ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ

Bu araştırmanın amacı 12 yaygın fiğ genotipinin tane verimi, verim öğeleri ve verim stabilitesini belirlemektir. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak Çarşamba, Bafra ve Gökhöyük lokasyonlarında 2003-2004 yetiştirme peryodunda yürütülmüştür. Stabilite parametreleri olarak ortalama verim (x), regrasyon katsayısı (b), regrasyon sabitesi (a), varyasyon katsayısı (VK), belirtme katsayısı (r2) ve regrasyondan sapma (S2d) kullanılmıştır. Araştırmada yaygın fiğ genotiplerinde biyolojik verim, tane verimi, olgunlaşma gün sayısı, bin tane ağırlığı, bitkide bakla sayısı ve baklada tane sayısında önemli farklılıklar belirlenmiştir. 2746 ve 2751 numaralı genotiplerin ümitvar ve stabil oldukları saptanmıştır

ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ

Bu araştırmanın amacı 12 yaygın fiğ genotipinin tane verimi, verim öğeleri ve verim stabilitesini belirlemektir. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak Çarşamba, Bafra ve Gökhöyük lokasyonlarında 2003-2004 yetiştirme peryodunda yürütülmüştür. Stabilite parametreleri olarak ortalama verim (x), regrasyon katsayısı (b), regrasyon sabitesi (a), varyasyon katsayısı (VK), belirtme katsayısı (r2) ve regrasyondan sapma (S2d) kullanılmıştır. Araştırmada yaygın fiğ genotiplerinde biyolojik verim, tane verimi, olgunlaşma gün sayısı, bin tane ağırlığı, bitkide bakla sayısı ve baklada tane sayısında önemli farklılıklar belirlenmiştir. 2746 ve 2751 numaralı genotiplerin ümitvar ve stabil oldukları saptanmıştır.

___

Açıkgöz, E., İ.Turgut ve H. Ekiz. 1986. Variation of seed yield and its compenents in common vetch under different conditions. XVI. International Grassland Congress. Nice-France.s: 641-642.

Albayrak,S ve M.Ö.Töngel. 2003a. Fiğ hatlarında tohum verimi ve bazı bitkisel özellikler. GAP III. Tarım Kongresi. 02-03 Ekim 2003, Şanlıurfa, 213- 218.

Albayrak,S ve M.Ö. Töngel. 2003b. Fiğ hatlarının Samsun koşullarına adaptasyonu. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır. (1): 326-330.

Anlarsal, A.E; Yücel,C ve D. Özveren. 1999. Bazı fiğ (Vicia sativa L.) hatlarının Çukurova koşullarına adaptasyonu üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, (3):.86-92. Adana.

Anonymous, 2004. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müd. Çeşit Tescil Raporları. Ankara.

Anonymous, 2001. Tarımsal Yapı ve Üretim. Ankara.

Arslan,A ve A.E.Anlarsal 1996. Güney Doğu Anadolu koşularında farklı tohumluk miktarının bazı adi fiğ çeşitlerinde tohum verimi ve bazı özelliklerine etkisi üzerinde bir araştırma. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi. 17-19 haziran, 1996. Erzurum, 632-639.

Başbağ, M., Saruhan, V. ve İ.Gül. 2001. Diyarbakır koşullarında bazı tek yıllık baklagil yem bitkilerinin adaptasyonu üzerine bir araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi. 169-173. Tekirdağ.

Başbağ, M.,Peker, C ve İ.Gül. 1999. Diyarbakır sulu koşullarında farklı sıra arası ve tohumluk miktarının adi fiğ de tohum verimi ve bazı verim kriterlerine etkisi üzerine bir araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 218-222. Adana.

Bucak, B ve A.E.Anlarsal.1996. Çukurova florasından toplanan iki fiğ türü (Vicia sativa ve Vicia villosa) populasyonundan seçilen hatlarda morfolojik ve sitolojik araştırmalar. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi.s:239-245. Erzurum.

Eberhart, S.A and W.A. Russell. 1966. Stability parameters for comparing varieties. Crop Sci: 6;36- 40.

Elçi,Ş ve A. Orak.1991. Tekirdağ koşullarında adapte olabilecek adi fiğ hatlarının belirlenmesine ilişkin bir araştırma. Türkiye 2. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi. s: 540-551. İzmir.

