H. T. ve Tilley, N. (2000). Viewpoints: Editorial: Getting research into practice, 20(4), 3-6. https://doi.org/10.1111/1467-9302.00225
 • Palmatier, R. W., Houston, M. B. ve Hulland, J. (2018). Review articles: Purpose, process and structure. Journal of the Academy of Marketing Science, 46(1), 1-5. https://doi.org/10.1007/s11747-017-0563.
 • Palmatier, R.W., Houston, M.B. ve Hulland, J. Review articles: purpose, process, and structure. J. of the Acad. Mark. Sci., 46, 1–5 (2018). https://doi.org/10.1007/s11747-017-0563-4
 • Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M. ve Kitsiou, S. (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. Information & Management, 52(2), 183-199. http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2014.08.008
 • Pati, D. ve Lorusso, L. N. (2017). How to write a systematic review of the literature. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 11(1), 15-3. https://doi.org/10.1177/1937586717747384
 • Paul, J. ve Benito, G. R. (2018). A review of research on outward foreign direct investment from emerging countries, including China: What do we know, how do we know and where should we be heading? Asia Pacific Business Review, 24(1), 90. https://doi.org/10.1080/13602381.2017.1357316
 • Paul, J. ve Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? International Business Review, 29(4), 101717. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101717
 • Reuber, A. R. (2010). Strengthening your literature review. Family Business Review, 23(2), 105-108. doi: 10.1177/089+48651036825910.
 • Snyder, H. (2019). Literature review a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339. Erişim adresi: http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/
 • Torraco, R. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. Human Resource Development Review, 15(4), 404-428. https://doi.org/10.1177/1534484316671606
 • Tranfield, D., Denyer, D. ve Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222. doi: 10.1111/1467-8551.00375.
 • Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), xiii–xxiii. Erişim adresi: http://www.jstor.org/stable/4132319
 • Whittemore, R. ve Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546-553. /doi/10.1111/j.1365-2648.2005.03621
 • Yavuz, N. (2022). Sosyal bilimlerde literatür analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 51, 363-376. doi:10.30794/pausbed.1134606