GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLERE YOL AÇAN FAKTÖRLER (Asya Krizleri ve Türkiye'ye İlişkin Bir Değerlendirme)

Dünya genelinde birçok ülke geçtiğimiz yıllarda ciddi para krizleriyle karşı karşıya kaldılar. Para krizleri, hisse senedi ve varlık piyasalarında fiyatların düşmesine neden olmuştur. Devalüasyonlar ve hisse senedi fiyatlarındaki değişimler sonucunda birçok işletme zor durumda kalmış, finansal sistem çökmüş ve yabancı borç yükümlülükleri artmıştır. Asya'da yaşanan kriz, bu ülkelerin döviz ve hisse senedi piyasalarının birbiri içine girdiğini ve bu piyasaların birbirlerine bağımlı piyasalar olduğunu, bununla birlikte bölge içerisindeki bir ülkenin politik ve ekonomik koşullarının, komşu diğer ülkeleri de etkilediğini göstermiştir. Bu çalışmada finansal krizlerin ortak özellikleri açıklanarak, Türkiye'de yaşanan finansal krizlerin Asya krizleriyle benzerlikleri incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Mali krizler, Güneydoğu Asya

___

HARMOOD Alison, UTAN E. Robert, POMERLEANO Michael, "The Crisis in Emerging Financial Markets", A World Bank Group­Brookings Conference Report, May 1999.

HERRERO-Garcia Alicia, "Banking Crises in Latin America in1990s: Lessons from Argentina, Paraguay, Venezuela", lntemational Monetary Fund, Working Paper Series, (WP/97/140), 1997.

KAUFMAN G. George, "Banking and Currency Crises and Systematic Risk: Lessons from Recent Events" Economic Perspectives, Vol. 24. Issue.3 3rd. Quarter 2000.

LIU Ligang ve diğerleri, Asıan Competıtıve Devaluatıons, Instıtute for Intematıonal Economıcs, Working Paper 98-2, www .iie.com/catalog/WP/1998/98-2/98-2.htm

MICHAEL F. Chircop, "Asian Crises: How and Why", Secured Lender, Vol.56, Issue 6, Nov/Dec 2000.

ÖZER Mustafa, Finansal Krizler, Piyasa Başarısızlıkları ve Finansal İstikrarı Sağlamaya Yönelik Politikalar, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1096; İktisat Fakültesi Yayınları No:2, Eskişehir 1999.

STERN Emest, CHECKI J. Terrence, "Financial Crises in the Emerging Markets: The Roles of the Public and Private Sectors", Federal Reserve Bank of New York Current Issues in Economics and Finance, Volume 6. No:13., Nowember 2000.

TULAY Burçak, ERDÖNMEZ Ataman Pelin, Küresel Krizlere Yeni Yaklaşımlar, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Eylül 1999, İstanbul.

UZUNOĞLU Sadi ve diğerleri, Bölgesel Finans ve Hizmet Merkezi: İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayınları No:2000-34, İstanbul 2000.

YEAGER B.Leland "How to A voıd Intematıonal Fınancıal Crıses" The Cato Journal, Volume 17 No:3; http://www.cato.org/pubs/joumal/cj 17n3-4.html

"The Crises and. Policy Response: Malaysia National Economic Recovery Plan", http://mir.corn.my/lb/econ plan/contents/chapterl/a pg4.htm

"Türkiyenin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı", www.hazine.gov.tr

___

APA Başar, M. & Coşkun, M. (2001). GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLERE YOL AÇAN FAKTÖRLER (Asya Krizleri ve Türkiye'ye İlişkin Bir Değerlendirme) . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 117-157 .