Fırıncıoğlu,H.,D.Uncuer.,S.Ünal.,F.Aydın.1996. Bazı fiğ ve mürdümük türlerinin tarımsal özellikleri üzerine bir araştırma. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi. 685-691. Erzurum.

Finlay, K.W and G.N. Wilkinson. 1963. The analysis of adaptation in plant-breeding programme. Aust.J.Agric.Res.14:742-754.

Francis, T.R and L.W. Kannenberg. 1978. Yield stability studies in short season maize. Can. J.Plant Sci.58:1029-1034.

Gökkuş,A., Bakoğlu,A ve A.Koç.1996. Bazı adi fiğ genotip ve çeşitlerinin Erzurum sulu şartlarında adaptasyonu üzerinde bir araştırma. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi. 674-678. Erzurum.

Keser, M., N. Bolat., F. Altay., M.T. Çetinel., N. Çolak ve A.L. Sever. 1999. Çeşit geliştirme çalışmalarında bazı stabilite parametrelerinin kullanımı. Hububat Sempozyumu. S:64-69, Konya.

Kılıç, H., T. Yağbsanlar ve Z.Türk. 2003. Makarnalık buğdayda bazı tarımsal özelliklerin genotipxçevre interaksiyonu, kalıtım derecesi tahminleri ile stabilite analizleri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, (1). 52-57. Diyarbakır.

Mermer, A.;Avcı,M.;Tahtacıoğlu,L ve H.Şeker.1996. Bazı adi fiğ hatlarının Erzurum şartlarında ot ve tohum verimleri. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi. 668-673. Erzurum.

SAS Institute. 1998. INC SAS/STAT users’ guide release 7.0, Cary, NC, USA.

Sevimay,C.S.,S.Altınok.,H.B.Hakyemez.1997. Farklı orjinli fiğ (Vicia satva L.) hatlarının Ankara şartlarında adaptasyonu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6:1.

Teich, A.H. 1983. Genotype-Environment interaction variances in yield of winter wheat. Cereal Research Communication. 11: 15-20.

Tosun, M;Altınbaş,M ve H.Soya. 1991. Bazı fiğ (Vicia sp.) türlerinde yeşil ot ve tane verimi ile kimi agronomik özellikler arasındaki ilişkiler. Türkiye 2. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi. 574-583. İzmir.

Yılmaz,Ş ve E.Can. 1998. Hatay koşullarında yetiştirilen bazı adi fiğ çeşit ve hatlarında tane verimi ve verimi etkileyen özellikler arası ilişkiler. Mustafa Kenmal P. Üniv. Ziraat Fak. Derg. 3 (2): 13-126. Hatay.

Zencirci, N., V. Eser ve İ. Baran. 1990. Bazı stabilite istatistiklerinin karşılaştırılması üzerine bir yaklaşım. Tarla Bitkileri Merkez Araş. Enst. Yayın No: 1990/2, Ankara.

___

Bibtex @ { omuanajas214216, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {20}, pages = {50 - 55}, doi = {10.7161/anajas.2005.20.1.50-55}, title = {ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Albayrak, Sebahattin and Töngel, Özgür and Güler, Mustafa} }
APA Albayrak, S , Töngel, Ö , Güler, M . (2005). ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ . Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 20 (1) , 50-55 .
MLA Albayrak, S , Töngel, Ö , Güler, M . "ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ" . Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 20 (2005 ): 50-55 <
Chicago Albayrak, S , Töngel, Ö , Güler, M . "ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 20 (2005 ): 50-55
RIS TY - JOUR T1 - ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ AU - Sebahattin Albayrak , Özgür Töngel , Mustafa Güler Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 55 VL - 20 IS - 1 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ %A Sebahattin Albayrak , Özgür Töngel , Mustafa Güler %T ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ %D 2005 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Albayrak, Sebahattin , Töngel, Özgür , Güler, Mustafa . "ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 20 / 1 (Mart 2005): 50-55 .
AMA Albayrak S , Töngel Ö , Güler M . ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2005; 20(1): 50-55.
Vancouver Albayrak S , Töngel Ö , Güler M . ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2005; 20(1): 50-55.
IEEE S. Albayrak , Ö. Töngel ve M. Güler , "ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEŞİT ADAYI FİĞ (Vicia sativa L.)’LERİN TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE ANALİZİ", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, c. 20, sayı. 1, ss. 50-55, Mar. 2005, doi:10.7161/anajas.2005.20.1.50-55
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
  • ISSN: 1308-8750
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

29.2b20.9b